Kursa kods Arhi5050

Kredītpunkti 4

Ainavu arhitektūras teorija

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits44

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt padziļinātas teorētiskās zināšanas projektēšanas pieejām, dažādo ainavu arhitektūras skolu, mūsdienu mainīgo paradigmu un nostādņu ietekmē. Studiju priekšmeta ietvaros studentiem tiek sniegta iespēja praktiski izmatot dažādas zinātniskās metodes, kas pilnveido un pamato projektēšanas procesus. Projektorientēta teritoriju attīstība 21. gadsimtā tiek pielietota aizvien plašāk, tādēļ ir svarīgi detāli izprast tās principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zina par dažādajām ainavu arhitektūras teorijām un paradigmām. 1.Seminārs.
• Prasmes: prot projekta idejas attīstīšanas un projekta izstrādes procesā veidot teorijā balstītus projektēšanas risinājumus. 2.Seminārs, Noslēguma pārbaudes darbs.
• Kompetence: spēj izvērtēt dažādo teoriju savietojamību un sasaisti ar konkrētās valsts likumdošanu un ainavas attīstības politiku. 2.Seminārs, Noslēguma pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ainavu arhitektūras teorijā. (lekcijas 4 h)
2. Ainavas jēdziens un tā pielietojums dažādās nozarēs. Tehnoloģiju izmantošana ainavu arhitektūras pētījumos (lekcijas 4 h)
3. Ainavu arhitektūras jēdziens un to nozīme, kā arī pareizs pielietojums. (lekcijas 4 h)
4. Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Kultūrvēsture. (lekcijas 4 h)
5. Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Estētika. (lekcijas 4 h)
6. Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Ekoloģija. (lekcijas 4 h)
7. Ainavu arhitektūras paradigmu kritisks izvērtējums. Ekonomika. (lekcijas 4 h)
8. 1. Seminārs. Teritoriju izvērtējums nosakot attīstības scenārijus atbilstoši noteiktai paradigmai. (praktiskie darbi 4 h)
9. Ainavu arhitektūras teoriju ietekmējošie aspekti. Globalizācija, migrācija. (lekcijas 4 h)
10. Ainavu arhitektūras teoriju ietekmējošie aspekti. Klimata pārmaiņas, vērtību maiņa sabiedrībā. (lekcijas 4 h)
11. Dažādu realizēto projektu detalizēta izpēte. Skices, projekta apraksts, projekta grafika, realizācija un izmantošana. ArcGIS Desktop izejas dati Latvijas kontekstā. (Laboratorijas darbi 4 h)
12. Ainavu arhitektūra, urbānisms, arhitektūra - saskares punkti. (Lekcijas 4h) (Laboratorijas darbi 2 h)
13. Kritiska projektu aprakstu un grafiskā materiālu analīze. (praktiskie darbi 4 h)
14. Kritiska realizēto projektu analīze sasaistē ar projektu. (lekcijas 4 h)
15. 2. Seminārs. Zinātnisko teoriju iedzīvināšana. Piemēru apkopojums. (praktiskie darbi 4 h)
16. Noslēguma pārbaudes darbs. (praktiskie darbi 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Seminārs. Jāveido izvēlētās teritorijas konceptuālā attīstība, veidojot ciešu sasaisti ar kādu konkrētu zinātnieka vai zinātnieku grupas redzējumu. Rezultāti jāatspoguļo, prezentējot tos digitāli un skaidrojot piedāvātos teritorijas attīstības risinājumus.
2. Seminārs. Jāsniedz detāls praktizējoša un starptautiski atzīta ainavu arhitekta un viņu darbu redzējums, skaidrojot to pamatā esošās teorētiskās atziņas, kā arī to attīstību laika gaitā.
Noslēguma darbs. Jāveido teorētiskais redzējums maģistra darba aktualitātei un pamatojumam, kā arī jāveido sasaiste ar līdz šim veiktajiem pētījumiem pasaulē un Latvijā. Noslēguma darbs jāveido argumentētās esejas formā, kā arī jāprezentē galvenās atziņas prezentācijas veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa noslēguma darba kumulatīvā vērtējuma. Noteicošo atzīmi veido noslēguma darbs.
Noslēguma darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Murphy, M. (2016). Landscape architecture theory. Island Press.
2. Swaffield, S. (Ed.). (2002). Theory in landscape architecture: a reader. University of Pennsylvania Press.
3. Bell, S., Herlin, I. S., & Stiles, R. (Eds.). (2011). Exploring the boundaries of landscape architecture. routledge.

Papildliteratūra

1. Herrington, S. (2016). Landscape theory in design. Taylor & Francis.
2. Murphy, M. D. (2005). Landscape architecture theory: an evolving body of thought. Waveland Press.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landscape Architecture. The magazine of the american society of landscape architects. Journal of Landscape Architecture (Jola).

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.