Kursa kods Arhi3097

Kredītpunkti 1.50

Arhitektūra II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

Arhi3096, Arhitektūra I

Aizstātais kurss

ArhiB020 [GARHB020] Arhitektūra II

Kursa anotācija

Priekšmeta mērķis ir apgūt ēku daļas un to projektēšanu, ieskaitot ziņas par daudzstāvu dzīvojamām, publiskām un ražošanas ēkām, to klasifikāciju, konstruktīvo struktūru un vispārīgām prasībām. Galvenās ēku konstrukcijas: pamati, sienas, pārsegumi, grīdas, starpsienas, kāpnes, jumti, logi, durvis un citi konstruktīvo ēku elementu projektēšanas jēdzieniem tiek apgūtas gan teorētiski gan kursa projekta izstrādes laikā. Tiek apgūti pamatprincipi daudzstāvu dzīvojamo, publisko ēku: bērnu iestāžu, skolu, kinoteātru un sporta būvju, kā arī ražošanas ēku projektēšanā

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Pārzina ēku projektēšanas pamatus. Sabiedrisko un rūpniecības ēku un būvju mezglu risinājumus – rakstisks eksāmens.
• Prasmes: Prot izstrādāt būvniecības AR daļas rasējumus. Prot pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Prot orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zina būvmateriālu īpašības. Pārzina būtiskās prasības sabiedriskām un rūpniecības būvēm – kontroldarbs.
• Kompetence: Spēj izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēj veikt būvprojektu AR daļas izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu. Prot izvērtēt un ievērot vides aizsardzības pasākumus – kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (4):
1. Vispārīgi jēdzieni par ēkām un ēku projektēšanu - ēku klasifikācija, konstruktīvās shēmas, tipizācija un unifikācija. Būvniecības siltumtehnika, skaņas izolācija un dabiskais apgaismojums dzīvojamās un sabiedriskās ēkās. Pamatnes un to iedalījums - pamatnes gruntis, dabiskās un mākslīgās pamatnes. Pamatu vispārējās prasības un klasifikācija. Piemērotākā pamata veida izvēle, tehniski ekonomiskie rādītāji (2h)
2. Sienām uzstādāmās prasības un sienu klasifikācija. Sienu arhitektūras un konstruktīvie elementi un mezgli. Pārsegumu klasifikācija, tiem uzstādāmās prasības, tehniski ekonomiskie rādītāji. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku grīdu klasifikācija un prasības. Grīdu konstruktīvie elementi (2h)
3. Starpsienu tipi dzīvojamās un sabiedriskās ēkās, klasifikācija, nozīmīgas prasības. Kāpņu tipi un projektēšanas pamatprincipi. Kāpņu konstrukcijas, kāpņu telpas, speciālās kāpnes. (2h)
4. Jumtu veidi, vispārējās prasības, to konstrukcijas. Jumtu segumi, savietotie jumti, plakanie jumti. Logi, virsgaismas, durvis un vārti. (2h)
Praktiskie darbi/semināri (4)
1. Kursa projekta uzdevums, objekta izvēle, apjoma noteikšana. Izejas datu aprēķins, normatīvā bāze. Sadzīves telpu aprēķins, norobežojošo konstrukciju siltumtehnika. Konstruktīvo risinājumu un inženierkomunikāciju apraksts.
2. Stāvu plāni. Ēkas fasādes. Šķērsgriezums caur kāpņutelpu. Garengriezums.
3. Pamatu plāns ar būvdetaļu specifikāciju. Pagraba un jumta stāva pārseguma plāni ar specifikāciju. Starpstāvu pārseguma plāni ar pārseguma elementu specifikāciju. Jumta plāns ar slīpumiem, apzīmējumiem, lietus ūdens inženiersistēmu shematisks attēlojums.
4. Ēkas novietnes plāns. Novietnes plāna apzīmējumi, tehniskie ekonomiskie aprēķini un rādītāji, būvju eksplikācija. Raksturīgie mezgli un detaļas. Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursā ir paredzēts eksāmens un izstrādāt grafisku kursa projektu.
Sekmīgi jānokārto rakstisks eksāmens, kurā detalizēti jāuzrasē 3 tekstā aprakstīti būvkonstrukciju detaļu rasējumi. Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no pareizas mezglu detalizācijas, izmēru precizitātes, pielietoto materiālu definīcijas un izvēles, caursalšanas tiltu izslēgšanas, akustikas un citu nozīmīgu raksturlielumu ievērošanas.
Kursa projekts tiks novērtēts ar atzīmi, ja students ir patstāvīgi izstrādājis rūpniecības vai sabiedriskās ēkas projektu saskaņā ar izsniegto individuālo uzdevumu, un ir pozitīvi sarunas rezultāti par kursa saturu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students izstrādā rūpniecības un sabiedrisko ēku projektu saskaņā ar kursa projekta individuālo uzdevumu.
Patstāvīgais darbs
Kursa projekta objekta apjoma noteikšana, telpu programmas sastādīšana.
1. Sadzīves telpu aprēķina veikšana, aprīkojuma noteikšana,
2. Norobežojošo konstrukciju siltumtehnikas aprēķina veikšana
3. Pamatnes (grunts) izvērtēšana, ģeoloģijas datu analīze
4. Pamatu variantu izvērtējums, aprēķina veikšana
5. Ēkas konstruktīvās shēmas variantu analīze un izvēles veikšana
6. Pārsegumu – siju, kopņu variantu analīze un izvēles veikšana
7. Inženierkomunikāciju apraksta sagatavošana.
8. Kursa darba novietnes plāna izstrāde .
9. Raksturīgie mezglu un detaļu rasējumu izstrāde.
10. Stāva plānu rasēšana un noformēšana
11. Ēkas divu griezumu rasēšana un noformēšana
12. Ēkas fasāžu rasēšana un noformēšana
13. Ēkas konstruktīvo plānu – pārsegumu, pamatu un jumta plānu rasēšana un noformēšana
14. Kursa darba noformējums, izdruka un brošēšana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens – teksta veidā definēts uzdevums trīs konstruktīviem mezgliem (piem. pamatu konstrukcijas mezgls, kolonnas un pārseguma savienojuma mezgls utt.). 60 min laikā jāuzzīmē detalizēti konstruktīvie mezgli ar dimensijām, elementu atšifrējumiem un tehnisko specifikāciju.
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevuma vērtējuma un studiju kursa kumulatīvā vērtējuma.
Students sekmīgu atzīmi par eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% no konstruktīvajiem mezgliem uzzīmēti pareizi un detalizēti.
Studenti, kuriem šī studiju kursa kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 un sekmīgs vērtējums saņemts pirms eksāmenu sesija, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt studiju kursa kārtoto atzīmi.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trim eksāmena uzdevumiem.
Students spēj apliecināt iegūtās zināšanas, prasmes un kompetenci aizstāvot patstāvīgi izstrādāto projektu.

Obligātā literatūra

1. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Rīga: Domas spēks, 2013. ISBN 978-9984-9961-9-6
2. Noviks J. Ģimenes māja I. Rīga: SIA Tehniskā grāmata, 2006., 272 lpp.
3. Noviks J. Ģimenes māja II, Rīga:SIA Tehniskā grāmata, 2007. , 272 lpp.
4. Neufert E., Neufert P. Architects' Data. , Fourth Edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2012. ISBN 978-1405192538

Papildliteratūra

1. Šterns H. Jumtu nesošās konstrukcijas un segumi. Rīga: Avots. , 1992. , 158 lp. lpp.
2. McLeod V. Detail in Contemporary Timber Architecture. London: Laurence King, 2010. ISBN 9781856696418
3. Klanten R., Feireiss L. Build-On. Converted Architecture and Transformed Buildings. Berlin: Gestalten, 2009. , ISBN 9783899552591

Periodika un citi informācijas avoti

1. Būvinženieris. Rīga: Latvijas Būvinženieru savienība, 2010.-2020. ISSN 1691-9262.
2. Latvijas Būvniecība. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2007.-2020. ISSN 1691-4058
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Izdevniecība Lilita, 2006.-2020. ISSN 1407-4923

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Būvniecība"
Studiju plāns nepilna laika studijām (stājas spēkā 1.kursam ar studiju gadu)