Kursa kods Arhi3077

Kredītpunkti 3

Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits22

Semināru un praktisko darbu stundu skaits10

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Renāte Čaupale

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Arhi2065, Digitālie rīki ainavu projektos IV

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek apskatīts vides psiholoģijas jēdziens ainavu arhitektūrā. Fokuss ir vērsts uz ainavu arhitektūras starpdisciplināro saikni, mērķi un uzdevumiem. Kursā tiek aplūkota cilvēka un vides mijiedarbība un tās pētniecības metodoloģija (sistēmiskā pieeja, lauka pētījumi, problēmorientētā pieeja, eklektiskā pieeja, starpdisciplinārā pieeja). Studenti iepazīstas ar vides psiholoģijas teorijām arhitektūras un ainavu arhitektūras sfērā un to praktisko izmantošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par cilvēka un vides mijiedarbības psiholoģiskajiem aspektiem konkrēta cilvēka psiholoģiskā tipa piemērotas vides nodrošināšanā (Praktiskais darbs).
Prasmes saskatīt vides problēmu ainavtelpā psiholoģiskos cēloņus; atlasīt vides organizācijas parametrus, lai noteiktu galvenos aspektus atbilstoši psiholoģiskajam tipam (Grupu darbs).
Kompetence formulēt, aprakstīt un analizēt dotos telpas piemērus vides psiholoģijas kontekstā, atlasot nepieciešamo informāciju un izmantojot teoriju to definēšanai (Seminārs).
Spēja analizēt un aprakstīt vides psiholoģijas nozīmīgākos aspektus – teorētisko zināšanu pārbaude (Ieskaite).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides psiholoģijas jēdziens, tā starpdisciplinārā saikne un nozīme ainavu arhitektūras nozarē. (2 h)
2. Vides psiholoģija un ainavu arhitektūra. Vides psiholoģijas mērķi, uzdevumi, pētniecības metodes. K. Levina lauka teorija. (2 h)
3. Arhitektūras un ārtelpu organizācijas komunikatīvā un informatīvā funkcija. Vides deprivācija. (2 h)
4. Percepcija. Informācijas uztveres sistēmas un vide. Seminārs. (3 h)
5. Psihoemocionālā komforta fiziskie aspekti. Asociatīvā uztvere un zināšanas par realitātes fizikālām īpašībām. (4 h)
6. Vides psiholoģijas teorijas sasaiste ar arhitektūras un ainavu arhitektūras attīstību. Mārketinga komunikācija arhitektūrā/pilsētvidē. (2 h)
7. Psiholoģiskā uztvere un ainavtelpas objekts. Proksēmika. Seminārs. (3 h)
8. Vide kā cilvēka pasaules izpratnes un harmonizēšanas instruments. Cilvēka un vides mijiedarbība – biofiziskā vide/psiholoģiskie efekti. Biofilija un biofobija.(2 h)
9. Mākslīgā vide un cilvēks. Harmonisko proporciju sistēmas un to nozīme vides harmonizēšanā. (2 h)
10. Mākslīgās vides psiholoģiskā komforta organizācija (relaksācija un stress). (Grupu darbs) Seminārs. (4 h)
11. Arhitektūras socioloģija kā sabiedrību formējošs faktors. Cilvēka darbība sociālās vides izmaiņā ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti. (4 h)
12. Kursa nobeigums – Ieskaite (teorēt. jaut.). (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs. Zināšanu lietojums, atlasot vides organizācijas parametrus, lai prezentētu galvenos telpas aspektus atbilstoši psiholoģiskajam tipam (Analītiska vizualizācija (A4; brīva tehnika) un parametru izvēles pamatojums (3 min)).
Grupu darbs. Prasmes saskatīt vides problēmu psiholoģiskos cēloņus: rekreācijas un stresa elementus vides piemēros (3 min prezentācija PowerPoint).
Seminārs. Kompetence formulēt, aprakstīt un analizēt piedāvātos telpas piemērus vides psiholoģiskā komforta organizācijā, izmantojot teoriju parametru izvēles pamatošanā (3 min prezentācija PowerPoint).

Ieskaite. Spēj analizēt un aprakstīt vides psiholoģijas nozīmīgākos aspektus – teorētisko zināšanu pārbaude.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semināra, grupu darba, praktiskā darba kumulatīvā vērtējuma un gala ieskaitē iegūtā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. Arnheim R. Art and Visual Perception: A Psychology of the Creative Eye. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1974.
2. Bechtel R. B. Churchman A. Handbook of Environmental Psychology. New York: John Wiley and Sons, 2002.
3. Bell P. A., Fisher J. D., Greene T. C., Baum A. Environmental Psychology. Fort Worth: Harcourt Brace College Publichers, 1996. Routledge, 2005.
4. Kundziņš M. Dabas formu estētika: bionika un māksla. Rīga: Madris, 2004. 167 lpp.

Papildliteratūra

1. Šusts V. Telpas uztvere un kompozīcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000.
2. Frampton K. Modern Architecture. A Critical History. London: Thames and Hudson, 1990.
3. Koger S. M.; Winter D. D.N.. The Psychology of Environmental Problems: Psychology for Sustainability. Hoboken: Taylor and Francis, 2014. ISBN 9780805846300 Nav LLU FB .

Periodika un citi informācijas avoti

1. Environment & Behavior [online] http://eab.sagepub.com/content/by/year
2. Journal of Environmental Psychology [online] http://www.sciencedirect.com/science/journal/02724944

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.