Kursa kods Arhi5037

Kredītpunkti 7.50

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits48

Laboratorijas darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits140

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Vivita Puķīte

Dr. oec.

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturisko attīstību un nekustamā īpašuma vērtību regulējošajām normas. Apgūst Vērtību teoriju pie nosacījuma - tirgus vērtība kā vērtējuma bāze. Apgūst nekustamā īpašuma vērtēšanā pielietojamās metodes. Iegūst zināšanas par nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības un tirgus vērtības noteikšanas aspektiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - par nekustamā īpašuma vērtību, tās veidiem, kā arī veidota izpratne par nekustamā īpašuma vērtību ietekmējošiem faktoriem un noteikšanas kritērijiem.
• Prasmes - prot pielietot zināšanas par vērtību ietekmējošiem faktoriem, metodēm un kritērijiem nosakot nekustamajam īpašumam dažāda veida vērtības;
• Kompetence - iegūtas zināšanas un praktiskās prasmes par vērtēšanas metožu pielietojumu dažādiem objektiem dažādu vērtību noteikšanā. Spēt kritiski novērtēt savas zināšanas un prasmes, spēt atbildēt par sava veiktā darba kvalitāti.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Nekustamā īpašuma vērtēšanas studiju kursa saturs, norise un prasības.
2 Nekustamā īpašuma vērtēšanas vēsturiskā attīstība.
3 Nekustamā īpašuma vērtēšanu reglamentējošā normas.
4 Vērtību teorija.
5 Vērtēšanas pamatprincipi, kas balstīti uz dažādiem lietderības aspektiem.
6 Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes un to pielietošanas iespējas
7 Izmaksu metode.
8 Ieņēmumu metode.
9 Salīdzināmo darījumu metode.
10 Tirgus vērtība kā vērtējuma bāze.
11 Nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšana.
12 Kadastrālās vērtības noteikšanas aspekti.
13 Kadastrālās vērtības aprēķina modeļi.
14 Vērtību zonējumu izstrāde.
15 Kadastrālo vērtību bāze.
16 Īpašie nekustamā īpašuma novērtēšanas gadījumi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pēc ieskaitītiem laboratorijas darbiem un aizstāvēta kursa darba saņem akumulējošo eksāmena novērtējumu vai kārto eksāmenu.

Obligātā literatūra

1. Baumane V. Nekustamā īpašuma vērtēšana. Teorētiskie aspekti. LLU, Jelgava: 2010. 65 lpp.
2. Īpašuma vērtēšanas standarti. LVS 401. Rīga: Latvijas standarts, VSIA, 2002.
3. Betts Richard M., Ely Silas J. Basic Real Estate Appraisal. USA, Engllewood Cliffs: Prentice Hall Career & Тechnology, 1994. 496 p.
4. Youngman J. Legal Issues in Property Valuation and Taxation Cases: cases and Materials. USA, Lincoln Institute of Land Policy , 2006. 320 p.

Papildliteratūra

1. Edited by Dick Netzer. Land Value Taxation: Can It and Will It Work Today? USA, Lincoln Institute of Land Policy, 1998. 304 p.
2. Тарасевич Е.И. Анализ инвестиций в недвижимость. Санкт Петербург: МКС, 2000. 428 c.
3. Фридман Д., Ордуей Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Москва: Дело, 1997. 461 c.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Praktiskais latvietis. Rīga : Lauku Avīze, 1992-. ISSN 1407-3358.
2. Mans īpašums: konsultācijas, skaidrojumi, padomi. palīgs zemkopim, privātuzņēmējam, īpašniekam. Rīga : Mans Īpašums. ISSN 1407-4761.
3. Mērnieks: problēmas, risinājumi, tehnoloģijas. Latvijas Mērnieku biedrība. Rīga: Trinets. ISSN 1407-7124.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF zemes ierīcības akadēmiskā maģistra izglītības studiju programmas obligātajā daļā.