Kursa kods Biol2002

Kredītpunkti 4.50

Dendroloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums06.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Solveiga Luguza

Mg. silv.

Priekšzināšanas

Biol1012, Meža botānika

Biol3017, Augu fizioloģija

Ķīmi2017, Ķīmija I

Kursa anotācija

Dendroloģijas kursa mērķis ir iepazīstināt ar kokaugu orgānu morfoloģiskajām un anatomiskajām īpatnībām, kokaugu ekoloģiju, dažādām dzīvības formām, vairošanos, pavairošanu, dzīves procesu ritmiku un fenoloģiju. Kursa ietvaros jāapgūst Latvijā augošie kokaugi – apofīti (koki, kūmi, sīkkrūmi, puskrūmi, kokveida liānas), to izplatība savvaļā un sastopamība apstādījumos, kā ar introdukcijas jautājumi, dažādu dzīvības formu kokaugi – antropofīti, to naturalizācijas pakāpe.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa noklausīšanās students zina Latvijā savvaļā augošos, kā arī apstādījumos biežāk stādītos kokaugus (1. – 16. laboratorijas darbs), pēc vadošajām pazīmēm prot spriest par ikviena kokauga taksonomisko piederību (1. – 4. kontroldarbs), un piemīt kompetence atsevišķus taksonus saistīt ar augšanas apstākļiem - gan dažādiem meža tipiem, gan augšanas apstākļiem apstādījumos (rakstisks eksāmens).

Kursa saturs(kalendārs)

LEKCIJAS
1. Kokaugu dzīvības formas. Taksonomiskās hierarhijas kategorijas. (1 stunda)
2. Kailsēkļi. (1 stunda)
I kontroldarbs. (1 stunda)
3. Bērzu, ozolu, liepu dzimta. (1 stunda)
4. Vītolu dzimta. (1 stunda)
5. Kļavu, gobu, olīvkoku dzimta. (1 stunda)
II kontroldarbs. (1 stunda)
6. Kaprifoliju, kokžņaudzēju dzimta. (1 stunda)
7. Rožu dzimta. (1 stunda)
8. Pākšaugu, anakardiju, rūtu, zirgkastaņu, grimoņu dzimta. (1 stunda)
III kontroldarbs. (1 stunda)
9. Buksuskoku, jāņogu, hortenziju, ēriku dzimta. (1 stunda)
10. Riekstkoku, zalkteņu, purvmiršu, nakteņu, bārbeļu dzimta. (1 stunda)
13. Akvifoliju, vīnkoku, gundegu, burvjulazdu, katsuru, citronliānu dzimta. (1 stunda)
14. Aristolohiju, arāliju, asteru, oleandru dzimta, eleagnu, āmuļu, zīdkoku dzimta.
(1 stunda)
IV kontroldarbs. (1 stunda)
LABORATORIJAS DARBI
1. Kailsēkļi. 1. kolokvijs. (4 stundas)
2. Bērzu, ozolu, liepu dzimta. 2. kolokvijs. (4 stundas)
3. Vītolu dzimta. 3. kolokvijs. (2 stundas)
4. Kļavu, gobu, olīvkoku, pabērzu dzimta. 4. kolokvijs. (2 stundas)
5. Kaprifoliju, segliņu dzimta. 5. kolokvijs. (2 stundas)
6. Rožu dzimta. 6., 7. kolokvijs. (6 stundas)
7. Pākšaugu, anakardiju, rūtu, zirgkastaņu, grimoņu dzimta. 8. kolokvijs. (2 stundas)
8. Buksuskoku, jāņogu, hortenziju, ēriku dzimta. 9. kolokvijs. (2 stundas)
9. Riekstkoku, zalkteņu, purvmiršu, nakteņu, bārbeļu dzimta. 10. kolokvijs. (2 stundas)
10. Akvifoliju, vīnkoku, gundegu, burvjulazdu dzimta. 11. kolokvijs. (2 stundas)
11. Aristolohiju, arāliju, asteru, katsuru, citronliānu, oleandru, eleagnu, āmuļu, zīdkoku dzimta. Segsēkļu augļi. 12. kolokvijs. (4 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā laboratorijas darbu ietvaros jāapgūst un jāatbild 12 kolokviji (vērtējums iesk./neiesk.).
Semestra laikā sekmīgi jāuzraksta 4 kontroldarbi (50% no studiju kursa gala vērtējuma).
Rakstisks eksāmens (50% no gala vērtējuma), atļauts piedalīties, ja visi kolokviji ir ieskaitīti un 4 kontroldarbi sekmīgi uzrakstīti. Eksāmena jautājumi gan par studiju kursā lekcijās, gan laboratorijas darbos apgūto vielu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Literatūras studijas kursā apskatīto jautājumu apgūšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no eksāmena atbilžu novērtējuma un studiju kursa kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Eksāmenā atļauts piedalīties tikai tiem studentiem, kuri ir sekmīgi atbildējuši kolokvijus (vērtējums – ieskaitīts), kā arī sekmīgi uzrakstījuši (vismaz 4 balles) 4 kontroldarbus.
Students sekmīgu atzīmi kontroldarbā vai eksāmenā var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Laboratorijas darbu ietvaros apgūstamie kolokviji ir sekmīgi atbildēti, ja students pazīst, var nosaukt nosaukumus latviešu valodā, zinātniskos nosaukumus un taksonomisko piederību vismaz 95% atprasīto kokaugu.

Obligātā literatūra

1. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 447 lpp.
2. Harlow & Harrar's Textbook of Dendrology: McGraw-Hill Higer Education, 2001. 534 p.
3. Palmšēna I., Johansons B. K. Koki & krūmi. Dārzkopja enciklopēdija. Rīga: Jumava, 2006. 237 lpp.
4. Botanica. The illustrated A-Z of over 10000 garden plants. Sydney: Könemann, 2004. 1020 p.

Papildliteratūra

1. Idžojtić M. Dendrology: Cones, Flowers, Fruits and Seeds, Academic Press, 1st edition. 2019. p. 800
1. Ziedre A. Koki un krūmi Latvijas mežos un ārēs. Rīga: V. elements, 2002. 151 lpp.
2.. Rožkalne R. Koki veselības un enerģijas avots. Rīga: Izdevniecība "Pētergailis", 2006. 242 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārzā, ISSN 1691-3477
2. Dārza Pasaule, ISSN 1407-5172
3. Praktiskais Latvietis, ISSN 1407-3358
4. Journal of Institute of Dendrology "Dendrobiology" (ISSN 1641-1307)

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts akadēmiskās studiju programmas “Mežzinātne” obligātajā (A) daļā.