Kursa kods Arhi3085

Kredītpunkti 3

Apstādījumi III

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Antra Bērziņa

Mg. paed.

Priekšzināšanas

Arhi2062, Apstādījumi I

Arhi2082, Apstādījumi II

Kursa anotācija

Studiju kursa ietvaros tiek apgūts viengadīgo un divgadīgo puķu sortiments, to ekoloģiskās prasības un izmatošana apstādījumu projektēšanā un ierīkošanā. Apskatīti biežāk sastopamie krāšņumaugu kaitēkļi un slimības. Iepazīta apstādījumu ierīkošanas un kopšanas specifika.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina vasaras puķu sortimentu, to izmantošanu, saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prot praktiski analizēt un izvērtēt vasaras puķi fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt – 1. kolokvijs;
2. Pārzina vasaras puķu sortimentu, to izmantošanu, saimniecisko, ekonomisko un estētisko nozīmi. Prot praktiski analizēt un izvērtēt vasaras puķi fenotipiskās pazīmes, noteikt to estētisko vērtību un identificēt – 2. kolokvijs;

3. Novērtē un pamato krāšņumaugu mijiedarbības ar vidi izpausmes, spriež par auga piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem, nepieciešamības gadījumā argumentē augu sugas nomaiņu ar citu piemērotāku sugu. Identificē un nosaka augu aizsardzības pasākumus. – Kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Apstādījumos izmantojamo vasaras puķu iedalījums un ekoloģiskās (2 h).
2. Apstādījumu plānošanas principi vasaras puķu stādījumos, sortimenta izvēles pamatojums (2 h).      
3. Apstādījumu iekļaušanas esošā vidē, ekoloģiskās saderības principi. Dobju plānojumu izstrādes principi (2 h).
4. Viengadīgo, divgadīgo puķu sortiments (A-G) (2 h).
5. Viengadīgo, divgadīgo puķu sortiments (H-N) (2 h).
6. Viengadīgo, divgadīgo puķu sortiments (O-Z) (2 h).
7. 1. kolokvijs: Viengadīgo, divgadīgo puķu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (A-K). (2 h).
8. Viengadīgo, divgadīgo puķu dobju detaļplānojumu izstrāde – augu izvēle atbilstoši apstākļiem (2 h).
9. 2. kolokvijs: Viengadīgo, divgadīgo puķu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (L-Z) (2 h).
10. Nozīmīgākie krāšņumaugu kaitēkļi, to ierobežošanas pasākumi(2 h).
11. Nozīmīgākās krāšņumaugu slimības, to ierobežošanas pasākumi(2 h).
12. Kontroldarbs: Viengadīgo, divgadīgo puķu raksturojums, ekoloģiskās prasības, iedalījums pēc izmantošanas veida un fenotipiskajām pazīmēm, izvērtēt piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem(2 h).
13. Apstādījumu ierīkošana un kopšana(2 h).
14. Krāšņumaugu kopšanas un veidošanas pamatprincipi(2 h).
15. Krāšņumaugu stādaudzēšana un pavairošana, kvalitatīvai dēstu un stādu ieguvei(2 h).

16. Apstādījumu tāmes – izmaksu aprēķini(2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite ar atzīmi.
Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Sekmīgi nokārtoti kolokviji un kontroldarbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.kolokvijs: Viengadīgo, divgadīgo puķu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (A-K).
2. kolokvijs: Viengadīgo, divgadīgo puķu atpazīšana (latviski, latīniski) pēc herbarizētiem materiāliem (L-Z).

Kontroldarbs: Viengadīgo, divgadīgo puķu raksturojums, ekoloģiskās prasības, iedalījums pēc izmantošanas veida un fenotipiskajām pazīmēm, izvērtēt piemērotību konkrētiem ekoloģiskiem apstākļiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no ieskaites vērtējuma un patstāvīgo darbu, kolokviju un kontroldarba kumulatīvā vērtējuma.
Studenti, kuri noteiktajos laikos ir iesnieguši patstāvīgos darbus, nokārtojuši kolokvijus un kontroldarbu, iegūstot vērtējumu ne zemāku par 5 ballēm, var iegūt akumulējošo ieskaites atzīmi, ko veido iepriekš minēto vidējā aritmētiskā atzīme.

Obligātā literatūra

1.Balode A. Puķkopība. Dārza puķes. Rīga: Burtene, 2016. 352 lpp.
2.Plīse E. Krāšņumaugu kaitēkļi, LLU, 2001.
3.Kilēvica M. Praktiskā augu aizsardzība, Jumava, 2013.

Papildliteratūra

1.400 puķes Latvijā: no pavasara līdz rudenim. Sastādītājs I. Birulis, Rīga: Lauku Avīze, 2007. 224 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
2. Izdevniecības AS "Latvijas Mediji" tematiskie izdevumi.
3. Saimnieks LV, Dārzs un Drava. ISSN 0132-6457.
4. Ievas dārzs. Rīga: Žurnāls Santa ISSN : 1691-6239.
5. Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) mājaslapa http://www.vaad.gov.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās.