Kursa kods Arhi6012

Kredītpunkti 3

Ekoloģiskā būvniecība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā36

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā "Ekoloģiskā būvniecība" studenti gūst zināšanas kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas, ko ietekmē būvmateriālu izvēlē, būvniecības vietas izvēle un ilgstpējīga ēkas ekspluatācija.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs zināšanas par ekoloģisku un ilgtspējīgu būvniecību (vērtēšana – eksāmens); prasmes izprojektēt ilgtspējīgu ēku, kas nodara vismazāko ļaunumu dabai (vērtēšana – praktiskie darbi).; kompetence ilgtspējas novērtēšana dažāda veida būvniecības projektos (vērtēšana – praktiskie darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Veselībai un videi labvēlīgas ēkas. (Lekcija 2h);
2. Materiāli un būvniecības metodes, materiālu atlase, materiālu izvēles kritēriji, celtniecības metodes izvēle (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h);
3. Inženiertehniskie tīkli, plānojums, projektu īstenošana, iekštelpu mikroklimats, ventilācija, apkures sistēmas. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h);
4. Resursu aizsardzība un taupīšana. (Lekcija 1h);
5. Apkure un dzesēšana, Efektīvas elektrības izmantošana, apkures efektivitāte, siltumizolācija, siltuma atgūšana. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 2h);
6. Tīrs ūdens, atkritumi, ūdens taupīšanas metodes, atkritumu šķirošana, otrreizējā pārstrāde. (Lekcija 2h);
7. Ekoloģiskie cikli. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 1h);
8. Atjaunojamā siltumenerģija. (Lekcija 1h);
9. Atjaunojamā elektroenerģija. (Lekcija 1h);
10. Notekūdeņi, to cikli, attīrīšana, nošķiršana, dabiskās attīrīšanas metodes. (Lekcija 2h);
11. Apzaļumošana un kultivācija, permakultūra, apzaļumošanas struktūra, veģetācija ēkās un uz tām. (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 1h);
12. Ēkas novietnes ietekme. (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 2h);
13. Pielāgošanās dabiskai videi, ģeoloģija un topogrāfija, pielāgošanās klimatam. (Lekcija 1h, Praktiskie darbi 1h);
14. Sociālā struktūra, ilgtspējīgas pilsētas, satiksme. (Lekcija 1h);
15. Esošās ēkas to ekspluatācijas fāzes, vadība un apsaimniekošana, enerģijas taupīšana, pārbūve. (Lekcija 2h, Praktiskie darbi 1h);
16. Cilvēki to vajadzības, ērtības. (Lekcija 1h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studiju kursu iespējams nokārtot, ja sekmīgi izstrādāti visi praktiskie darbi un nokārtots eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi pildīt praktiskos darbus un gatavoties eksāmenam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie darbi tiek vērtēti ar atzīmi. Gala vērtējums tiek vērtēts kā kumulatīvais vērtējums starp praktiskajiem darbiem (40%) un eksāmens (60%).

Obligātā literatūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. 690 lpp. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. Fourth Edition. Oxford, UK etc.: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538
3. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006. 272 lpp.
4. Noviks J. Ģimenes māja II. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2007. 272 lpp.

Papildliteratūra

1. Šterns H. Jumtu konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots, 1992. 158 lpp.
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010. 224 p. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin: Gestalten, 2009. 239 p. ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība. ISSN 1691-9262
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmā Būvniecība ierobežotās izvēles daļā