Kursa kods Arhi3089

Kredītpunkti 3

Būves informācijas modelēšana (BIM)

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Arturs Neiburgs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2051, Arhitektūra II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar Būves Informācijas Modelēšanas (BIM) pamatnostādnēm, nozarē lietoto terminoloģiju, BIM dokumentāciju, standartiem, procesiem, aktuālām BIM tehnoloģijām. Praktiskajos darbos studenti apgūst Pasūtītāja Informācijas Prasību (PIP) un BIM Īstenošanas Plāna (BIP) dokumentu sagatavošanu, darbu vienotajā datu vidē (VDV), kā arī vizuālās programmēšanas pamatus. Laboratorijas darbos studenti apgūst savietotā modeļa izveidošanu, apvienojot dažādu būvprojekta sadaļu 3D modeļus vienotā modelī.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot BIM pamatprincipus un procesus, pārzina terminoloģiju un ar BIM saistītos standartus.
2. Spēj sagatavot PIP un BIP dokumentāciju- praktiskais darbs.
3. Apgūst darbu VDV- praktiskais darbs.
4. Informācijas modeļu veidošana un darbs ar informāciju 3D modeļos, parametriskās modelēšanas iespējas- praktiskais darbs.
5. Savietotā BIM modeļa sadursmju analīze- laboratorijas darbi.
6. Parametriskā modeļa veidošanas pamati pielietojot vizuālās programmēšanas metodes- laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. BIM ēkas vai būves dzīves ciklā (lekcija) 2h;
2. PIP un BIP dokumentu izstrāde (lekcija) 1h;
3. BIM no būvkonstruktora, projekta vadītāja un būvdarbu vadītāja perspektīvām (lekcija) 1h;
4. BIM komunikācija un sadarbība būvprojektā (lekcija) 1h;
5. BIM procesi (lekcija) 1h;
6. BIM ieviešana organizācijās vai projektos un BIM standarti (lekcija) 1h;
7. Jaunās tehnoloģijas būvniecībā (lekcija) 1h;
8. Darbs vienotajā datu vidē (prakt. darbi) 1h;
9. Pasūtītāja informācijas prasību un BIM īstenošanas plāna dokumentu izstrāde (prakt. darbi) 2h;
10. Informācijas iegūšana no 3D modeļa (prakt. darbi) 1h;
11. Vizuālās programmēšanas pamati (prakt. darbi) 2h;
12. Informācijas apmaiņa IFC un BCF formātā (prakt. darbi) 2h;
13. Darbs vienotajā datu vidē (laborat. darbi) 2h;
14. Vizuālās programmēšanas darbības pamatprincipi (laborat. darbi) 1h;
15. Vizuālās programmēšanas koda struktūra (laborat. darbi) 1h;
16. Vizuālās programmēšanas metodes (laborat. darbi) 4h;
17. Projekta sadaļas modeļa BIM pārbaudes (laborat. darbi) 4h.
18. Savietotā BIM modeļa sadursmju analīze (laborat. darbi) 4h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Visiem praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Pastāvīgā darbā studenti padziļināti apgūst kontakt nodarbībās apgūtās tēmas un sagatavo pastāvīgos darbus, atbilstoši dotajam uzdevumam. Darbi iesniedzami elektroniskā veidā, vienotajā datu vidē, uzdevumā norādītajos failu formātos un noteiktajā termiņā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu praktisko darbu vidējā aritmētiskā vērtējuma.
Praktisko darbus novērtē saskaņā ar praktiskā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Ja students praktisko darbu iesniedz pēc noteiktā termiņa, tā vērtējums var sasniegt 50% no maksimāli iespējamā.

Obligātā literatūra

1. Būves informācijas modelēšanas rokasgrāmata [tiešsaiste] [skatīts 12.04.2021.]. Pieejams: https://buvkonsultants.lv/pakalpojumi/buves-informacijas-modelesana-bim/bim-rokasgramata/
2. COBIM 2012, Common BIM requirements tiešsaiste] [skatīts 12.04.2021.]. Pieejams: https://balticbim.eu/?gclid=EAIaIQobChMI5JitwcT67wIVZgWiAx14yweOEAAYASAAEgKNpfD_BwE;
3. Būvju informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija LVS 1052:2018;
4. Standarts LVS NE ISO 19650:2019

Papildliteratūra

1. Standarti ISO/TS 12911:2012, LVS NE ISO 16739:2017, LVS NE ISO 29481-1:2018, LVS NE ISO 29481-2:2017.
2. Building Information Modeling. Pieejams: https://bimcorner.com/
3. VNĪ BIM kompetences centrs, tiešsaiste: https://www.vni.lv/lat/projekti/bim_kompetences_centrs/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā augstākās izglītības bakalauru studiju programma “Būvniecība”