Kursa kods Arhi5056

Kredītpunkti 6

Teritoriju attīstība un plānošana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits114

Kursa apstiprinājuma datums19.01.2022

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Dace Kadiķe

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir studentiem iegūt zināšanas par teritoriju attīstības plānošanas procesu, metodēm un to pielietojumu praktisku uzdevumu un zinātniskas problemātikas risināšanā. Studenti apgūst teritoriju un attīstības jēdzienus un attīstības plānošanas sistēmu un politiku, iepazīstas ar reģionālo politiku Latvijā, attīstības plānošanas procesa organizāciju, ietekmes uz vidi novērtēšanu, attīstības novērtēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zina par teritorijas attīstību un tās plānošanu, reģionālo politiku Latvijā un tās vēsturisko pieredzi – 1.un 2.kontroldarbs, semināri;
• Prot argumentēti izskaidrot un diskutēt jautājumus par attīstības plānošanas procesu un saturisko ietvaru, veikt attīstības novērtēšanu - semināri.

• Spēj strādāt attīstības plānošanas un novērtēšanas jomā, vadīt un organizēt attīstības programmu un teritorijas plānojumu izstrādi, veikt to īstenošanas novērtēšanu – semināri, referāta prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas un semināri:
1. Zemes tiesiskās attiecības. Zemes reformu vēstures īpatnības Latvijā. Zeme kā nekustamā īpašuma sastāvdaļa (3 h).
2. Zemes īpašuma atsavināšana sabiedrības vajadzībām (3 h).
3. Servitūta jēdziens, mērķis, servitūta nodibināšanas un izbeigšanas kārtība (3 h).
4. Teritorijas un attīstības jēdzieni, teritoriju noteicošie elementi, teritoriju pazīmes un klasifikācija (3 h).
5. Administratīvi teritoriālais iedalījums Latvijā, tā reformas un esošās situācijas raksturojums (3 h)
6. Galvenie faktori, kas jāievēro teritorijas plānošanā un teritorijs plānošanas teorētiskie aspekti (3h).
7. Attīstības plānošanas līmeņi un to savstarpējā mijiedarbība. Attīstības plānošanas sistēma Latvijā un tās darbība, to regulējošie normatīvie akti (3 h).
1.kontroldarbs: Zemes tiesiskie jautājumi. Teritorijas attīstības plānošanas pamatnosacījumi (1 h).
8. Teritorijas plānošanas process un tā stadijas. Teritorijas plānojuma izstrādes organizatoriskā struktūra (3 h).
9. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēma un tās saturs (3 h).
10. Ietekmes uz vidi novērtējums un tā noteikšana teritorijas plānošanas dokumentiem (3 h).
11. Teritorijas attīstības plānošana nacionālajā līmenī un reģionu līmenī (3 h).
12. Vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma, to saturs un izstrādes kārtība (3 h).
13. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojums un lokālplānojums, to saturs un izstrādes kārtība (3 h).
14. Detālplānojums un tematiskie plānojumi, to saturs un izstrādes kārtība (3 h).
15. Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumentu pieņemšanas, spēkā stāšanās un to apturēšanas kārtība (2 h)
2.kontroldarbs: Teritorijas attīstības plānošanas process un dokumenti (1 h).
16. Noslēguma seminārs – referātu prezentācija (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmena novērtējumu veido:
- sekmīgs novērtējums eksāmena jautājumos;
- sekmīgs semināru rezultātu novērtējums;
- sekmīgs referāta un tā prezentācijas novērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras izpēte par attīstības plānošanas sistēmu Latvijā, normatīvo aktu izpēte par teritorijas plānojuma izstrādi. Literatūras un normatīvo aktu atlasīšana un studijas par reģionālo politiku Latvijā, attīstības plānošanas procesa organizāciju, ietekmes uz vidi novērtēšanu, attīstības novērtēšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīva vērtējuma, kura procentuālais sadalījums ir šāds:
- rakstiskais eksāmens – 40%;
- prezentācija seminārā – 20%;
- referāts – 40%.

Obligātā literatūra

1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2008. 107 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
3. Reģionu attīstība Latvijā 2010 [tiešsaiste]. Rīga: Valsts reģ. attīst. aģentūra, 2011. 171 lpp. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-regionalas-attistibas-joma
4. Guidelines for Land-use Planning [tiešsaiste]. FAO Development Series I. Rome: FAO, 1993 96 p. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/T0715E/T0715E00.htm
5. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam [tiešsaiste] [skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/latvijas-ilgtspejigas-attistibas-strategiju-lidz-2030gadam-latvija2030
6. Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi: MK noteikumi Nr. 392 [tiešsaiste]. Pieņemts 08.07.2014. Stājas spēkā 01.08.2014. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/267923-teritorijas-attistibas-planosanas-informacijas-sistemas-noteikumi
7. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Pieņemts 14.10.2014. Stājas spēkā 01.05.2015. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269842-noteikumi-par-pasvaldibu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem
8. Attīstības plānošanas sistēmas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 08.05.2008. Stājas spēkā 01.01.2009. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/175748-attistibas-planosanas-sistemas-likums
9. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011. Stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/238807-teritorijas-attistibas-planosanas-likums
10. Reģionālās attīstības likums: LR likums [tiešaiste]. Pieņemts 21.03.2002. Stājas spēkā 23.04.2002. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/61002-regionalas-attistibas-likums
11. Noteikumi par plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 402 [tiešsaiste]. Pieņemts 16.07.2013. Stājas spēkā 02.08.2013. [Skatīts 08.02.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/258626-noteikumi-par-planosanas-regionu-teritorijas-attistibas-planosanas-dokumentiem

Papildliteratūra

1. Lendi M. Grundriss einer Theorie der Raumplanung: Einleitung in die raumplanerische Problematik. 34 3 Auflage. Zuerich: VDF Hochschulverlag, 1996. 152 p.
2. Cherry G. E., Rogers A. Rural Change and Planning. England and Wales in the Twentieth century. London: E and FN Spon, 1996. 229 p.
3. Planning for sustainable use of land resources [tiešsaiste]. Towards a new approach. Rome: FAO, Rome, 1995. 60 p. [Skatīts 09.02.2022.]. Pieejams: http://www.fao.org/docrep/V8047E/v8047e00.htm

Periodika un citi informācijas avoti

1. Reģionu attīstība Latvijā 2011 [tiešsaiste]. Rīga: VRAA, 2012.172 lpp. [Skatīts 02.03.2017.]. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/publikacijas-regionalas-attistibas-joma
2. Praktiskais Latvietis. Rīga: Lauku Avīze. 1992-. ISSN 1407-3358.
3. Mans Īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga: Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
4. Latvijas Architektūra, žurnāls: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita. Resurss pieejams arī tiešsaistē. ISSN 1407-4923.
5.www.vzd.gov.lv
6.www.kadastrs.lv
7.www.geolatvija.lv
8.www.varam.gov.lv
9.www.vraa.gov.lv
10.http://raim.gov.lv

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās