Kursa kods Biol3016

Kredītpunkti 4.50

Meža botānika un fitocenoloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Aigars Indriksons

Dr. silv.

Aizstātais kurss

BiolB001 [GBIOB001] Meža botānika un fitocenoloģija

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas par augu morfoloģiju, augu anatomiju un augu sistemātiku (klasifikāciju un botānisko nomenklatūru), taksonomisko vienību saistību ar meža ekosistēmām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – par meža ekosistēmas taksonu morfoloģiju, bioloģiju, ekoloģiju un to lomu augu sabiedrībās, ģeogrāfisko izplatību un floristisko statusu Latvijā – 1. un 2. kontroldarbs.
2. Prasmes – analizēt un izvērtēt augu morfoloģiskās pazīmes, noteikt to taksonomisko vērtību un identificēt taksonus, raksturot to augšanas apstākļus – 1. – 3. kolokvijs.
3. Kompetence – novērtēt un pamatot taksona un vides mijiedarbības izpausmes, spriest par taksona atbilstību ekoloģiskiem apstākļiem, noteikt meža augšanas apstākļu tipu pēc augāja – 1. – 3. kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Botānika – viena no dzīvības zinātņu disciplīnām. Organiskās pasaules iedalījums. Augu valsts raksturojums.
2. Auga šūna, audi.
3. Augu morfoloģija (veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni) – 6 h
1. kontroldarbs: Auga veģetatīvie orgāni.
4. Augu ģeogrāfija – 2 h
2. kontroldarbs: Auga ģeneratīvie orgāni.
5. Latvijas augājs (meža augu sabiedrību klasifikācija, augu sabiedrību aprakstīšanas metodes, galvenie sintaksoni) – 3 h.
6. Augu sistemātika. Botāniskā nomenklatūra. Baktērijas, aļģes, sēnes – to raksturojums un nozīme meža ekosistēmā – 3 h
Laboratorijas darbi
7. Ķērpji, sūnas, staipekņi, kosas, papardes – iedalījums, raksturojums un nozīme – 6 h
8. Ziedaugi (Divdīgļlapji: Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Leguminosae, Apiaceae) – 10 h
1. kolokvijs: Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Leguminosae, Apiaceae taksoni.
9. Ziedaugi (Divdīgļlapji: Solonaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Asteraceae) – 10 h
2. kolokvijs: Solonaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae taksoni.
10. Ziedaugi (Viendīgļlapji: Liliaceae, Poaceae, Cyperaceae,) – 6 h
3. kolokvijs: Liliaceae, Poaceae, Cyperaceae taksoni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi un nokārtoti trīs kolokviji (mutiski).
Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
 divi jautājumi no augu morfoloģijas, anatomijas un ģeogrāfijas sadaļas,
 viens jautājums no augu sistemātikas sadaļas (dzimtas raksturojums, raksturīgās sugas, dzimtas nozīme).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Trīs kolokviji (ķērpji, sūnas, kosas, papardes, ziedaugu dzimtas): taksonu diagnostiskās pazīmes, latīniskais un latviskais nosaukums, ekoloģijas un ģeogrāfiskās izplatības raksturojuma apguve.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (jāpazīst augi, jāzina to latīniskais un latviskais nosaukums, ekoloģija).
2. Eksāmenu var nekārtot, ja kontroldarbu un kolokviju atzīmes ir vismaz 7; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu un kolokviju atzīmēm.
3. Eksāmena atzīme – vidējā aritmētiskā no eksāmena atzīmes un vidējās semestra atzīmes (aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu un kolokviju atzīmēm).

Obligātā literatūra

1. Ābele G., Piterāns A. Augstāko augu morfoloģijas un sistemātikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1982. 222 lpp.
2. Kondratovičs R. Augu anatomijas praktikums. Rīga, Zvaigzne, 1976. 279 lpp
3. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp.
http://www.latvijasdaba.lv/augi/

Papildliteratūra

1. Pētersone A, Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. 2. pārstrād. izdevums. Rīga: Zvaigzne, 1980. 590 lpp.
2. Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp
3. Latvijas vaskulāro augu flora. Atb. red. V. Šulcs. [1-5]-13. Rīga: LU Bioloģijas institūts, 1999-2015.
4. Meža tipoloģija: mācību līdzeklis. Liepa I., Miezīte O., Luguza S., Šulcs V., Straupe I., Indriksons A. u.c. Jelgava: Studentu biedrība "Šalkone", 2014. 118 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Latvijas Veģetācija (ISSN 1407-3641)

Piezīmes

Obligāts kurss Meža fakultātes profesionālā bakalaura programmā Mežinženieris, 1. semestrī.