Kursa kods Arhi3087

Kredītpunkti 3

Arhitektūra II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi3081, Arhitektūra I

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek apgūti ēku projektēšanas pamati (arhitektūras un būvkonstrukciju risinājumi) , ievērtējot ēku iekšējā plānojuma un fasāžu dizaina izstrādi (mezgli+ energoefektivitāte, nesošās konstrukcijas , pārsegumi). Savrupmāja un publiska rakstura ēka .
Publiskai ēkai- tehnoloģiskās plūsmas ievērtēšana.
Ēku novietne konkrētā zemes gabalā, definējot pareizu telpu insolāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas par ēku konstruktīvās nestspējas sasaisti ar ēkas funkcionāli estētiskajiem kritērijiem. Prasme atrast kontekstu starp ēku energoefektivitātes mezglu risinājumiem un arhitektoniski vizuālo kvalitāti. Ēkas novietne zemesgabalā, ievērtējot izsauļojumu funkcionāli atšķirīgām telpām.– 1. klauzūra.
2. Zināšanas par ēku starpstāvu pārsegumiem (koka konstrukcijas, dz-betona konstrukcijas) un jumta konstruktīvajiem risinājumiem (līmētie jumti, slīpie jumti) . Prasme projektēt pārsegumu laidumu soli. Jumta koka konstrukciju mezgli (savilces, statņi, kopturi, atgāžņi). – 2. klauzūra;
3. Kompetence novērtēt un pamatot ārtelpas un iekštelpas vizuāli augstas estētiskās kvalitātes kritērijus-interjers-dārzs/parks sasaisti caur stiklotajām virsmām. Terases, verandas, erkeri, balkoni, lodžijas – skatu līniju augstumi un garumi. Nesošo konstrukciju integrēšana interjeros. Vizualizācijas. – Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Savrupmājas būvapjoma telpu funkcionālais kāŗtojums, tehnoloģiskās platības Zemes gabala raksturojums. Skices. Konteksta meklējumi starp telpu izsauļojuma kritērijiem, plānojuma funkcionālo loģiku un ēkas arhitektoniski vizuālo kvalitāti. Literatūras studiju pielietojums. (3 h)
2. Ēkas konstruktīvās nestspējas sasaiste ar ēkas funkcionāli estētiskajiem kritērijiem. (3 h)
3. Starpstāvu pāŗsegumi. Zāģmateriāli, dz-betona pārsegumi. Sortimenta pielietojums. Balstījuma ievērtēšana. Pakāpienu skaitu aprēķins. Laidu platumi, kāpņu pagriezieni, monolītās joslas pārsegumos. (3 h)
4. Jumta konstrukcijas. Spāru plāni. Līmētie jumti. Ūdens novadīšana. Teknes, renes, fasādes. (3 h)
5. Ēkas griezumu precizēšana. Mezglu apraksts griezumos. (3 h)
6. Energoefektivitāte. Ārsienas, pārsegumi, pamati, spāres. Siltināšanas mezglu risinājumi savrupmājai.
Klauzūra. 2. uzdevuma iestrāde. Publiska rakstura ēkas funkcionālais risinājums. Zemesgabala īpatnību izvērtēšana. (6 h)
7. Savrupmājas risinājumu pabeigšana. Iestrāde vizualizācijai.
Skices publiskās ēkas telpu izvietojumam. Evakuācijas ceļi, preču pieņemšanas zona, galvenā ieeja, vides pieejamība. Funkcionālās plūsmas organizēšana. (2 h)
8. Publiskā ēka. Stiklojumi, vestibili, halles. Funkcionālā sasaiste. Literatūras studijas. (3 h)
9. Plānojuma skiču pilnveidošana. Griezumi. (2 h)
10. Fasāžu risinājumu skices. (3 h)
11. Akcepta saņemšana plānojumam un fasādēm. (2 h)
12. Pārsegumu konstruktīvie risinājumi. Energoefektivitāte. (3 h)
13. Tipveida siltinājumu mezglu piesaiste. Apdares risinājumi fasādēm. (3 h)
14. Ārtelpas un iekštelpas vizuāli estētiskie meklējumi caur stiklojumiem. (3 h)
15. Vizuālizācijas. Publiskā ēka. (3 h)
16. Vizualizācijas. Informāciju par savrupmājas un publiska rakstura ēkas arhitektonisko tēlu un interjera galvenajām detaļām. (3 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 85% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtotas klauzūras un ieskaite. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.Ēkas telpu plānojuma izveide pēc dotā uzdevuma (platības, funkcionālā nozīme).
2.Telpu novietojums, ievērtējot to insolāciju. Normatīvās prasības.
3.Ēku konstruktīvās uzbūves risinājumi. Pamati, pārsegumi, energoefektivitātes mezglu risinājumi.
4.Ārtelpas un interjeru konteksta meklējumi caur stiklotajām konstrukcijām.
5.Vizualizāciju izveide, veidojot informāciju par ēkas arhitektonisko tēlu un interjera galvenajām detaļām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no patstāvīgo darbu vērtējuma.

Obligātā literatūra

1.Neufert E., Nufert P. Architects Data. Wiesbaden, 3rd ed. Oxford, UK etc.: Blackwell Science,2000. 636 p.
2. Paroc. Rokasgrāmata projektētājiem. 2020.g.
TI projektētāja rokasgrāmata 2017 [tiešsaiste]. Piejams: https://www.paroc.lv/lidzekli-un-dokumenti/ti-projektetaja-rokasgramata
3. Velux. Jumta logu katalogs projektētājiem.
VELUX jumta logi [tiešsaiste]. Pieejams: www.velux.lv/Produkti/jumta_logi‎

Papildliteratūra

4. Fibo. Keramzītbetona bloku katalogs arhitektiem.
5. Aeroc.Vieglbetona bloku katalogs.
6.Lofts. Living,working,trading, Barselona, 2003.
7. New Houses. New York,2005
8.Houses.Casas. Hāuser. BArselon,2005.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra.
2. Deko.
3. Būvniecība.
4. Būvinženieris.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās.