Kursa kods Biol1022

Kredītpunkti 3

Dendroloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Viesturs Šulcs

Dr. biol.

Kursa anotācija

Dendroloģija, tās vēsture Latvijā. Kokaugu dzīves formas un to nozīme pasaules sauszemes biomu augājā. Kokaugu morfoloģiskās un fizioloģiskās īpatnības; introdukcija un aklimatizācija. Kokaugu taksoni, to hierarhija un nomenklatūra (zinātniskā un nacionālā). Kokaugu taksonu raksturojums - to morfoloģija (diagnostiskās un papildpazīmes), ekoloģija, ģeogrāfiskā izplatība Latvijā un pasaulē, saimnieciskā nozīme.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina Latvijas mežu kokaugu morfoloģiju, bioloģiju, ekoloģiju un to nozīmi mežu ekosistēmās, mežu kokaugu taksonomisko struktūru, taksonu migrāciju un to floristisko statusu Latvijas florā un augājā – 1.-3. kolokvijs.
2. Prot analizēt un izvērtēt kokaugu fenotipiskās pazīmes, noteikt to taksonomisko vērtību un identificēt taksonus – 1.-3. kolokvijs.
3. Spēj novērtēt un pamatot kokaugu taksona mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriest par taksona piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentēt sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu vai arī samazināt tās esamību augu sabiedrībā – 1.-3. kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dendroloģija, dendroloģisko pētījumu nozīme un aktualitāte mūsdienās – 1 h.
2. Kokaugu iedalījums. Dzīvesformas un augšanas formas. Bioloģiskais spektrs – 1 h.
3. Kokaugu fizioloģiskā un ekoloģiskā uzvedība – 1 h.
4. Kokaugu floristiskais statuss, migrācija, migrācijas ceļi – 1 h.
5. Kokaugu introdukcija un aklimatizācija. Kokaugu introdukcijas vēsture Latvijā – 1 h.
6. Kokaugu klasifikācija. Galvenās taksonomiskās kategorijas – 1 h.
7. Kailsēkļu un segsēkļu raksturojums, autohtonie taksoni – 1 h.
8. Dendroloģijas vēsture Latvijā. Meža attīstības vēsture un reģionālās īpatnības Latvijā – 1 h.
Laboratorijas darbi
1. Gymnosperms (Gymnospermae) – autohtone and main introduced species – 4 h.
1. kolokvijs: Gymnospermae.
2. Angiosperms (Magnoliophyta) – Berberidaceae, Fagaceae, Betulaceae, Salicaceae, Ericaceae, Tiliaceae, Thymelaeaceae, Grossulariaceae, Hydrangeaceae, Rosaceae – 10 h
2. kolokvijs: Angiospermae (Magnoliophyta) – Berberidaceae, Fagaceae, Betulaceae,
Salicaceae, Ericaceae, Tiliaceae, Thymelaeaceae, Grossulariaceae, Hydrangeaceae,
Rosaceae.
3. Angiospermae (Magnoliophyta) – Leguminosae, Anacardiaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Cornaceae, Celastraceae, Rhamnaceae, Oleaceae, Elaeagnaceae, Caprifoliaceae: autohtone and the main introduced species – 10 h
3. kolokvijs: Angiospermae (Magnoliophyta) – Leguminosae, Anacardiaceae, Aceraceae, Hippocastanaceae, Cornaceae, Celastraceae, Rhamnaceae, Oleaceae, Elaeagnaceae, Caprifoliaceae: autohtone and the main introduced species.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti trīs kolokviji (mutiski) un eksāmens (rakstiski).
Eksāmena uzdevumu veido: viens jautājums no studiju kursa programmas vispārīgās daļas, divi – no kokaugu sistemātikas daļas (ģints raksturojums, raksturīgās sugas, to diagnostiskās pazīmes, bioloģija, ekoloģija un nozīme).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Trīs kolokviji (kokaugu taksoni): taksona latīniskais un latviskais nosaukums, diagnostiskās pazīmes, ekoloģija, ģeogrāfiskā izplatība un nozīme.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (jāpazīst kokaugi, jāzina to latīniskais un latviskais nosaukums, bioloģija un ekoloģija).
2. Eksāmenu var nekārtot, ja kontroldarbu un kolokviju atzīmes ir vismaz 7; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu un kolokviju atzīmēm.
3. Eksāmena atzīme – vidējā aritmētiskā no eksāmena atzīmes un vidējās semestra atzīmes (aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu un kolokviju atzīmēm).

Obligātā literatūra

1. Roze D. Dendroloģija. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju centrs, 2002. 127 lpp.
2. Lange V., Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Zinātne, 1978. 304 lpp.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Jelgava: LU Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Roloff A., Bärtels A. Gehölze. Stuttgart: Ulmer. (Gartenflora, Bd. 1.), 1996. 694 S.

Papildliteratūra

Broks J. (galv. red.). Meža enciklopēdija. 1. sēj. Rīga: apgāds „Zelta grauds“, 2003. 368 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

Svilāns A., Roze D. Koki daiļdārzā: koki un krūmi sētā, dzīvžogā, alejā zālienā, pie ūdens: Lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga, AS „Lauku Avīze ”, 2007. 64 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Meža fakultātes profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Mežinženieris" obligātajā daļā.