Kursa kods Arhi5050

Kredītpunkti 6

Ainavu arhitektūras teorija

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā146

Lekciju stundu skaits28

Semināru un praktisko darbu stundu skaits14

Laboratorijas darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir gūt padziļinātas teorētiskās zināšanas projektēšanas pieejām, dažādo ainavu arhitektūras skolu, mūsdienu mainīgo nostādņu ietekmē. Studiju priekšmeta ietvaros studentiem tiek sniegta iespēja praktiski izmatot dažādas zinātniskās metodes, kas pilnveido un pamato projektēšanas procesus. Projektorientēta teritoriju attīstība 21. gadsimtā tiek pielietota aizvien plašāk, tādēļ ir svarīgi detāli izprast tās principus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: zina par dažādajām ainavu arhitektūras teorijām un to sasaisti ar projektēšanas procesu un rezultātiem. 1.Seminārs.
• Prasmes: prot projekta idejas attīstīšanas un projekta izstrādes procesā veidot teorijā balstītus projektēšanas risinājumus. 2.Seminārs; Noslēguma pārbaudes darbs.

• Kompetence: spēj izvērtēt dažādo teoriju savietojamību un sasaisti ar konkrētās valsts likumdošanu un ainavas attīstības politiku, kā arī pielietošanu konkrētu projektēšanas problēmjautājumu risināšanā. 1. un 2.Seminārs, Noslēguma pārbaudes darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievads ainavu arhitektūras teorijā. (lekcijas 2 h)
2. Ainavas jēdziens un tā pielietojums dažādās nozarēs. Tehnoloģiju izmantošana ainavu arhitektūras pētījumos (lekcijas 4 h)
3. Ainavu arhitektūras jēdziens un to nozīme, kā arī pareizs pielietojums. (lekcijas 2 h)
4. Kultūrvēstures nostādņu attīstība, politiskais ietvars, vadlīnijas. (lekcijas 4 h)
5. Estētiskas nostādņu attīstība - funkcionālisms, universālais dizains. (lekcijas 2 h)
6. Ekoloģijas, ilgtspējas ideju pielietojums projektos – izaicinājumi un iespējas. (lekcijas 4 h)
7. Ainavu arhitektūras projektu ekonomiskais pamatojums, ieguldījuma pamatošana. (lekcijas 2 h)
8. Ainavu arhitektūras teoriju ietekmējošie aspekti. Klimata pārmaiņas, vērtību maiņa sabiedrībā, tehnoloģiju attīstība. (lekcijas 2 h) (Laboratorijas darbi 2 h)
9. Ainavu arhitektūras teoriju ietekmējošie aspekti. Globalizācija, migrācija. (lekcijas 2 h)
10. 1. Seminārs. Teritoriju izvērtējums nosakot attīstības scenārijus atbilstoši noteiktai projektēšanas problemātikai. (praktiskie darbi 4 h)
11. Ainavu arhitektūra, urbānisms, arhitektūra - saskares punkti. (Lekcijas 2h)
12. Dažādu realizēto projektu detalizēta izpēte. Skices, projekta apraksts, projekta grafika, realizācija un izmantošana. ArcGIS Desktop izejas dati Latvijas kontekstā. (Laboratorijas darbi 4 h)
13. Kritiska projektu aprakstu un grafiskā materiālu analīze. (praktiskie darbi 2 h)
14. Kritiska realizēto projektu analīze sasaistē ar projektu. (lekcijas 2 h)
15. 2. Seminārs. Zinātnisko teoriju iedzīvināšana. Piemēru apkopojums. (praktiskie darbi 4 h)

16. Noslēguma pārbaudes darbs. (praktiskie darbi 4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Seminārs. Jāveido izvēlētās teritorijas konceptuālā attīstība, veidojot ciešu sasaisti ar kādu konkrētu zinātnieka vai zinātnieku grupas redzējumu. Rezultāti jāatspoguļo, prezentējot tos digitāli un skaidrojot piedāvātos teritorijas attīstības risinājumus.

2. Seminārs. Jāsniedz detāls praktizējoša un starptautiski atzīta ainavu arhitekta un viņu darbu redzējums, skaidrojot to pamatā esošās teorētiskās atziņas, kā arī to attīstību laika gaitā. Noslēguma darbs. Jāveido teorētiskais redzējums maģistra darba aktualitātei un pamatojumam, kā arī jāveido sasaiste ar līdz šim veiktajiem pētījumiem pasaulē un Latvijā. Noslēguma darbs jāveido argumentētās esejas formā, kā arī jāprezentē galvenās atziņas prezentācijas veidā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa noslēguma darba kumulatīvā vērtējuma. Noteicošo atzīmi veido noslēguma darbs. Noslēguma darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

•Ferracina, S. (2022). A Philosophy of Landscape Construction: The Vision of Built Landscapes, Routledge.
•Sharky, B. (2016). Thinking about landscape architecture: Principles of a design profession for the 21st century. Routledge.

•Herrington, S. (2016). Landscape theory in design. Taylor & Francis.

Papildliteratūra

•Bell, S., Herlin, I. S., & Stiles, R. (Eds.). (2011). Exploring the boundaries of landscape architecture. Routledge.
•Bowring, J. (2020). Landscape architecture criticism. Routledge.

•Prominski, M., & Seggern, H. (Eds.). (2019). Design research for urban landscapes: theories and methods. Routledge.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Landscape Architecture. The magazine of the american society of landscape architects. Journal of Landscape Architecture (Jola).

Piezīmes

Obligātais kurss MVZF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Profesionālās augstākās izglītības maģistra) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.