Kursa kods Biol1001

Kredītpunkti 3

Botānika

Zinātnes nozareBioloģija

Zinātnes apakšnozareBotānika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMežsaimniecības institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Viesturs Šulcs

Dr. biol.

Kursa anotācija

Augu šūnas struktūra un funkcijas. Augu audi, to iedalījums un funkcijas. Augu veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni, to uzbūve un funkcijas. Saknes, stumbra un lapas morfoloģija un anatomija. Zieda morfoloģija un anatomija. Vairošanās. Augu klasifikācija. Augu grupas, to raksturojums un nozīme.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas – pamatzināšanas augu morfoloģijā, bioloģijā, ekoloģijā un augu lomu augu sabiedrībās, taksonu migrāciju, ģeogrāfisko izplatību un floristisko statusu Latvijā – 1.–2. kontroldarbs.
2. Prasmes – analizēt un izvērtēt augu morfoloģiskās pazīmes, noteikt to taksonomisko vērtību un identificēt taksonus – 1. – 2. kolokvijs.
3. Kompetence – novērtēt un pamatot taksona un vides mijiedarbības izpausmes, spriest par taksona piemērotību augu sabiedrībās, tās ekoloģiskiem apstākļiem – 1.–2. kolokvijs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Botānika – viena no dzīvības zinātņu disciplīnām. Organiskās pasaules iedalījums. Augu valsts raksturojums.
2. Auga šūna, audi. 3. Augu morfoloģija (veģetatīvie un ģeneratīvie orgāni) un anatomija – 6 h
1. kontroldarbs: Auga veģetatīvie orgāni.
4. Augu ģeogrāfija – 2 h
2. kontroldarbs: Auga ģeneratīvie orgāni.
5. Latvijas zālāji (klasifikācija, zālāju augu sabiedrību morfoloģija, raksturīgie taksoni).
6. Augu sistemātika. Botāniskā nomenklatūra. – 3 h
Laboratorijas darbi
7. Ziedaugi (Divdīgļlapji: Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Leguminosae, Apiaceae) – 9 h
1. kolokvijs: Ranunculaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Leguminosae, Apiaceae taksoni.
8. Ziedaugi (Divdīgļlapji: Solonaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Asteraceae, viendīgļlapji: Poaceae) – 9 h
2. kolokvijs: Solonaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Poaceae taksoni.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi un nokārtoti divi kolokviji (mutiski).
Rakstisks eksāmens. Eksāmena uzdevumu veido:
 divi jautājumi no augu morfoloģijas, anatomijas un ģeogrāfijas sadaļas,
 viens jautājums no augu sistemātikas sadaļas (dzimtas raksturojums, raksturīgās sugas, dzimtas nozīme).

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Divi kolokviji (ziedaugu dzimtas): taksonu diagnostiskās pazīmes, latīniskais un latviskais nosaukums, ekoloģijas un ģeogrāfiskās izplatības raksturojums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Kolokvijus vērtē saskaņā ar noteikto vērtēšanas kārtību (jāpazīst augi, jāzina to latīniskais un latviskais nosaukums, ekoloģija).
2. Eksāmenu var nekārtot, ja kontroldarbu un kolokviju atzīmes ir vismaz 7; eksāmena vērtējumam pielīdzina vidējo aritmētisko no kontroldarbu un kolokviju atzīmēm.
3. Eksāmena atzīme – vidējā aritmētiskā no eksāmena atzīmes un vidējās semestra atzīmes (aprēķina kā vidējo aritmētisko no kārtoto kontroldarbu un kolokviju atzīmēm).

Obligātā literatūra

1. Esau, K.(1977). Anatomy of Seed Plants, 2nd Edition. John Wiley & Sons, New York, ISBN 0-471-24520-8 [https://en.wikipedia.org/wiki/Katherine_Esau]
2. Sitte, P., Weiler, E. W., Kadereit, J. W., Bresinsky, A., & Körner, C. 2002. Lehrbuch der Botanik für Hochschulen. Ed. 35. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.
3. Ābele G., Piterāns A. Augstāko augu morfoloģijas un sistemātikas praktikums. Rīga: Zvaigzne, 1982. 222 lpp.
4. Kondratovičs R. Augu anatomijas praktikums. Rīga, Zvaigzne, 1976. 279 lpp
5. Priedītis N. Latvijas augi. Rīga: Gandrs. 888 lpp.
http://www.latvijasdaba.lv/augi/

Papildliteratūra

1. Plant anatomy [https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_anatomy]
2. ESAU, K. 1977. Anatomy of Seed Plants, 2nd ed. Wiley, New York = https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/0470047380.fmatter
3. Plant Morphology [http://www.sci.sdsu.edu/plants/econbot/01C-Morphology.pdf
4. Morphology of Flowering Plants [https://ncerthelp.com/text.php?ques=1401+Morphology+of+Flowering+Plants++Class+11+Notes+Download+in+PDF]
5. Pētersone A., Birkmane K. Latvijas PSR augu noteicējs. 2. pārstrād. izdevums. Rīga: Zvaigzne, 1980. 590 lpp. 2. Gavrilova Ģ., Šulcs V. Latvijas vaskulāro augu flora: taksonu saraksts. Rīga: Latv. Akad. b-ka, 1999. 136 lpp. 3. Latvijas vaskulāro augu flora. Atb. red. V. Šulcs. [1-5]-13. Rīga: LU Bioloģijas institūts, 1999-2015.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Plant anatomy [https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_anatomy]
2. ESAU, K. 1977. Anatomy of Seed Plants, 2nd ed. Wiley, New York = https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/0470047380.fmatter
3. Plant Morphology [http://www.sci.sdsu.edu/plants/econbot/01C-Morphology.pdf
4. Morphology of Flowering Plants [https://ncerthelp.com/text.php?ques=1401+Morphology+of+Flowering+Plants++Class+11+Notes+Download+in+PDF]
5. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
6. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.
7. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.

Piezīmes

Obligāts kurss Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura programmā Ilgtspējīga lauksaimniecība obligātajā daļā, 2. semestrī un Lauksaimniecības fakultātes profesionālā bakalaura programmā Lauksaimniecība obligātajā daļā, 2. semestrī.