Kursa kods Arhi3086

Kredītpunkti 3

Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture III

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi2070, Arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsture II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Latvijas arhitektūras un dārzu mākslas attīstības posmiem un stiliem, atbilstoši šiem laika posmiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par to, kā pielietot projektēšanā attiecīgās zināšanas par arhitektūras un ainavu arhitektūras mākslas vēsturi. Studiju kursa apgūšanas process ir lekcijas, ekskursijas un kursa projekts teritorijai kultūrvēsturiskā ainavā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•Zināšanas: studenti pārzin Latvijas muižu un piļu arhitektūru un šiem objektiem piederošiem parkiem, par Rīgas un citu pilsētu dārzu un parku veidošanos, izcilajiem dārzu mākslas meistariem Kufaltu, Zeidaku, Baronu. 1. praktiskais darbs.
•Prasmes: prot izpētīt un pielietot projektēšanā dažādu dārza mākslas un arhitektūras stilu raksturīgās kompozīcijas, formas un augus. 2. praktiskais darbs.

•Kompetences: prot raksturot, salīdzināt un vērtēt projekta teritorijas arhitektūras un ainavu arhitektūras stilus, ievērtēt kultūrvēsturiskās vides specifiku un prasības projektēšanai. Eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Senie ainaviskie muižu parki Latvijā. 4h lekcijas
2. Ainavu arhitekta Kūfalta veidotie dārzi un parki. 2h lekcijas
3. Ainavu arhitekts Zeidaks. 2h lekcijas
4. Ekskursija un Latvijas vēsturiskajiem piļu un muižu parkiem. 2h lekcijas
5. Rīgas dārzu un parku vēsture. Kūfalta un Zeidaka radošā darbība. 2h lekcijas
6. Ekskursija uz Rīgas dārziem un parkiem. 2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi
7. Liepājas, Ventspils un Kuldīgas parki un vēsturiskās ainavas. 4h lekcijas
8. Ekskursija uz Liepājas, Ventspils un Kuldīgas parkiem. 4 h lekcijas
9. Cēsu, Valmieras un Siguldas parki. Ekskursija. 2 h lekcijas, 2 h praktiskie darbi
10. 1. praktiskais darbs. Vēsturiskas teritorijas un vēsturisko materiālu izpēte. 4 h praktiskie darbi
11. 1. praktiskais darbs. Vēsturiskas teritorijas un vēsturisko materiālu izpēte. 4 h praktiskie darbi
12. Rekonstrukcijas vai revitalizācijas pieejas Latvijā un pasaulē. 4h lekcijas
13. Pielietojamiem materiāli, elementi un to savienojumi vēsturiskos parkos Latvijā. 4h lekcijas
14. 2. praktiskais darbs. Shematisks izvēlētās pieejas un elementu attēlojums plānā. Balstīts teorijas izpētē. 2 h praktiskie darbi
15. 2. laboratorijas darbs. Shematisks izvēlētās pieejas un elementu attēlojums plānā. Balstīts teorijas izpētē. 2 h praktiskie darbi

16. Eksāmens

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens ar atzīmi.
Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtoti laboratorijas darbi un eksāmens. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. prakstiskais darbs. Vēsturisko materiālu izpēte metodiskajā kabinetā, vai arhīvu telpās, informācijas apkopošana un kartogrāfisko materiālu salīdzināšana un savietošana ar mūsdienu situāciju.
2. praktiskais darbs. Vizuālu modeļu veidošana, lai attēlotu stilistiski atbilstošu elementu iekļaušanu esošajā ainavtelpā, nerisinot detāli kopējo teritorijas plānu.
3. eksāmens. Priekšlikums revitalizācijas vai rekonstrukcijas pieejai, kādā konkrētā vēsturiskajā parkā, sniedzot ieskatu iespējamajos risinājumos, stilistikai piemērotos elementos un materiālos.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgums ir eksāmens ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Atzīmi veido izpildīto darbu saturs, noformējums un prezentācijas kvalitāte. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi, vidējā ir gala atzīme. Ja students nav apmeklējis visas lekcijas, tad kursa noslēgumā pilda testu par lekciju tēmām. Testa izpildes precizitāte ietekmē gala atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 157 lpp.
2. Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: Baltika, 1998. 312 lpp. Digitālā versija LNB.
3. Pūka T., Zunde R., Zunde I. (2010) Latvijas dārznieki no sendienām līdz 20. gadsimta nogalei. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 310 lpp. ISBN 978-9984-45-151-0. 4.

4. Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga: Neputns, 2010. 303 lpp. ISBN 978-9984-807-57-7

Papildliteratūra

1. Landscape transformed. Academy editions. 1996. 112.p.
2. Горохов В. А., Лунц Л. Б. Парки мира. Москва: Стройиздат, 1985. 328 с.

3. Gorkins N., Blūma D. Latvijas kultūras vēsture. Īskurss. Rīga: Petergailis, 2002. 90 lpp. ISBN 9984673863 I

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

2. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.