Kursa kods Biol1012

Kredītpunkti 7.50

Meža botānika

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits32

Laboratorijas darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Inga Straupe

Dr. silv.

Kursa anotācija

Studiju kursā apskatīta augu šūnas struktūra un funkcijas, augu audi, to iedalījums un funkcijas. Raksturoti augu veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Analizēta saknes, stumbra, lapas un zieda morfoloģija un anatomija. Apskatītas augu valsts grupas, to raksturojums, vairošanās un nozīme. Raksturoti svarīgākie un izplatītākie savvaļas augi meža zemsedzē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Zināšanas - apraksta augus, izmantojot zināšanas morfoloģijā, izskaidro auga funkcijas saistībā ar to anatomiju– 1. un 2.kontroldarbs, laboratorijas darbi, 1.- 5.kolokvijs;
2.Prasmes - nosaka un atpazīst augus, analizē to augšanas apstākļus – 1.un 3. kontroldarbs, laboratorijas darbi, 1.- 5.kolokvijs;
3.Kompetence -vērtē meža augšanas apstākļu tipus pēc meža veģetācijas – 3. kontroldarbs, laboratorijas darbi, 1.- 5.kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Augu morfoloģija.(2h)
2. Augu veģetatīvie orgāni.(4h)
3. Augu veģetatīvie orgāni.(4h)
4.Augu ģeneratīvie orgāni.(4h)
1.kontroldarbs “Augu morfoloģija”(1h)
5. Augu šūnas struktūra un funkcijas.(6h)
6 Augu audi, to iedalījums un funkcijas.(2h)
7.Augu orgānu anatomija.(6h)
2.kontroldarbs “Augu šūna un audi”(1,5h)
8. Augu sistemātika un taksoni. Sugas jēdziens. Binārā nomenklatūra. Monera valsts. Baktēriju un zilaļģu raksturojums.(3h)
9. Protista valsts. Aļģu raksturojums un nozīme. (2h)
1.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”(5h)
10. Fungi valsts. Sēņu raksturojums un nozīme. Ķērpji.(4h)
2.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”(5h)
11. Plantae valsts, tās klasifikācija. Sūnaugu raksturojums, iedalījums un nozīme.(4h)
3.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”(5h)
12. Paparžaugi, raksturojums, iedalījums un nozīme. Staipekņveidīgie, kosveidīgie, paparžveidīgie.(4h)
4.kolokvijs “Ziedaugu dzimtas”(5h)
13. Kailsēkļi un segsēkļi, raksturojums, iedalījums un nozīme.(2h)
14. Ziedaugi. Divdīgļapju dzimtas.(2h)
5.kolokvijs “Ķērpji. Sūnas. Paparžaugi”(6h)
15. Ziedaugi. Viendīgļlapju dzimtas.(2h)
16. Augi meža zemsedzē.
3.kontroldarbs “Augu sistemātika”(1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

4 kolokviji “Ziedaugu dzimtas”, 5.kolokvijs “Ķērpji. Sūnas. Paparžaugi”: augu nosaukumu latviski un latīniski, augu augšanas apstākļu raksturojuma apguve.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

4 kolokviji “Ziedaugu dzimtas”, 5.kolokvijs “Ķērpji. Sūnas. Paparžaugi”: augu nosaukumu latviski un latīniski, augu augšanas apstākļu raksturojuma apguve.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums veidojas no studiju kursa kontroldarbu un kolokviju kumulatīvā vērtējuma. Atzīmes izšķiršanās gadījumā students atbild papildus jautājumus.
Kontroldarbs ir sekmīgs, ja vismaz 50% no jautājumiem atbildēti pareizi.
Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību – jāatpazīst visi augi, jāzina to latīņu un latviskais nosaukums, jāraksturo auga augšanas apstākļi.

Obligātā literatūra

1. Svirževska L.Bioloģija, botānika :jautājumi un atbildes: augu uzbūve, augu klasifikācija, daudzveidība un aizsardzība, ekosistēmas. Rīga : Zvaigzne ABC, 2010. 93 lpp.
2. Raven Peter H. et al. Biology of plants.New York: W.H. Freeman, 2005. 686 p.
3. Priedītis N. Latvijas augi [elektroniskais resurss, CD] Rīga : Gandrs, 2010.
4. Bumbura M., Jaudzeme V., Muižarāja E., Pētersone A. Augu morfoloģija un anatomija. Rīga: Zvaigzne, 1967. 507 lpp.

Papildliteratūra

1. Āboliņa A. Meža sūnas. Rīga: LAK, 1965. 157 lpp.
2. Strazdiņa L., Liepiņa L., Mežaka A., Madžule L. Sūnu ceļvedis dabas pētniekiem. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011. 126 lpp.
3. Galeniece M., Tabaka L. Latvijas PSR sfagnu sūnu noteicējs. Rīga: ZAI. 1962. 109 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp. http://www.latvijasdaba.lv/augi/

Piezīmes

Prakse Meža fakultātes akadēmiskā bakalaura programmā Mežzinātne obligātajā daļā, 2. semestrī.