Kursa kods Arhi3084

Kredītpunkti 1

Būvprojektu vadība II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Andris Stankevičs

MBA

Priekšzināšanas

Arhi3083, Būvprojektu vadība I

BūvZ3064, Būvmehānika II

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar daudzstadiju būvprojektēšanas un būvniecības darbu projektu vadīšanas pamatprincipiem. Tiek apgūta daudzstadiju būvprojektēšanas un būvniecības projektu vadības kalendāro grafiku izstrāde ar dažādiem uzdevumu hierarhijas līmeņiem, laika, materiālo un finanšu resursu vajadzību plānošana un vadība. Tiek apgūta būvprojektu vadības likumdošanas bāze, tanī skaitā būvprojektu autoruzraudzība, būvuzraudzība un būvobjektu nodošana ekspluatācijā. Praktiski tiek izstrādāts būvprojektu vadīšanas grafiks ar visekonomiskākā varianta modelēšanu, variējot ar termiņiem un resursiem

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas būvniecības projektu vadībā gan projektēšanas pilna cikla laikā, gan praktiskās būvniecības laikā. Ieskaite
Prasmes: Izstrādāt projektu vadības nepieciešamo dokumentāciju, kura balstīta uz juridiskās, likumdošanas, finanšu un citu resursu bāzes. Ievērtēt laika, finanšu un resursu apjomā visus papildus aspektus - autoruzraudzību, būvuzraudzību, būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. Ieskaite.
Kompetence: Spēt izstrādāt būvniecības vadības dokumentāciju jebkurai būvprojekta attīstības stadijai. Spēt veikt būvniecības projektu vadības dokumentācijas izvērtēšanu, ekspertīzi vai optimizāciju. Ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas (8):
1. Būvprojekta projekta vadības struktūrplāna būtība, pielietojums būvniecības un pilna cikla būvprojektēšanā.
2. Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana.
3. Parametri un resursi, savstarpējo saišu apraksts
4. Ierobežojumu, galīgo termiņu un kritisko punktu definēšana būvniecības projektu vadībā
5. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi.
6. Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana
7. Projektu vadības plānošanas un darba informācijas attēlošanas veidi un formāti. Kalendārs, Ganta diagramma, grafiki
8. Faktisko ziņu attēlošana par projekta vadības gaitu, izmaiņu veidi un reģistrēšana.

Laboratorijas darbi (8):
1. Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana (1. daļa)
2. Būvniecības projektu vadības uzdevuma sastāva definēšana (2 daļa)
3. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi (1.daļa)
4. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi (2. daļa)
5. Parametru uzstādīšana katram uzdevumam atsevišķi - laiks, finanses, citi resursi (3. daļa)
6. Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana (1. daļa)
7. Dažādu iespējamo projekta vadības procesa risku analizēšana un ievērtēšana (2. daļa)
8. Projektu vadības organizatoriski tehniskā sagatavošana, materiālu noformēšana un druka.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jānoklausās lekciju kurss un jāizstrādā būvniecības projektu vadības kalendārais laika grafiks. Sekmīgi jānokārto ieskaite. Kursa rezultāts tiek novērtēts ar ieskaiti, ja ir pilnvērtīgi izstrādātu kalendāro grafiku datorprogrammā MS Project (grafikā definēti vismaz 35 darbības, visām darbībām ir savstarpējās mijiedarbības saites, definēti ierobežojumi, termiņi un resursi, noteikts un grafiski apzīmēts ‘kritiskais ceļš’, grafiks noformēts un izdrukāts). Atbilstoša atzīme ir par visu iepriekš uzskaitīto parametru izpildes apjomu, pareizību un studenta spēju paskaidrot rezultātu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar kalendārā grafika izstrādi un aizstāvēšanu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kalendārajā laika grafikā (būvprojekta vadība) jāietver vismaz 32-35 darbību vienības, katrai vienībai jābūt piešķirtiem parametriem (laika ietilpība, pareizs nosaukums, saite ar citu darbību), grafikā jāattēlo vismaz diviem procesiem saistītie procesi divos apakšlīmeņos, visiem procesiem jābūt atbilstoši sasaistītiem. Jāatspoguļojas vismaz 3 veidu dažādām saitēm. Grafikam ar definētu nosaukumu un identifikāciju jābūt izdrukātam atbilstošā mērogā, atspoguļojot nolasāmu detalizāciju.

Obligātā literatūra

1. Būvniecības vadības rokasgrāmata. Rokasgrāmata. E. Butkevičs (autoru kol.vad.). Rīga: Izdevniecība "Dienas Bizness" SIA, Rokasgrāmatu nodaļa, 2011. 440 lpp.
2. Bērziņš E., Kārkliņš P.,Lejnieks I. Būvdarbu tehnoloģija un organizēšana. Māc. grām. Rīga: Zvaigzne, 1993. 445 lpp
3. Džounss R. Projektu vadības pamati. Rīga: Izdevniecība Lietišķās informācijas dienests, 2008. 224 lpp.
Geipele I., Tambovceva T. Projektu vadīšana. Studijām un biznesam. Rīga: Apgāds Valters un Rapa, 2004. 208 lpp.

Papildliteratūra

1. Kathy Schwalbe Information Technology Project Management. Cengage Learning, 2009. 490 p
Uzulāns J. Projektu vadība. Apmācības programma nevalstiskajām organizācijām. Rīga: Novo institūts, 2007. 62 lpp.
Uzulāns J. Risku vadība projektu kontekstā. Rīga: Drukātava, 2010. 136 lpp.

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā Būvniecība