Kursa kods Biol1019

Kredītpunkti 4.50

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Kursa papildus materiāli Biol1019_St.k.pr.izvērsts saturs.pdf

Zinātnes nozareBioloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits60

Kursa apstiprinājuma datums03.12.2014

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Pētersons

Dr. biol.

author

Oskars Keišs

Dr. biol.

Aizstātais kurss

BiolB003 [GBIOB003] Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija I

Kursa anotācija

Dzīvnieku bioloģija, ekoloģija un etoloģija ir bioloģisks ievadkurss, kas sniedz priekšstatu par dzīvnieku ķermeņa vispārējiem uzbūves un fizioloģisko procesu principiem un to evolūciju, sniedz zināšanas par dzīvnieku valsts taksonomisko daudzveidību, veido izpratni par dzīvnieku vietu ekosistēmās, sniedz informāciju par lauksaimniecības, īpaši lopkopības ietekmi uz dabas daudzveidību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par dažādu taksonomisku grupu dzīvnieku uzbūves plāniem un fizioloģiskajiem procesiem, dzīvnieku valsts daudzveidību un dzīvnieku nozīmi ekosistēmās. 3 testi
Prasmes meklēt un analizēt zooloģisku un ekoloģisku informāciju, īpaši zinātniskos rakstus; analizēt atrasto informāciju, gatavot un demonstrēt prezentācijas. 2 prezentācijas
kompetence prast novērtēt savvaļas dzīvnieku nozīmi dzīvnieku un sabiedrības veselības un vides aizsardzībā un, pārzināt un prast atrast informāciju par dažādu sugu dzīvnieku taksonomisko piederību. 2 prezentācijas, 3 testi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dzīvo organismu klasifikācija. Dzīvnieku atšķirības no citiem dzīvajiem organismiem. Dabiskās izlases teorija. Sugas jēdziens zooloģijā. Dzīvnieku kustību veidi. Vielu un enerģijas maiņa. 3 lekcijas.
2. Barošanās. Barības uzņemšana, sagremošana, uzsūkšana. Elpošana. Elpošanas orgānu veidi. Osmoregulācija. Ekskrēcija. Ekskrētu veidi. Termoregulācija.3 lekcijas.
3. Vielu transports. Vairošanās. Humorālā regulācija. Neirālā regulācija. 3 lekcijas.
4. Zooģeogrāfija – mācība par dzīvnieku ģeogrāfiskās izplatības likumsakarībām. Faunas veidošanās Latvijā pēcledus laikmetā. 1. tests Vispārīgā zooloģija.3 lekcijas.
5. Vienšūņi. Sūkļi. Zarndobumaiņi, Plakantārpu tips.3 lekcijas.
6. Veltņtārpu tips. Posmtārpu tips. Posmkāju tipa raksturojums. Vēžveidīgo klase. Zirnekļveidīgo klase. Daudzkāji. Kukaiņu klase.3 lekcijas.
7. Gliemju un adatādaiņu tipu raksturojums. Hordaiņu kopējās pazīmes. Bezgalvaskausaiņu un kāpurhordaiņu apakštipi. Mugurkaulnieku izcelšanās. Apaļmutnieku klases raksturojums.3 lekcijas.
8. Skrimšļzivju un kaulzivju klašu raksturojums. Abinieku izcelšanās. Abinieku klases raksturojums.3 lekcijas.
9. Amnioti. Rāpuļu un putnu klašu raksturojums. Zīdītāju klases raksturojums.3 lekcijas.
10. Latvijas zīdītāju fauna. Sikspārņi. Mājdzīvnieku domestikācijas vēsture. Dabas aizsardzība. Starptautiskā un Latvijas likumdošana. 3 lekcijas.
11. Ekoloģijas vēsture un metodes. 2. tests Sistemātiskā zooloģija.3 lekcijas.
12. Evolucionārā ekoloģija, slimību un patogēnu ietekme uz evolūciju.3 lekcijas.
13. Dzīvo organismu savstarpējās attiecības: mutuālisms, plēsonība, konkurence.3 lekcijas.
14. Primārā un sekundārā produktivitāte, sukcesija un sugu izplatīšanās.3 lekcijas.
15. Vielu (P, N, C) aprite dabā, piesārņojums, eitrofikācija, siltumnīcas efekts.3 lekcijas.

16. Bioloģiskā daudzveidība un tās aizsardzība, klimata izmaiņas. 3. tests Ekoloģija. 3 lekcijas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaites saņemšanai studentiem sekmīgi jāatbild trīs testi un jāsagatavo divas prezentācijas. Testos iekļauti 40 jautājumi. Sekmīgi nokārtots ir tests, kurā pareizi atbildēts vismaz 21 jautājums. Testos iegūtie punkti (pareizo atbilžu skaits) tiks izmantoti akumulējošā eksāmena atzīmes aprēķināšanai pēc šī kursa otrās daļas pavasara sesijā. Prezentācijas vērtējums ir ieskaitīts vai neieskaitīts. Neieskaitīta vērtējuma gadījumā prezentāciju ir jāpārstrādā un jāprezentē atkārtoti.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Semestra laikā katram studentam jāsagatavo un jāprezentē savai grupai divi literatūras pētījumi par paša izvēlētām un ar mācībspēku saskaņotām tēmām. Katrā praktisko darbu nodarbībā pēc savstarpēji saskaņota grafika studenti prezentē divas vai trīs prezentācijas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Testos iekļauti 40 jautājumi. Sekmīgi nokārtots ir tests, kurā ,pareizi atbildēts vismaz 21 jautājums. Testos iegūtie punkti (pareizo atbilžu skaits) tiks izmantoti akumulējošā eksāmena atzīmes aprēķināšanai pēc šī kursa otrās daļas pavasara sesijā. Prezentācijas vērtējums ir “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Neieskaitīta vērtējuma gadījumā prezentāciju ir jāpārstrādā un jāprezentē atkārtoti.

Obligātā literatūra

Reece J. B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V. Campbell Biology. 11th edition. Benjamin Cummings. 2016. 1488 p. 2. Dogels V. Bezmugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne,1986. 556 lpp. 3. Krebs C. J. Ecology: the experimental analysis of Distribution and abundance. 6th edition. Pearson International edition. San Francisco: Benjamin Cummings. 2009. 656 p. 4. Melecis V. Ekoloģija. Rīga: LU apgāds, 2011. 352 lpp. 5. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.

Papildliteratūra

1. Claus W., Claus C. Zoologie für Tiermediziner. 1. Auflage. Enke. 2004. 222 S. 2. Storch V., Welsch U., Remane A. Systematische Zoologie. 6. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 2003. 853 S. 3. Ville C. A., W.F.Walker, R.D.Barnes. General Zoology. 5th ed. Philadelphia: W.B.Saunders Co, 1978. 980 p. 4. Wehner R., Gehring W., Kühn, A. Zoologie. 24. Auflage. Georg Thieme Verlag, 2007. 861 S. 5. Westheide W., Rieger R. M. Spezielle Zoologie 2: Wirbeltiere. 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, 2003. 712 S. 6. Westheide W., Rieger R. M. Spezielle Zoologie 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag, 2006. 976 S.

Piezīmes

Obligātais kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Veterinārmedicīna