Kursa kods Arhi6013

Kredītpunkti 2

Inženierakustika

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Kursa projektā studenti izstrādā kursa projektu trokšņu karti ar ēkas norobežojošo konstrukciju skaņas izolācijas aprēķinu dzīvojamajai ēkai. Apskatāmais periods - diena, vakars, nakts. Studenti gūst zināšanas par tehnisko akustiku un būvakustiku, trokšņa izplatības prognozēšanu ēkās un apbūvē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par skaņas procesiem dažādās vidēs (kursa projekts); prasmes par būvakustisko aprēķinu veikšanu telpu akustikā, skaņu izolācijā un vides akustikā (kursa projekts)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izejas datu sagatavošanai;
2. Telpu akustika, parametri, to noteikšana. Reverberācija, skaņas telpiskums, artikulācija;
3. Telpu akustiskā projektēšana, datormodelēšana, aprēķini un mērījumi;
4. Konstrukciju skaņu izolācija skaņai gaisā, triecientroksnim, struktūrtroksnim. LBN 016-15;
5. Iekārtu trokšņa ģenerācijas mehānismi. Mehāniskie, hidro un aerodinamiskie trokšņi.
6. Iekārtu prettrokšņa risinājumi;
7. Apbūves akustika. Skaņas īpatnības apbūvē, trokšņa kartes.
8. Kursa projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu iespējams nokārtot, ja sekmīgi izstrādāts un aizstāvēts kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti pastāvīgi veic izejas datu sagatavošanu, apstrādi aprēķinus un to rezultātu salīdzināšanu ar LBN 016-15 izvirzītajām prasībām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekta vērtējums tiek izlikts ņemot vērā teorētisko zināšanu pielietojums kursa projekta izstrādē.

Obligātā literatūra

1. Zabrauskis A. Būvakustika.Teorija un realitāte [tiešsaiste]. 10. izdevums. Rīga, 2014. 91 lpp. [Skatīts 10.06.2015.]. Pieejams: http://www.akustika.lv/buva2014.pdf
2. Tomariņš K. Elektroakustika. Lekciju piezīmes. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, 2003.
3. Long M. Architectural Acoustics. United Kingdom: Elsevier Academic press, 2006., 873 p.

Papildliteratūra

1. Leslie L. Doelle L. Environmental Acoustics. New York: McGraw-Hill, 1972. 246 p.

Piezīmes

Studiju kurss Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Būvniecība