Kursa kods Arhi5053

Kredītpunkti 6

Teritorijas attīstības plānošana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Kursa anotācija

Studiju procesā studenti apgūst vispārēju informāciju par teritoriju attīstības plānošanu un jaunākajām tendencēm Latvijā un pasaulē, iepazīstās ar normatīviem aktiem, iepazīstās ar teritoriju attīstību nodrošinošiem faktoriem; iepazīstās ar teritoriju plānošanas vēsturi, apgūst teritoriju organizācijas galvenos arhitektoniski telpiskos paņēmienus un kompozīcijas elementiem, apgūst zināšanas mūsdienu pilsētu funkcionālo zonējumu veidošanā, gūst ieskatu plānošanas dokumentu detalizācijā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par teritoriju ilgtspējīgas attīstības telpisko plānošanu, par telpiskās attīstības dokumentu izstrādi un to normatīvo regulējumu.

Prasmes pielietot dažādus paņēmienus teritoriju plānošanā, izmantojot gan objektīvu, gan subjektīvu informāciju, prasmes shematiski attēlot teritoriju plānojumu stratēģiskus risinājumus

Kompetence teritorijas attīstības plānošanā, spēja saprast teritorijas plānojumu starpdisciplināro raksturu, spēja saprast teritorijas plānošanas ilgtspējīgo un ilgtermiņa raksturu.

Kursa apguves rezultātus studenti prezentē izvēlētās pilsētas attīstības esošās izmantošanas un attīstības iespēju izpētē, pētījumu rezultātu analīzē, grafiskā attēlošanā, kā arī esošo attīstības plānošanas dokumentu analīzē

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ilgtspējības principa ievērošana teritoriju plānošanā (4h)
2. Teritoriju attīstības plānošana Latvijā (4h)
3. Teritoriju attīstības plānošanu reglamentējoši likumi un normatīvie akti (4h)
4. Teritoriju attīstības plānošanas tendencies (4h)
5. Apdzīvojuma struktūras Apdzīvojuma struktūra Latvijā (4h)
6. Vēsturiskās attīstības pēctecības princips, teritoriju attīstības vēstures etapi. Latvijas pilsētu vēsturiskā attīstība (4h)
7. Teritoriju uzbūves kompozicionālā struktūra (4h)
8. Teritoriju funkcionālā zonēšana (4h)
9. Transporta infrastruktūras loma teritoriju plānošanā (4h)
10. Inženierkomunikāciju infrastruktūra (4h)
11.Dažādu mērogu telpu organizācijas pamatprincipi. Pilsētas telpu uztveres īpatnības (4h)
12. Subjektīvo faktoru ievērtēšana teritoriju plānošanā (4h)
13. Vietējā līmeņa plānošanas dokumenti, to risināmie uzdevumi (4h)
14. Detālplānojuma sastāvs un tā izstrādes kārtība (4h)
15. Arhitektoniski telpiskās struktūras organizācija detālplānojumos (4h)
16. Detālplānojumu tehniski risinājumi (4h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu, ir jābūt noklausītam lekciju kursam, praktiski sagatavotiem darbiem par katru lekcijas tēmu. Izvēlētās pilsētas analīzei ir jābūt izstrādātai galvenokārt grafiskā veidā, izmantojot publiski pieejamus kartogrāfiskos materiālus, jābūt papildinātai ar fotofiksācijām un skiču materiāliem. Noslēgumā studentam ir jāiesniedz apkopotu kopējā prezentācijā izvēlētās pilsētu analīze, kartogrāfiskie materiāli saskaņā ar lekciju tēmām un priekšlikumi pilsētas attīstībai un arhitektoniski telpiskā veidola attīstībai.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pēc katrā lekcijā apskatītās tēmas studentam ir jāsagatavo neliels pētījums par savu izvēlēto pilsētu Studenti patstāvīgos darbus veic patstāvīgo nodarbību laikā un ārpus nodarbību laika. Pētījuma rezultāti ir jāattēlo grafiski un jāprezentē semināru nodarbībās.
Patstāvīgo darbu tēmas:
1. Pilsētas attīstības faktoru analīze
2. Moderno pilsētas attīstības tendenču atspoguļojums izvēlētajā pilsētā
3. Pilsētas analīze valsts teritoriālajā struktūrā
4. Pilsētas vēsturiskās attīstības izpēte
5. Pilsētas kompozicionālās uzbūves analīze un priekšlikumi
6. Kristisks pārskats par esošo pilsētas teritorijas plānojumu
7. Pilsētas un apkārtējā reģiona transporta struktūras analīze un priekšlikumi
8. Pilsētas inženiertehniskā nodrošinājuma analīze
9. Pilsētas analīze pamatojoties uz subjektīviem faktoriem
10. Pilsētas attīstības iespējas un priekšlikumi
11. Detālplānojuma teritorijas esošās situācijas analīze
12. Detālplānojuma teritorijas attīstības konceptuāls risinājums
13. Detālplānojuma risinājumi- apbūves struktūra, transporta organizācija, labiekārtojuma priekšlikumi, inženierkomunikāciju nodrošinājums, apbūves nosacījumi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa novērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu akumulatīvā vērtējuma. Praktiskajos darbos tiek vērtētas veiktās analīzes un piedāvāto priekšlikumu radošums.

Obligātā literatūra

1. Briņķis J., Buka O. (2001) Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība, Rīga, RTU, 219 p.
2. Briņķis.J., Buka O. (2006) Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana, Rīga TU, 235lpp
3. Jānis Briņķis, Oļģerts Buka, (2008) reģionālā attīstība un prognostika pilsētplānošanas kontekstā, Rīga, RTU, 194 lpp
4. John A. La Grotr J.A. Site Analysis. John Willey&Sons.Inc, 2008. 328 p.
5. Kevin Lynch The Image of the City, Cambridge, Massachusetts, 194 lpp
6. Charles Landry, The Art of City Making, London, Sterling VA, 462lpp

Papildliteratūra

1. Apdzīvotu vietu ilgtspēja – R:LU, 2001.,-60lpp
2. Antrop M. (2004) Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, pp.
3. Yli-Pelkonen V., Kohl J. The role of local ecological knowledge in sustainable urban planning: perspectives from Finland. Sustainability: Science, Practice & Policy, Vol. 1, No. 1, 2005, p. 3–14. Pieejams http://d20nn6mxpbiih2.cloudfront.net/sspp-journal/SSPP-v1.1.yli-pelkonen.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas aArchitektūra. Rīga: Lilita, ISSN 1407-4923
2. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey, ISBN 3-7667-1593-3
Landscape Architecture and Art. Proceedings of the Latvia University of Agriculture

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.