Kursa kods Arhi5051

Kredītpunkti 6

Pētniecisko darbu pamati

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā146

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Laboratorijas darbu stundu skaits14

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta mērķis ir sniegt izpratni par kultūrvēsturiskās telpas transformācijas procesiem līdz mūsdienām saistībā ar pilsētvidi vai lauku ainavtelpu. Studiju priekšmets attīsta spējas izvērtēt antropogēnās slodzes ietekmi uz esošo ainavtelpu un salīdzināt konkrētās teritorijas attīstības iespējas. Kursa projekts ietver arhīvu materiālu un pašvaldību teritoriālo plānu izpēti, izstrādājot definējumu pētījuma mērķim, uzdevumiem un hipotēzei. Obligāta ir pētījumu materiālu apkopošana grafikos, tabulās, salīdzinošajās shēmās, skicēs un fotofiksācijas materiālos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti apgūst:
• Pārzina nozares aktuālās pētījuma tēmās; 1., 4. praktiskais darbs
• Pārzina metodes darbam ar zinātnisko literatūru; 3. praktiskais darbs
• Spēj atlasīt un izmantot dažādas pētniecības metodes; 1., 4. praktiskais darbs
• Spēj formulēt pētījuma problemātiku un tēmu; 2. praktiskais darbs
• Spēj sagatavot atbilstošai pētījuma metodei materiālus; 4., 5. praktiskais darbs
• Spēj analizēt iegūtus pētījuma datus; 5. praktiskais darbs
• Spēj izvirzīt pētījuma mērķi un uzdevumus; 2. praktiskais darbs
• Spēj atlasīt un analizēt pētnieciskas literatūras avotus atbilstoši pētījuma mērķim; 3., 5. praktiskais darbs

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads - Zinātniskā darba uzbūve, pētījuma etapi un metožu grupas; (2h)
2. 1. praktiskais darbs – darbs ar nozares pētījuma tēmām; (6h)
3. Maģistra darbu izpēte, darba struktūra, mērķis, uzdevumi un pētījumā izmantotās metodes; (4h)
4. Pētījuma tēmas, tiešās un saistītas nozares, pētījuma uzsākšana un plānošana. Kā uzbūvēt sava pētījuma 'dizainu' - problemātika, mērķis, uzdevumi; (4h)
5. Pētījuma dizains - “Maind map”; (2h)
6. 2. praktiskais darbs – darbs ar pētījuma problemātikas, mērķa un uzdevumu formulēšanu; (4h)
7. Pētījuma kvantitatīvie un kvalitatīvie dati. To iegūšana un izmantošana. Latvijas Nacionālā bibliotēka - informācijas avoti, datu bāzes; (4h)
8. 3.praktiskais darbs – darbs ar datu bāzēm; (4h)
9. Kultūrvēsturisko pieminekļu ainavas aizsardzības zonas izpētes prasības. Aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas plānu un citu projektu izstrādē nepieciešamā ainavas izpēte un ainavu eksperta atzinumi. (4h)
10. 4.praktiskais darbs – kultūrvēsturisko un aizsargājamo ainavu pētījumi; (4h)
11. Ainavas ekoloģija, estētika, ilgtspējības principi - pētījumi, to struktūra un metodes; (4h)
12. Ainavas identitāte, kā pētījuma tēma; (2h)
13. Ainavas modelēšana pētījumu vajadzībām; (2h)
14. Pilsētvides un lauku ainavas pētījuma grupas – lauku pētījumi, apsekojumi dabā; (4h)
15. Ainavas lasīšana, 'imagibilyty", fotogrāfiju metode; (4h)
16. 5. praktiskais darbs - pētījuma struktūras, metožu un iegūto datu prezentēšana. (10h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskie darbi un eksāmena darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.pārbaudes darbs – izskatot pētījumu klāstu definēt dažādas pētījumu metožu grupas;
2.pārbaudes darbs – definēt pētījuma (maģistra darba) problemātiku, mērķi un uzdevumus, iespējamo darba struktūru.
3.pārbaudes darbs – izmantojot zinātnisko avotu datu bāzes, atlasīt pētījumam atbilstošo avotu kopu, strukturēt to pēc satura un izmantošanas;
4.pārbaudes darbs – definēt kultūrvēsturisko un aizsargājamo ainavu pētījumos izmantotas metodes (darbs grupās);
5.pārbaudes darbs – sagatavot sava pētījuma struktūru, konspektīvi atklājot katras daļas būtību, definēt iespējamas pētījuma metodes, sagatavot materiālus lauka pētījumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Visiem pārbaudes darbiem jābūt nokārtotiem sekmīgi un pirms noslēguma prezentācijas. Noslēguma prezentācijā iekļauj visu piecu praktisko darbu rezultātus, aizstāv to. Atzīmi veido vidēja svērta atzīme par visiem praktiskiem darbiem un gala prezentāciju.

Obligātā literatūra

1. Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2008. 349.lpp.
2. Swaffield S. Theory in Landscape Architecture: A Reader. University of Pennsylvania Press, 2002. 265 p
3. Van den Brink A., Bruns D., Tobi H., Bell S. Research in Landscape Architecture: Methods and Methodology. Routledge, 2016. 330 p.

Papildliteratūra

1. Cresswell J.W. Research design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014. 273 p.
2. Eko U. Kā uzrakstīt diplomdarbu. Rīga: SIA Jāņa Rozes apgāds, 2006. 319 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Jola. Journal of Landscape architecture. Published by the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) http://www.jola-lab.eu/www/about.html#ih-2. Print ISSN: 1862-6033 Online ISSN: 2164-604X
2. Landscape and Urban Planning. An International Journal of Landscape Science, Planning and Design. ISSN: 0169-2046
3. Landscape Research. Print ISSN: 0142-6397 Online ISSN: 1469-9710.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.