Kursa kods Arhi3072

Kredītpunkti 1

Detālplānošana I

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozarePilsētbūvniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums14.02.2017

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra

Kursa izstrādātājs

author prof. (Emeritus)

Anda Jankava

Dr. oec.

Priekšzināšanas

Arhi2056, Teritorijas plānošana I

Kursa anotācija

Studiju kurss dod priekšstatu par apdzīvotu vietu veidiem un to teritorijas attīstības plānošanu. Tiek apgūti apdzīvotu vietu vispārējas teritorijas organizācijas principi, ielu tīklu veidošanas, dažādu funkcionālo zonu plānojuma un apbūves, labiekārtošanas būvju un iekārtu izvietojuma nosacījumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas un padziļināta izpratne par apdzīvotu vietu funkcionālo struktūru un apdzīvoto vietu attīstības plānošanu, par normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanu un pielietošanu to detalizēta plānojuma izstrādē;
• prasmes novērtēt apdzīvotas vietas teritorijas attīstības plānojumus, patstāvīgi izstrādāt detālplānojumu un noteikt konkrētās teritorijas turpmākās izmantošanas nosacījumus;
• kompetence par apdzīvoto vietu plānošanu tās ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai, detālplānošanas dokumentu izstrādē.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Jēdziens par apdzīvotām vietām un to attīstības plānošanu - lekc.
2 Uzdevuma izsniegšana un sagatavošanas darbi - lab.d.
3 Vispārēja apdzīvotu vietu teritorijas organizācija - lekc.
4 Esošās situācijas izpēte - apgrūtinājumi, ceļu infrastruktūra u.c. - lab.d.
5 Apdzīvotu vietu ielas un laukumi - lekc..
6 Teritorijas sadalījums parcelēs - zemes vienībās - lab.d.
7 Apdzīvotu vietu dzīvojamās zonas struktūra un plānojums - lekc.
8 Transporta organizācija un inženierkomunikācijas - lab.d.
9 Labiekārtošanas būves un iekārtas apdzīvotu vietu projektos - lekc.
10 Inženierkomunikāciju plānojums - lab.d.
11 Detālplānojuma izstrādes vispārējie nosacījumi un izstrādes kārtība - lekc.
12 Ielu šķersprofilu izstrāde.Nekustamā īpašuma objektu apgrūtinājumu noteikšana - lab.d.
13 Vispārīgie teritorijas plānošanas un izmantošanas noteikumi - lekc.
14 Apbūves noteikumu izstrāde jaunajām zemes vienībām - lab.d.
15 Detālplānojuma projekta saturs un noformējums - lekc.
16 Kontroldarbs. Projekta plāna noformēšana - lab.d.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi nokārtoti laboratorijas darbi, 1 kontroldarbs, kurss noslēdzas ar ieskaiti ar atzīmi.

Pamatliteratūra

1. Briņķis J., Buka O. Teritoriālā plānošana un pilsētbūvniecība. Mācību grāmata. Rīga: RTU, 2001. 219 lpp.
2. Briņķis J., Buka O. Pilsētu un lauku apdzīvoto vietu kompleksu arhitektoniski telpiskā plānošana: mācību grāmata. Rīga: RTU, 2006. 235 lpp.
3. Teritorijas attīstības plānošanas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 13.10.2011.; stājas spēkā 01.12.2011.[Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=238807
4. Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem: MK noteikumi Nr. 711 [tiešsaiste]. Stājas spēkā 16.10.2012.; zaudējis spēku. ar grozījumiem.Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269842

Papildliteratūra

1. https://likumi.lv/doc.php?id=256866
2. Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru: MK noteikumi Nr. 61. [tiešsaiste]. Stājas spēkā 13.02.2014. Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=264305
3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”: MK noteikumi Nr. 574. [tiešsaiste]. Stājas spēkā 01.10.2014. [Skatīts 16.03.2017.] Pieejams: https://likumi.lv/doc.php?id=269200 .

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Zemes ierīcība un mērniecība" pilna un nepilna laika studiju obligātajā daļā.