Kursa kods ArhiP018

Kredītpunkti 6

Prakse I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā240

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits240

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Kursa anotācija

Prakses mērķis ir apgūt darbu ainavu plānošanas, projektēšanas, vai ierīkošanas uzņēmumos, birojos, pašvaldību struktūrās. Darbs specialitātē izpildītāja amatā, stažēšanās vadošā darbā. Visa ainavu projektēšanas, plānošanas un ierīkošanas tehnoloģiskā procesa apgūšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: par ainavu izpētes metodēm lietišķiem pētījumiem, par izpētes pamatprincipiem ainavu arhitektūras nozarē. 1.praktiskais darbs
2. Prasmes: patstāvīgi izvēlēties atbilstošās ainavas izpētes metodes atbilstoši mērogam un specifikai, veikt pētījumu komandā vai patstāvīgi. 1.praktiskais darbs/ 4.praktiskais darbs
3. Kompetence: veikt lauka pētījumus atšķirīgiem ainavas objektiem, apkopot datus, analizēt un interpretēt rezultātus. Izmantot pētījuma rezultātus ainavas plānošanai un apsaimniekošanai. 2.prakstiskais darbs/ 3.prakstiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ainavu izpētes pamatprincipi un metodes. 2. Ainavu izpētes pamatprincipi un metodes. 3. Ainavu izpētes pamatprincipi un metodes. 1.praktiskais darbs 4. Lauku pētījumi. 5. Lauku pētījumi. 6. Lauku pētījumi. 7. Lauku pētījumi. 8. Lauku pētījumi. 9. Lauku pētījumi. 10. Lauku pētījumi. 2.praktiskais darbs 11. Datu apkopošana, analīze un interpretācija. 12. Datu apkopošana, analīze un interpretācija. 13. Datu apkopošana, analīze un interpretācija. 14. Datu apkopošana, analīze un interpretācija. 15. Datu apkopošana, analīze un interpretācija. 3.praktiskais darbs 16. Prakses atskaites aizstāvēšana. 4.praktiskais darbs

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.praktiskais darbs – atbilstoši uzdevumam (ainavas objektam) izvērtēt atbilstošo ainavas izpētes metožu pielietojumu, sagatavot vērtēšanas matricas, kartogrāfisko materiālu. Sameklēt savai pētījuma tēmai saistīto literatūru (vismaz 20 drukātie avoti), sagatavot katra avota konspektu 2-3 lpp (var iekļaut attēlus un shēmas, tabulas). Visiem avotiem sagatavot korektu atsauču sarakstu – bibliogrāfisko pierakstu pēc VBF metodiskiem materiāliem. 2.prakstiskais darbs – veikt lauka pētījumu atsevišķiem ainavas objektiem, izmantojot iepriekš sagatavotus materiālus. Plānotas ekspedīcijas. 3.prakstiskais darbs – apkopot datus pēc lauku pētījumiem, analizēt datus, interpretēt rezultātus. Sagatavot uzdota objekta pētījuma atskaiti, iekļaujot – arhīva materiālu pārskatu, lauka pētījuma datu analīzi un atskaiti, esošas situācijas 3D modeli. 4.praktiskais darbs – sagatavot pētījuma atskaiti. Sagatavot prakses atskaiti pēc uzdevumiem (izdrukātā veidā). Iesniegt drukātā formā un sagatavot aizstāvēšanas prezentāciju (10 minūtes)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.

Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Ainavu plānošana, apsaimniekošana un aizsardzība lauku pašvaldībās. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Rīga, 2001. 28 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2001. 219 lpp.
3. Swaffield S. Theory in Landscape Architecture: A Reader. University of Pennsylvania Press, 2002. 265 p. 4. Van den Brink A., Bruns D., Tobi H., Bell S. Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, 2016. 330 p.

Papildliteratūra

1. Dārzkopības enciklopēdija. Galvenais redaktors K. Brikels. Rīga: Zvaigzne ABC, 2002. 648 lpp.
2. Kortje Dž. Dārzs ikvienam. Rīga: Jumava, 2001. 222 lpp. 3. Applied Urban Ecology: A Global Framework M. Richter, U.Weiland (eds.). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2011. 235 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra : arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga : Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm 3. Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Obligātā prakse VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.