Kursa kods Arhi3095

Kredītpunkti 6

Saimniecības teritorijas projektēšana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

author pasn.

Vita Celmiņa

Ph.D.

Priekšzināšanas

JurZ2036, Nekustamā īpašuma kadastrs

JurZ2038, Zemes pārvaldība II

LauZ2056, Ģeoloģija un augsnes zinātne

Aizstātais kurss

ArhiB002 [GARHB002] Saimniecības teritorijas projektēšana

Kursa anotācija

Saimniecības teritorijas projektēšana:
Students apgūst saimniecību zemju izmantošanas prasības un iespējas. Iepazīstas ar zemes izmantošanu saimniecībās vēsturiskā skatījumā. Students apgūst pasākumu sistēmu labvēlīgiem teritoriālu apstākļiem ražošanas organizācijai saimniecībā, dabas aizsardzībai un racionālai zemes un ar to saistīto ražošanas līdzekļu izmantošanai. Iepazīstas ar ES maksājumu saņemšanas iespējām un kārtību.
Ainavu plānošana:
Studiju kursā studenti iegūst izpratni par ainavas jēdziena interpretāciju normatīvo dokumentu ietvaros un cilvēka uztverē, ainavu plānošanas līmeņiem un pieejām, iegūst zināšanas par vienas saimniecības mēroga ainavas plānošanu, balstoties uz esošās situācijas izpēti un plānotajām funkcijām, ņemot vērā ekonomiskos, ekoloģiskos un sociālos aspektus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Saimniecības teritorijas projektēšana:
• pārzina zemes resursu izmantošanu lauksaimniecības produkcijas ražošanai, saimniecību teritorijas plānojuma projektu sastādīšanu un variantu izvērtēšanu 1.,2. un 3.laboratorijas darbs
• spēj izvērtēt zemes izmantošanu saimniecībā un risināt saimniecības teritorijas plānojuma projekta izstrādi – 5.,6. un 7.laboratorijas darbs
• zina un izprot saimniecību zemju izmantošanu un ilgtspējīgu izmantošanu un aizsardzību, ietverot ES izvirzītās prasības, un atbalsta maksājumus – 4. un 8.laboratorijas darbs

Ainavu plānošana:
• Pārzina ainavas jēdziena daudzpusīgo dabu, ainavu plānošanas līmeņiem un pieejām, konkrētas teritorijas ainavas analīzi un vērtīgāko elementu identifikāciju. Iegūto zināšanu vērtēšana – 1.praktiskais darbs (pārzina saimniecības teritorijas ainavas analīzes pamatelementus un pieejas esošās situācijas patstāvīgai novērtēšanai)
• Prot interpretēt teritorijas esošās situācijas analīzē iegūtos datus un, pamatojoties uz tiem un ņemot vērā teritorijā nepieciešamās funkcijas, izstrādāt saimniecības ainaviski telpiskās attīstības un labiekārtojuma koncepciju. Iegūto prasmju vērtēšana - 2.praktiskais darbs (teritorijas ainaviski telpiskās un labiekārtojuma attīstības koncepcijas izstrāde), 3. un 4.praktiskais darbs (konkrētās vietas apstākļiem un ainaviskajai videi atbilstošu materiālu, labiekārtojuma elementu un apstādījumu izvēles pamatojums un atsevišķu elementu detalizācija)
• Spēj prezentēt izstrādāto saimniecības teritorijas ainaviski telpiskās attīstības un labiekārtojuma vīziju, balstoties uz esošās situācijas izpētes un projektēšanas laikā iegūtajām atziņām. Iegūto kompetenču vērtēšana – prezentācija seminārā (spēj sagatavot, noformēt un prezentēt saimniecības teritorijas ainaviski telpiskās attīstības un labiekārtojuma vīziju ar atsevišķu ainavas elementu detalizāciju)

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Saimniecības teritorijas projektēšana:
1. Studiju kursa saturs, norise un prasības, izmantojamā literatūra (1 h)
2. Saimniecības teritorijas projektēšanas jēdziens un uzdevumi (1 h)
3. Labas prakses lauksaimniecības nosacījumi (1 h)
4. Saimniecības teritorijas projektēšanas sagatavošanas darbi (1 h)
1.laboratorijas darbs - Saimniecības teritorijas projektēšanas sagatavošanas darbi (4 h)
5. Lauku apdzīvotu vietu un ražošanas centru izvietošana (1 h)
2.laboratorijas darbs - Lauku apdzīvotu vietu un ražošanas centru izvietošana (4 h)
6. Saimniecisko ceļu izvietošana (1 h)
3.laboratorijas darbs - Saimniecisko ceļu izvietošana (4 h)
7. Zemes lietošanas veidu organizācija (1 h)
8. Zemes lietošanas veidu platību noteikšana un izvietošana (1 h)
4.laboratorijas darbs - Zemes lietošanas veidu platību noteikšana un izvietošana (4h)
9. Zemes lietošanas veidu transformācija (1 h)
5.laboratorijas darbs - Zemes lietošanas veidu transformācija (4 h)
10. Augseku sistēmu organizācija (1 h)
11. Lauku projektēšana (1 h)
6.laboratorijas darbs – Augseku lauku projektēšana (4 h)
12. Augļu dārzu un ogulāju teritorijas projektēšana (1 h)
13. Ganību teritorijas projektēšana (1 h)
7.laboratorijas darbs - Ganību teritorijas projektēšana (4 h)
14. Saimniecības teritorijas projekta apgūšana (1 h)
15. Projekta ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā efektivitāte (1 h)
8.laboratorijas darbs - Projekta ekonomiskā, ekoloģiskā un sociālā efektivitāte (4 h)
16. ES maksājumi lauku saimniecībām (1 h)

Ainavu plānošana:
1. Lekcija. Ainavas jēdziens un ainavu plānošanas līmeņi (2h)
2. Lekcija. Ainavas analīze un esošās situācijas izpēte (1h). Lekcija. Ainaviski telpiskās attīstības un labiekārtojuma koncepcijas izstrādes pamatprincipi. Funkcijas un aktivitātes (1h)
3. 1.praktiskais darbs. Saimniecības teritorijas ainavas analīze un esošās situācijas izpēte (2h)
4. 2.praktiskais darbs. Saimniecības teritorijas ainaviski telpiskās un labiekārtojuma attīstības koncepcijas izstrāde, balstoties uz esošās situācijas izpēti un plānotajām funkcijām teritorijā (2h)
5. Lekcijas. Vietas apstākļiem un ainaviskajai videi atbilstošu materiālu, labiekārtojuma elementu un apstādījumu izvēles pamatprincipi (2h)
6. 3.praktiskais darbs. Saimniecības labiekārtojuma plāna un elementu konceptuāla izstrāde atbilstoši funkcionālajām zonām (2h)
7. 4.praktiskais darbs. Saimniecības apstādījumu konceptuāla izstrāde atbilstoši teritorijas funkcionālajām zonām (2h)
8. Seminārs. Sagatavotas, noformētas saimniecības teritorijas ainaviski telpiskās attīstības un labiekārtojuma vīzijas ar atsevišķu ainavas elementu detalizāciju prezentēšana (2h)

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaiti ar atzīmi veido:
Saimniecības teritorijas projektēšana (75%):
• Sekmīgs teorētiskā zināšanu pārbaudes rakstiskā darba vērtējums,
• ieskaitīti laboratorijas darbi
Ainavu plānošana (25%):
• Sekmīgs vērtējums visiem praktiskajiem darbiem un semināra prezentācijai

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Saimniecības teritorijas projektēšana:
Patstāvīgo darbu ietvaros studenti izstrādā laboratorijas darbu laikā uzsāktos darbus, veido laboratorijas darbu aprakstus.
Ainavu plānošana:
Patstāvīgais darbs pie semināra prezentācijas sagatavošanas. Iesniedz elektroniski un prezentē nodarbību laikā

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums saņemams pēc zināšanu pārbaudes gala vērtējuma “Saimniecības teritorijas projektēšanas” daļā un “Ainavu plānošanas” daļā.
“Saimniecības teritorijas projektēšana” daļā to veido rakstisks teorijas zināšanu pārbaudes darbs, un izstrādāti laboratorijas darbi.
“Ainavu plānošanas” daļā:
ainaviski telpiskās un labiekārtojuma vīzijas izstrādes (semināra prezentācijas vērtējums). Pirms darba prezentēšanas seminārā ir nepieciešams saņemt sekmīgu vērtējumu par praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

Saimniecības teritorijas projektēšana:
1. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V. Melecis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009.
2. Locmers M., Jankava A. Lauku saimniecību teritorijas projektēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2002.
3. Augkopība. A. Ružas redakcijā. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2004.
4. Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā. LR Zemkopības m-ja. Rīga: LRZM, 2008. 56 lpp.

Ainavu plānošana:
1. Beļikovs A. Daiļdārzs. Rīga: Vulpes, 2018. 240 lpp.
2. Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Mauriņš A., Zvirgzds A. Dendroloģija. Rīga: Latvijas universitāte. Akadēmiskais apgāds, 2006. 448 lpp.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.
5. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
6. Ekoloģiskā būvniecība. P. Kruše, M. Kruše, D. Althauss, I. Gabriēls I. Riīga: Preses nams, 1995. 400 lpp.
7. Māja. A. Skujiņa, Z. Gaile, Ģ. Ādminis, Z. Butāns, R. Jelevičs, I. Šļivka. Rīga: Latvijas arhitektu savienība Latvijas Arhitektu savienības Lauku arhitektu kopa, 1990. 48 lpp.
8. Štrausa S., Žodziņa M. Lauku sētas vēsturiskā attīstība. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 1997. 55 lpp.
9. Dee C. Form and Fabric in Landscape Architecture: A Visual Introduction. Francys & Taylors group, 2001. 214 p. N

Papildliteratūra

Saimniecības teritorijas projektēšana:
1. Auziņš A. Zemes pārvaldības pamati. Rīga: RTU, 2008.
2. Paršova V. Nekustamā īpašuma formēšana. Jelgava: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, 2010.

Ainavu plānošana:
1. Lasis A. Mazdārziņu apstādījumi. Rīga: Zvaigzne, 1984. 223 lpp.
2. Ainavu un dārzu veidošana. Sast. A. Lasis. Rīga: Zvaigzne, 1979. 179 lpp.
3. Griķis A. Apstādījumu ierīkošana un kopšana. Mācību līdzeklis. Jūrmala: Valsts Bulduru dārzkopības tehnikums, 1995. 77 lpp.
4. Apstādījumu veidotāju ceļvedis Latvijas kokaudzētavu sortimentā . Rīga: Latvijas Ainavu arhitektūras b-ba, 2014. 242 lpp.
5. James A., LaGro Jr. Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design, 2008. 357 p.
6. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington, 1996. 80 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Saimniecības teritorijas projektēšana:
1. Praktiskais Latvietis. ISSN 1407-3358
2. Agrotops. ISSN 1407-5164
3. Saimnieks. ISSN 1691-1598
4. Latvijas Republikas tiesību akti. Pieejams: https://likumi.lv

Ainavu plānošana:
1. Rubene S. (2002) Daiļdārzu avīze II. Lauku avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2002. 61 lpp.
2. Lināre G. (2001) Daiļdārzu avīze: lauku Avīzes tematiskā avīze. Rīga: Lauku Avīze, 2001. 63 lpp.
3. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172 3.
4. Dārzs un Drava: dārzkopības un biškopības žurnāls. Rīga: Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās