Kursa kods Arhi4047

Kredītpunkti 3

Pilsētas vides plānošana

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozarePilsētbūvniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Kursa anotācija

Studiju procesā studenti apgūst informāciju par pilsētas vides īpatnībām, atšķirību no lauku vides, pilsētas vides un teritoriju plānošanas saistību, iepazīstas ar pilsētas vides veidojošiem faktoriem; iepazīstas ar pilsētplānošanas vēsturi, galvenajiem pilsētbūvnieciskās kompozīcijas elementiem, studenti apgūst zināšanas mūsdienu pilsētu funkcionālo zonējumu veidošanā, gūst ieskatu pilsētas telpas organizācijā pielietojamos paņēmienos.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par pilsētas vides veidošanas pamatprincipiem, par teritoriju attīstības telpisko plānošanu.

Prasmes: pielietot dažādus paņēmienus pilsētas vides plānošanā izmantojot gan objektīvu, gan subjektīvu informāciju, prasmes shematiski attēlot pilsētas plānojumu stratēģiskus risinājumus.

Kompetence: pilsētas vides plānošanā, spēja saprast teritorijas plānojumu starpdisciplināro raksturu, spēja saprast pilsētas vides plānošanas ilgtspējīgo un ilgtermiņa raksturu.


Kursa apguves rezultātus studenti prezentē izvēlētās pilsētas attīstības iespēju izpētē, pētījumu rezultātu grafiskā attēlošanā, kā arī esošo attīstības plānošanas dokumentu analīzē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Pilsētas vides īpatnības, mākslīgi veidota ainava.
2. Ilgtspējības principa ievērošana pilsētas vides veidošanā
3. Dabas un urbanizācijas elementu mijiedarbība.
4. Jaunākās tendences pilsētu plānošanā
5. Viedās pilsētas
6. Pilsētas identitāti veidojošie faktori
7. Apdzīvojuma struktūras
8. Latvijas apdzīvojuma struktūra
9. Latvijas teritoriju attīstību plānošanu reglamentējošie normatīvie akti
10. Vēsturiskās attīstības pēctecības principa ievērošana pilsētu plānošanā
11. Pilsētbūvnieciskās attīstības vēstures etapi
12. Latvijas pilsētu vēsturiskā attīstība
13. Pilsētu kompozicionālas uzbūves pamatprincipi
14. Ielas un ceļi pilsētā, to plānošanas kompozīcijas paņēmieni
15. Atklātās sabiedriskās telpas pilsētā, to kompozīcijas paņēmieni
16. Teritorijas plānojumu izstrādāšana pilsētām
17. Pilsētas teritorijas funkcionālais zonējums, zonējuma elementi, to savstarpējā saistība
18. Apbūve- galvenais urbanizētās ainavas elements, tās veidi
19. Dabas elementi - neatņemama pilsētas ainavas sastāvdaļa
20. Inženierkomunikācijas pilsētā
21. Telpas organizācijas pamatprincipi pilsētas plānošanā
22. Pilsētas ainavas uztveres īpatnības
23. Pilsētas siluets kā svarīgs pilsētas identitātes elements
24. Subjektīvo faktoru ievērtēšana pilsētas plānošanā

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu vērtējumu, ir jābūt noklausītam lekciju kursam, praktiski sagatavotam pārskatam un analīzei par paša studenta izvēlētu pilsētu saskaņā ar lekciju tēmām, pārskatam jābūt izstrādātam grafiskā veidā, papildinātam ar fotofiksācijas un skiču materiāliem. Akumulējoša eksāmena atzīmes saņemšanai ir jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus sagatavo patstāvīgo nodarbību laikā un ārpus nodarbību laika. Pēc katrā lekcijā apskatītās tēmas studentam ir jāsagatavo neliels pētījums par savu izvēlēto pilsētu. Pētījuma rezultāti ir jāattēlo grafiski un jāprezentē semināru nodarbībās.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu akumulatīvā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Briņķis J., Buka O. (2001) Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība, Rīga, RTU, 219 p.
2. Briņķis.J., Buka O. (2006) Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana, Rīga TU, 235lpp
3. Jānis Briņķis, Oļģerts Buka, (2008) reģionālā attīstība un prognostika pilsētplānošanas kontekstā, Rīga, RTU, 194 lpp.
4. Kevin Lynch The Image of the City, Cambridge, Massachusetts, 194 lpp.

Papildliteratūra

1. John A. La Grotr (2008) Site Analysis, John Willey&Sons.Inc, 328lpp
2. Apdzīvotu vietu ilgtspēja – R:LU, 2001.,-60lpp
3. Antrop M. (2004) Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, pp.
4. Charles Landry, The Art of City Making, London, Sterling VA, 462 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektura, Rīga
2. Topos. European Landscape Magazin
3. Landscape Architecture and Art. Proceedings of the Latvia University of Agriculture

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss ESAF akadēmiskā maģistra studiju programmas “Ekonomika” specializācijas virzienam „Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”.