Kursa kods Arhi3079

Kredītpunkti 12

Dzīvojamo kvartālu teritorijas

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā324

Lekciju stundu skaits30

Laboratorijas darbu stundu skaits98

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits196

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2060, Vides objekti I

Arhi2061, Vides objekti II

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2065, Digitālie rīki ainavu projektos IV

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt dzīvojamo kvartālu teritoriju projektēšanu, galvenos pamatprincipus. Studiju kursa ietvaros tiks aptvertas tēmas analīze, inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, augi, augsnes, elementi, apsaimniekošana, vertikālais plānojums, arhitektūra un vides pieejamība, lietus ūdeņu apsaimniekošana. Papildus studiju kursā iekļauta angļu valoda.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: par attiecīgo teritoriju specifiskajiem projektēšanas principiem un labās prakses piemēriem.
• Prasme: projektēt teritoriju atbilstoši tās funkcijām un specifiskajiem mērķiem.
• Kompetence: izvērtēt kādi projektēšanas principi ir piemērotākie, kā arī plānot paredzamos apsaimniekošanas darbus.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Dzīvojāmo kvartālu telpiskā struktūra. Apstādījumu kompozīcija un funkcija. Teritorijas apsekošana, inventarizācija (8 h).
2.Labās prakses piemēru aplūkošana dabā, atbilstoši projektējamās teritorijas specifikai (10 h).
3.Teritorijai atbilstošo normatīvo dokumentu apzināšana (10 h).
4.Teorētiska pasaules labās prakses apzināšana atbilstoši studiju kursa tēmai (10 h).
5.Galveno plānošanas principu apgūšana atbilstošā veida teritorijām. Pirmās skices izstrāde (10 h).
6.Skices idejas prezentēšana angļu valodā, izmantojot dažādus uzskates materiālus (10 h).
7.Teritorijai un tajā esošajai augsnei atbilstošo augu apzināšana (10 h).
8.Arhitektūras apjomu projektēšana. Stilistika (10 h).
9.Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu elementu atlasīšana un/vai projektēšana (10 h).
10.Elementu izvēles pamatojuma skaidrojums angļu valodā, izmantojot dažādus uzskates materiālus (10 h).
11.Pamata plāna koncepcijas detalizēta izstrāde (10 h).
12.Vertikālā plānojuma izstrāde (5 h).
13.Apsaimniekošanas plāna izstrāde (5 h).
14.Paskaidrojuma raksta izstrāde (5 h).
15.Pirmsaizstāvēšana un diskusijas angļu valodā. 16.Gala prezentācija un diskusijas angļu valodā (5 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros atbilstoši nodefinētajām prasībām, izstrādā kursa projektu ar maketu. Students patstāvīgi izstrādā atbilstošus teritorijas plānus, detalizācijas risinājumus, specifikāciju tabulas atbilstošās programmās: AutoCAD, Skechup un Lumion

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no studenta tekoša darba procesa studiju procesā, veicot regulāras konsultācijas ar pasniedzējiem, regulāri atrādot projekta virzību. Vērtējumi “Izcili” un “teicami” iespējami tikai nododot darbu laikā un izpildot ne tikai izvirzītās prasības / uzdevumus, bet jau sniedzot savu papildus pienesumu. Vērtējums “ļoti labi” ir par pilnībā paveiktu uzdoto darbu un sagatavotu maketu. Eksāmens noslēdzās ar projekta prezentēšanu darbu skatē.

Obligātā literatūra

1. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
2. Harris C., Dines N. Time-Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
3. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.

Papildliteratūra

1. Lynch Kevin. A Theory of Good City Form. MIT Press, Cambridge MA and London, 1981.
2. Gehl Jan. Cities for peoples. Washington D.C.: Island Press, 2009. 269 p. ISBN 978-1-59726-573-7
3. Gehl Jan. Public Spaces & Pubic Life - in Riga City Centre. København: Gehl Architects Aps, 2001. 70 p.

Periodika un citi informācijas avoti

U. Īle. Zili-zaļā struktūra dzīvojamos kvartālos. Bakalaura darbs, RTU: Rīga, 2019, 108. lpp.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.