Kursa kods Arhi3088

Kredītpunkti 3

BIM modeļu savietošana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Arturs Neiburgs

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2051, Arhitektūra II

Kursa anotācija

Studenti apgūst savietotā modeļa izveidošanu, apvienojot dažādu būvprojekta sadaļu 3D modeļus vienotā modelī. Savietotajam modelim veic vizuālu un automatizētu sadursmju analīzi. Kursa ietvaros studenti savieto “Arhitektūra II” kursā izstrādāto ēkas modeli ar kursu “Apkure un ventilācija” un “Ūdens apgāde un kanalizācija” izstrādātajiem modeļiem. Studenti iepazīstas ar pamatprincipiem atvērumu rezervācijai inženiertīkliem un salāgošanu ar citām sadaļām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Izprot savietotā BIM modeļa pamatprincipus un procesus, pārzina terminoloģiju.
2. Spēj sagatavot savietoto BIM modeli no vairākām projekta sadaļām- laboratorijas darbs.
3. Spēj veikt vizuālu un automatizētu sadursmju analīzi, sagatavot atskaiti- laboratorijas darbs.
4. Atvērumu rezervācijas informācijas izveide un sagatavošana citām projekta sadaļām- praktiskais darbs.
5. Modeļa informācijas kvalitātes un satura pārbaudes atbilstoši projekta uzdevumam- praktiskai darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. BIM modeļu veidošanas pamatprincipi (lekcija) - 3h;
2. Savietotais BIM modelis (lekcija) - 2h;
3. IFC un BCF standarti (lekcija) - 1h;
4. Modeļu informācijas strukturēšana (lekcija) - 2h;
5. Atvērumu rezervācija izveide (praktiskais darbs) - 4h;
6. Modeļa informācijas kvalitātes un satura pārbaudes (praktiskais darbs) - 4h;
7. Savietotā modeļa izveide (laboratorijas darbs) - 4h
8. Sadursmju analīze (laboratorijas darbs) - 6h;
9. Automatizēta standartu pārbaude (laboratorijas darbs) - 4h;

10. Nozares aktualitātes. Sadursmju atskaites sagatavošana (laboratorijas darbs) - 2h;

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jāapmeklē vismaz 85% nodarbību. Visiem praktiskajiem darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Veic literatūras un interneta resursu izpēti par savietoto BIM modeļu darba plūsmu veidiem, izmantojot dažādu, nozarē lietoto programmatūru kombinācijas. Piemēram, darba plūsma Revit-Archicad, Revit-Tekla, Archicad-Tekla-Revit u.c.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums veidojas no visu praktisko darbu vidējā aritmētiskā vērtējuma.
Praktisko darbus novērtē saskaņā ar praktiskā darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Ja students praktisko darbu iesniedz pēc noteiktā termiņa, tā vērtējums var sasniegt 50% no maksimāli iespējamā.

Obligātā literatūra

1. Būves informācijas modelēšanas rokasgrāmata [tiešsaiste],2015. Skatīts: [27.10.2020.] Pieejams:
http://www.buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.1-BIM.pdf
2. COBIM 2012, Common BIM requirements [tiešsaiste] [skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: https://buildingsmart.fi/en/common-bim-requirements-2012/
3. Būvju informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija LVS 1052:2018. [iešsaiste] [skatīts 27.10.2020.]. Skatīts: [27.10.2020.] Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/137429
4. Standarts LVS NE ISO 19650:2019 [tiešsaiste] [skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: https://www.lvs.lv/lv/products/141337

Papildliteratūra

1. Standarti ISO/TS 12911:2012, LVS NE ISO 16739:2017, LVS NE ISO 29481-1:2018, LVS NE ISO 29481-2:2017.
2. BIM Corner mājas lapa. Interneta resurss. [tiešsaiste] [skatīts 27.10.2020.]. Pieejams: https://bimcorner.com/
3. VNĪ BIM kompetences centrs, [tiešsaiste] [skatīts 27.10.2020.].Pieejams: https://www.vni.lv/lat/projekti/bim_kompetences_centrs/

Piezīmes

Obligāts kurss profesionālā augstākās izglītības bakalauru studiju programma “Būvniecība”.