Kursa kods Biol1010

Kredītpunkti 3

Zooloģija

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareZooloģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums17.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaPreklīniskais institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Gunārs Pētersons

Dr. biol.

Kursa anotācija

Zooloģija ir bioloģisks ievadkurss, kas sniedz priekšstatu par dzīvnieku ķermeņa vispārējiem uzbūves un fizioloģisko procesu principiem un to evolūciju, sniedz zināšanas par dzīvnieku valsts taksonomisko daudzveidību, veido izpratni par dzīvnieku vietu ekosistēmās, sniedz informāciju par lauksaimniecības, īpaši lopkopības ietekmi uz dabas daudzveidību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

zināšanas par dažādu taksonomisku grupu dzīvnieku uzbūves plāniem un fizioloģiskajiem procesiem, dzīvnieku valsts daudzveidību un dzīvnieku nozīmi ekosistēmās;
prasmes meklēt un analizēt zooloģisku informāciju, strādāt ar mikroskopu, veikt dzīvnieku preparēšanu, noteikt dzīvnieku sugas ar noteicēju palīdzību;
kompetence novērtēt savvaļas dzīvnieku nozīmi dzīvnieku un sabiedrības veselības un vides aizsardzībā un, pārzināt un prast atrast informāciju par dažādu sugu dzīvnieku taksonomisko piederību.
Kursa rezultāti tiek novērtēti ar testa un kolokviju palīdzību.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju un laboratorijas darbu tēmu sadalījums pa semestra nedēļām. Laboratorijas darbi katrai grupai plānoti reizi divās nedēļās. Lekcijas apjoms ir viena akadēmiskā stunda, laboratorijas darba apjoms – divas akadēmiskās stundas.
1. Lekcija: Zooloģijas zinātne. Dzīvnieku vieta dzīvo organismu sistēmā. Dzīvnieku klasifikācija. Laboratorijas darbs: Vienšūņi – amēba, zaļā eiglēna, tupelīte
2. Lekcija: Dzīvnieku kustība, vielmaiņa un barošanās. Laboratorijas darbs: Vienšūņi – amēba, zaļā eiglēna, tupelīte
3. Lekcija: Elpošana, ekskrēcja un siltumregulācija. Laboratorijas darbs: hidra, cūku lentenis
4. Lekcija: Vielu transports. Vairošanās. Laboratorijas darbs: hidra, cūku lentenis
5. Lekcija: Humorālā un neirālā regulācija. Laboratorijas darbs: cūku cērme, slieka
6. Lekcija: Dzīvnieku valsts. Protisti un sūkļi. Laboratorijas darbs: cūku cērme, slieka
7. Lekcija: Zarndobumaiņi. Plakantārpi. Veltņtārpi. Laboratorijas darbs: upes vēzis
8. Lekcija: Posmtārpi. Posmkāji. Vēžveidīgie. Laboratorijas darbs: upes vēzis
9. Lekcija: Zirnekļveidīgie. Kukaiņi, daudzkāji, gliemji. Laboratorijas darbs: medus bite
10. Lekcija: Hordaiņi. Mugurkaulnieku vispārējs raksturojums. Laboratorijas darbs: medus bite
11. Lekcija: Apaļmutnieki, skrimšļzivis. Laboratorijas darbs: gliemene
12. Lekcija: Kaulzivis. Laboratorijas darbs: gliemene
13. Lekcija: Abinieki un rāpuļi. Laboratorijas darbs: kaulzivs (reņģe)
14. Lekcija: Putni. Laboratorijas darbs: kaulzivs (reņģe)
15. Lekcija: Zīdītāji. Laboratorijas darbs: zīdītājs (peļveidīgais grauzējs),

16. Lekcija: Lauksaimniecības ietekme uz dzīvnieku sugu daudzveidību. Laboratorijas darbs: zīdītājs (peļveidīgais grauzējs)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāapmeklē un jānostrādā 8 laboratorijas darbus, sekmīgi jānokārto divus kolokvijus un vienu testu. Ieskaite ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi gatavojas testu un kolokviju kārtošanai, izmantojot norādītos literatūras avotus

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek aprēķināta atbilstoši kolokvijos un testā iegūto punktu summai

Obligātā literatūra

1. Reece J. B., Urry L.A., Cain M.L., Wasserman S.A., Minorsky P.V. & Jackson R.B. 2014. Campbell Biology 10th edition. Benjamin Cummings. 1488 pp.
2. Dogels V. 1986. Bezmugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne. 556 lpp.
3. Naumovs N., Kartašovs N. 1990. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne. 528 lpp.
4. Pētersons G., Keišs O., Cera I. 2019. Laboratorijas darbi zooloģijā. Mācību materiāls LLU studentiem, pieejams e-studijās.
5. Campbell N. A., Reece J. B. Biology 7th international edition. San Francisco [etc.] : Pearson/Benjamin Cummings, 2006. 1231 p.
6. Naumovs N., Kartašovs N. Mugurkaulnieku zooloģija. Rīga: Zvaigzne, 1990. 528 lpp.
7. Pētersons G. Laboratorijas darbi zooloģijā. Mācību materiāls LLU studentiem. Jelgava: LLU, 2000. 68 lpp.

Papildliteratūra

1. Claus W., Claus C. 2004. Zoologie für Tiermediziner. 1. Auflage. Enke. 222 S.
2. Storch V., Welsch U., Remane A. 2003. Systematische Zoologie. 6. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 853 S.
3. Ville C. A., W.F.Walker, R.D.Barnes. 1978. General Zoology 5th ed. – Philadelphia: W.B.Saunders Co. 980 p.
4. Wehner R., Gehring W., Kühn, A. 2007. Zoologie. 24. Auflage – Georg Thieme Verlag. 861 S.
5. Westheide W., Rieger R. M. 2003. Spezielle Zoologie 2: Wirbeltiere. 1. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 712
6. S.Westheide W., Rieger R. M. 2006. Spezielle Zoologie 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. 2. Auflage. Spektrum Akademischer Verlag. 976 S.
7. Barnes R.S.K., Calow P., Olive P.J.W., Golding D.W. The Invertebrates: a new synthesis. 2nd edition. Oxford: Blackwell Scientific Publications, 1993. 488 p.
8. Bodniece V., Eglīte R., Redliha A. Mugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1976. 184 lpp.
9. Sloka N. Bezmugurkaulnieku zooloģijas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1971. 225 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskajai bakalaura studiju programmai "Ilgtspējīga lauksaimniecība" un obligātais studiju kurss visām pilna un nepilna laika pamatstudiju programmām "Lauksaimniecība".