Kursa kods ArhiP020

Kredītpunkti 39

Prakse

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā1053

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits386

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir apgūt darbu ainavu plānošanas, projektēšanas, vai ierīkošanas uzņēmumos, birojos, pašvaldību struktūrās. Darbs specialitātē izpildītāja amatā, stažēšanās vadošā darbā. Visa ainavu projektēšanas, plānošanas un ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par ainavu un dārzu plānošanas projektu saturu un apjomu, projektu sastādīšanas, līgumu slēgšanas kārtību, finansēšanu, dokumentu sagatavošanu konkursiem, teritorijas labiekārtošanas darbu secību, apstādījumu ierīkošanas, kopšanas un darbu vadīšanas procesu praksē, darba organizāciju uzņēmumā.
• Prasmes: strādāt patstāvīgi un strādāt kolektīvā, prasmes komunikācijā ar klientiem.
• Kompetence: organizēt darba procesu sadarbībā ar saistīto nozaru speciālistiem.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ainavu izpētes pamatprincipi un metodes.
2 Ainavu izpētes pamatprincipi un metodes.
3 Lauku pētījumi.
4 Datu apkopošana, analīze un interpretācija.
5 Prakses atskaites aizstāvēšana.
6 Iepazīšanās ar uzņēmuma struktūru.
7 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
8 Ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.
9 Ierīkošanas darbu vadīšana objektā.
10 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
11 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
12 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
13 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
14 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
15 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.
16 Izpildītāja darbs specialitātē projektēšanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Obligātā literatūra

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Rīga, 2001. 28 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 219 lpp.
3. Swaffield S. Theory in Landscape Architecture: A Reader. University of Pennsylvania Press, 2002. 265 p. 4. Van den Brink A., Bruns D., Tobi H., Bell S. Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, 2016. 330 p.

Papildliteratūra

1. Dārzkopības enciklopēdija. Galvenais redaktors K. Brikels. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 648 lpp.
2. Kortje Dž. Dārzs ikvienam. Rīga: Jumava, 2001. 222 lpp. 3. Applied Urban Ecology: A Global Framework M. Richter, U.Weiland (eds.). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2011. 235 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste]: European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm 3. Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligātā prakse VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.