Kursa kods Arhi3073

Kredītpunkti 2

Detālplānošana II

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozarePilsētbūvniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi2056, Teritorijas plānošana I

Kursa anotācija

Studiju kurss sniedz priekšstatu par apdzīvotas vietas teritorijas detalizēta plānojuma izveidi. Kursa gaitā tiek izstrādāts detālplānojums kādai apdzīvotās vietas dzīvojamās teritorijas daļai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un padziļināta izpratne par apdzīvotu vietu attīstību, normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un pielietošanu to detalizēta plānojuma izstrādē;
• prasmes patstāvīgi izstrādāt detālplānojumu un noteikt konkrētās teritorijas turpmākās izmantošanas nosacījumus;
• kompetence apdzīvotu vietu teritorijas plānošanas dokumentu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Uzdevuma izsniegšana un iepazīšanās ar to.
2 Iepazīšanās ar pašvaldības teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem.
3 Teritorijas esošās situācijas izvērtējums. Novietnes plāna izstrāde.
4 Aizsargjoslu apzināšana un iezīmēšana teritorijā.
5 Teritorijas sadalīšanas risinājumi savrupmāju apbūvei.
6 Teritorijas sadalīšanas risinājumi savrupmāju apbūvei.
7 Transporta organizācija teritorijā.
8 Piekļuves iespēju risinājumi projektētajiem zemes gabaliem.
9 Inženierkomunikāciju pieslēgums un izvietojuma risinājums.
10 Sarkano līniju, būvlaides, apbūves līniju noteikšana.
11 Platību noteikšana un teritorijas bilances sastādīšana.
12 Nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu kodu un platību noteikšana.
13 Apbūves noteikumu izstrāde katram projektētajam zemes gabalam.
14 Piebraucamo ceļu šķērsprofilu izstrāde.
15 Projekta plānu galīgā noformēšana, paskaidrojuma raksta sastādīšana.
16 Projekta aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts, par ko saņem ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2006. 235 lpp.
3. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011.; stājas spēkā 01.12.2011.[Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
4. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 711 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 16.10.2012.; zaudējis spēku. ar grozījumiem.Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842

Papildliteratūra

1. Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi: MK noteikumi Nr. 240. [tiešsaiste]. Stājas spēkā 22.05.2013. Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=256866
2. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61. [tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574. [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200 .

Piezīmes

Kursa projekts iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.