Kursa kods Arhi3093

Kredītpunkti 4.50

Teritorijas plānošana II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums23.02.2021

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Aina Palabinska

Mg. oec.

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi3092, Teritorijas plānošana I

BūvZ2058, Datorgrafika zemes ierīcībā un mērniecībā

Aizstātais kurss

ArhiB001 [GARHB001] Teritorijas plānošana II

Kursa anotācija

Studiju kurss dod priekšstatu par teritorijas plānošanas dokumentu – detālplānojuma un tematiskā plānojuma lomu un nozīmi pašvaldību teritoriju attīstībā.
Studenti apgūst detālplānojuma izstrādes kārtību un nosacījumus. Tā kā detālplānojumi lielākoties tiek izstrādāti teritoriju turpmākas apbūves vajadzībām, kas galvenokārt saistīti ar apdzīvotu vietu attīstību, studiju kursā tiek apgūti apdzīvotu vietu vispārēji teritorijas organizācijas principi, ielu tīklu veidošanas un plānošanas, funkcionālo zonu plānojuma un apbūves, labiekārtošanas būvju un iekārtu izvietojuma nosacījumi.
Studenti apgūst arī tematisko plānojumu izstrādes nepieciešamību, kārtību un nosacījumus.
Laboratorijas darbos tiek risināti detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādes metodika un piemēri.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina detālplānojuma nozīmi, izstrādes kārtību un nosacījumus pašvaldību teritoriju attīstībā – 1.kontroldarbs.
2. Pārzina pilsētu un lauku apdzīvotu vietu funkcionālo struktūru un plānošanas nozīmi to attīstībā – 2.kontroldarbs.
3. Pārzina tematisko plānojumu nozīmi un izstrādes kārtību un nosacījumus pašvaldību teritoriju attīstībā – 3.kontroldarbs.
4. Spēj patstāvīgi izstrādāt detālplānojumu un noteikt konkrētās vietas teritorijas turpmākās izmantošanas nosacījumus – laboratorijas darbi.
5. Spēj izstrādāt tematisko plānojumu dažāda līmeņa teritorijām – laboratorijas darbi.
6. Spēj izstrādāt un prezentēt dažāda līmeņa teritorijas plānošanas grafiskos dokumentus - mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas:
1. Ievadlekcija. Kursa saturs un uzdevumi. Detālplānojums kā teritorijas plānošanas dokuments - 1 h
2. Detālplānojuma loma un nozīme teritoriju attīstībā - 1 h
3. Detālplānojuma saturs un izstrādes vispārīgie nosacījumi – 2 h
4. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi detālplānošanā – 2 h
1.kontroldarbs: Detālplānojuma nozīme, izstrādes kārtība un nosacījumi teritoriju ilgtspējīgā attīstībā
5. Apdzīvoto vietu jēdziens un veidi, plānošanas nozīme to attīstībā – 2 h
6. Vispārēja apdzīvotu vietu teritorijas organizācija – 2 h
7. Apdzīvotu vietu ielas un laukumi - 2 h
8. Apdzīvotu vietu dzīvojamās zonas struktūra – 2 h
9. Labiekārtošanas darbi apdzīvotu vietu projektos -2 h
2.kontroldarbs: Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu funkcionālā struktūra un plānošanas nozīme to attīstībā.
10. Vispārējs jēdziens par tematisko plānojumu. To izstrādes nepieciešamība dažādos plānošanas līmeņos– 2 h
11. Tematiskā plānojuma sastāvs un to izstrādes vispārīgie nosacījumi– 2 h
12. Tematisko plānojumu saturs – 2 h.
13. Tematisko plānojumu izstrādes kārtība un to nozīme– 2 h
3.kontroldarbs: Tematiskā plānojuma nozīme, izstrādes kārtība un nosacījumi dažāda līmeņa teritoriju attīstībā.

Laboratorijas darbi:
Detālplānojums (16 h)
1. Uzdevuma (objekta) saņemšana, iepazīšanās ar pašvaldības teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
2. Teritorijas esošās situācijas izpēte – apgrūtinājumi, ceļu un ielu infrastruktūra. Novietnes shēmas sastādīšana – 2 h
3. Teritorijas izpēte un bilances sastādīšana
4. Aizsargjoslu apzināšana un ieprojektēšana teritorijas esošās situācijas plānā
5. Teritorijas sadalījums, projektēto zemes vienību platības un plānotās (atļautās) izmantošanas noteikšana, apbūves noteikumu plāna sagatavošana – 2 h
6. Piekļuves iespēju risinājumi projektētajām zemes vienībām
7. Plānotās apbūves un satiksmes infrastruktūras plāna sastādīšana -2 h
8. Inženierkomunikāciju pieslēgums un izvietojuma risinājumi, to plāna sastādīšana – 2 h
9. Projektēto ielu un ceļu šķērsprofilu izstrāde
10. Aizsargjoslu iezīmēšana, apgrūtinājumu koda un platību noteikšana projektētajās zemes vienībās
11. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu izstrāde plānotajām zemes vienībām
12. Adresācijas risinājumi
Tematiskais plānojums (8 h)
13. Uzdevuma (objekta) saņemšana, iepazīšanās ar pašvaldības teritorijas plānojumu (2h).
14. Darba uzdevuma sagatavošana (2h).
15. Tematiskā plānojuma izstrādei nepieciešamo datu un informācijas iegūšana un sagatavošana (2h).
16. Tematiskā plānojuma izstrādāšana (2h).

Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi
Ieskaites iegūšanai:
• jānokārto trīs kontroldarbi par teorētisko daļu
• laboratorijas darbu sistemātiska izpilde

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Speciālās literatūras izpēte par pilsētbūvniecību un lauku apdzīvoto vietu plānojumu, normatīvo aktu izpēte par detālplānojumu un tematisko plānojumu izstrādi, projekta plānu izstrāde

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites ar atzīmi vērtējums veidosies no trīs kontroldarbu vidējā novērtējuma un laboratorijas darbu izpildes novērtējuma

Obligātā literatūra

1. Briņķis J., Buka O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2006. 236 lpp.
2. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011; stājas spēkā 01.12.2011. [Skatīts 10.02.2021.]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
3. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 628 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.05.2015. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842.
4. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr.240 [tiešsaiste].Stājas spēkā 22.05.2013. [Skatīts 10.02.2021] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866

Papildliteratūra

1. Parker S. Urban theory and the urban experience: encountering the city. London: New York: Routledge, 2004. 210 p.
2. Kaplan D., Wheeler J., Holloway S. Urban geography. David Kaplan, James Wheeler, Steven Holloway. 2nd ed. Hoboken NJ: Wiley, 2009. 512 p.
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200
4. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. [Skatīts 10.02.2021]. Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305

Piezīmes

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Zemes ierīcība un mērniecība” pilna laika klātienes studijas un nepilna laika neklātienes studijās