Kursa kods Biol3015

Kredītpunkti 4.50

Ekoloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareEkoloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits36

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Ritvars Sudārs

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

BiolB007 [GBIOB007] Ekoloģija

Kursa anotācija

Studenti apgūst ekoloģijas kā bioloģijas zinātņu disciplīnas pamatus: iegūst zināšanas par populācijām, biocenozēm, ekosistēmām, ekoloģiskajiem faktoriem; iepazīstas ar ekosistēmas un biosfēras uzbūvi, trofiskām ķēdēm ūdens un sauszemes ekosistēmās, enerģijas plūsmu un vielu apriti. Studiju kursā tiek aplūkoti aktuāli vides aizsardzības jautājumi, studenti iemācās izprast globālās vides aizsardzības problēmas, vides piesārņojuma cēloņus un tā ierobežošanas metodes, lauksaimniecības ietekmi uz vidi, kā arī ilgtspējīgas attīstības principus, iepazīstas ar vides likumdošanu un vides politiku.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un izpratne par pamatjēdzieniem, aktuālām vides aizsardzības problēmām, teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem ekoloģijā un vides aizsardzībā - 1. kontroldarbs, rakstisks eksāmens studiju noslēgumā;
• prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot vides aizsardzības un ekoloģijas aspektus ar zinātniskās pētniecības, kursa darbu un diplomprojekta saturu – patstāvīgais darbs, rakstisks eksāmens studiju kursa noslēgumā;

• kompetence, saistībā ar vides aizsardzības un ekoloģijas principiem, ievērot un praktiski pielietot studiju kursos un pētījumos vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principus - 2. - 6. kontroldarbs, rakstisks eksāmens studiju kursa noslēgumā.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vide kā studiju objekts. Vides aizsardzības vēsture. Vides īpašības, to raksturojums, 3h.
2. Ekoloģija - vides aizsardzības teorētiskā bāze. Ekoloģijas iedalījums un struktūra. Organismu dzīves vide, 3h.
3. Ekoloģiskie faktori, 1h. 1. pr. darbs: Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, 2h.
4. Populācija. Populāciju īpašības, struktūra, dinamika. Populācijas homeostāze, 3h.
5. Biocenoze. Biocenozes īpašības. Ekoloģiskā niša, 1h. 2. pr. darbs: Dabas un biosfēras rezervāti, 2h.
6. Ekosistēma. Vielu un enerģijas plūsma ekosistēmā. Ekosistēmu produktivitāte un dinamika. Biosfēra, 3h.
7. Cilvēku populācijas veidošanās un attīstība. Urbanizācija, pārtikas problēmas, slimību izplatība, 1h. 3. pr. darbs: Nacionālie parki, 2h.
8. Vide un lauksaimniecība. Lauksaimniecības ietekme uz vidi, Labas lauksaimniecības prakse,3h.
9. Dabas resursi, to ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipi. Energoresursi. Derīgie izrakteņi, 3h.
10. Ūdens resursi. Zemes resursi, 1h. 4. praktiskais darbs: Dabas parki, dabas pieminekļi, 2h.
11. Augu un dzīvnieku resursi, to aizsardzība, 3h.
12. Vides piesārņojums. Piesārņojuma klasifikācija un raksturojums. Vides kvalitāte un cilvēka veselība, 3h.
13. Ūdeņu piesārņojums. Notekūdeņu attīrīšana, 3h.
14. Ūdeņu aizsardzība, 1h. 5. pr. darbs: Aizsargjoslas I, 2h.
15. Gaisa (atmosfēras) piesārņojums. Piesārņojuma veidi un izplatīšanās. Atmosfēras piesārņojuma samazināšana, 3h.
16. Vide un sabiedrība. Ilgtspējīgas attīstības būtība. Ražošanas ekoloģizācija, 1h. 6. pr. darbs: Aizsargjoslas II, 2h.

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi izpildīti 6 kontroldarbi par praktisko darbu tēmām.
2. Izpildīts patstāvīgais darbs.

3. Studiju kursa noslēgumā sekmīgi izpildīts rakstisks eksāmens par visu studiju kursa teorētisko daļu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāsagatavojas 6 kontroldarbiem par praktisko darbu tēmām. Kontroldarba laikā students izpilda testu atbildot uz 10 jautājumiem. Kontroldarbs ir ieskaitīts, ja pareizi atbildēts vismaz uz 7 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar 1 punktu. Kopējais iegūtais punktu skaits tiek pareizināts ar koeficientu 0.7.

Studiju kursa noslēguma eksāmenā students izpilda testu rakstiski atbildot uz 50 jautājumiem. Eksāmens ir ieskaitīts, ja pareizi ir atbildēts vismaz uz 25 jautājumiem. Katra pareiza atbilde tiek vērtēta ar 1 punktu.

Neieskaitītus darbus rakstot atkārtoti, visās rakstīšanas reizēs iegūtie punkti tiek summēti un dalīti ar rakstīšanas reižu skaitu.

Studenti patstāvīgajā darbā analizē jautājumus, kas saistīti ar vides aizsardzības jautājumu praktisku īstenošanu Latvijā saistot tos ar Eiropas Savienības likumdošanu, par to uzrakstot referātu. Referāta apjoms vismaz 12 lpp. atbilstoši vispārpieņemtām noformēšanas prasībām. Par referātu var iegūt līdz 10 punktiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējuma atzīme ir atkarīga no iegūto punktu skaita.
Vērtējumu skala:
40 ... 45 punkti 4 balles;
46 ... 55 punkti 5 balles;
56 ... 65 punkti 6 balles;
66 ... 75 punkti 7 balles;
76 ... 85 punkti 8 balles;
86 ... 95 punkti 9 balles;

> 96 punkti 10 balles.

Obligātā literatūra

1. Vides zinātne. 2008. Māris Kļaviņš ... [u.c.] ; Māra Kļaviņa redakcijā. [Rīga] : LU Akadēmiskais apgāds,. 599 lpp.
2. Dabas aizsardzība. 2011. Oļģerta Nikodemus un Gunta Brūmeļa redakcijā; Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 287 lpp.
3. Vide un ilgtspējīga attīstība. 2010. Redaktori Māris Kļaviņš un Jānis Zaļoksnis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 334 lpp. ISBN 978-9984-45-220-3.

4. Ekoloģija un vides aizsardzība : mācību līdzeklis. 2006. J. Švarcbahs ... [u.c.] ; Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava: LLU, 225 lpp.

Papildliteratūra

1. Living in the Environment. 2002. G.Tyler Miller. 12th edition. Thomson learning. USA. Pages 758.
2. Environment. 2001. P.H.Raven, L.R.Berg. Harcourt College Publishers. USA. Pages 612.
3. Environmental science: understanding, protecting, and managing the environment in the Baltic Sea region. 2003. Editor Lars Rydén ; co-eds: Pawel Migula, Magnus Andersson. Uppsala: Baltic University Press. Pages 824.
4. The Waterscape. Editor: Lars-Christer Lundin, Uppsala University, 2nd revised edition 2000 Pages: 207. ISBN: 91-973579-3-6; http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management/1-water-in-nature

5. Sustainable Water Management course that includes 3 textbooks in english and russian. http://www2.balticuniv.uu.se/bup-3/textbooks-course-materials/bup-course-materials/sustainable-water-management

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides politikas pamatnostādnes 2014-2020. gadam [tiešsaiste]. LR Vides un reģionālās attīstības ministrija. [Skatīts 12.01.2021.]. Pieejams: http://polsis.mk.gov.lv/documents/4711
2. Vides aizsardzības likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.11.2006. Stājas spēkā 29.11.2006. [Skatīts 12.01.2021.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=147917
3. Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 02.03.1993. Stājas spēkā 07.04.1993. [Skatīts 12.01.2021.]. Pieejams: http://likumi.lv/doc.php?id=59994

4. Aizsargjoslu likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 05.02.1997. Stājas spēkā 11.03.1997. [Skatīts 12.01.2021.]. Pieejams: https://m.likumi.lv/doc.php?id=42348

Piezīmes

Kurss iekļauts profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” obligātajā daļā