Kursa kods Arhi3070

Kredītpunkti 3

Multidisciplināra ainavas plānošana

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Natalija Ņitavska

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas un pamatpraspes ainavu plānošanā, izmantojot multidisciplināru pieeju. Multidisciplinārā pieeja ietver dažādo ainavu arhitektūras nozaru speciālistu viedokļu aptveršanu, kā arī dažādo ainavas funkciju sabalansēšanu. Studiju kurss vērsts uz reālistisku ainavu, saprotot tās dinamiku, ekoloģiskos procesus un emocionālo pieredzi, ko sniedz ainava. Šāda projektēšanas pieeja vērsta uz plašu ilgtspējīgo dizaina risinājumu apgūšanu un pielietošanu. Šajā studiju kursā paredzēta dalība ikkgadējā Latvijas arhitektūras skolu plenērā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par projektēšanu, izmantojot multidisciplināru pieeju reālā ainavā.
• Prasmes pielietot dažādus ilgtspējīgus dizaina risinājumus projektējamajai teritorijai.

• Kompetence veidot sasaisti starp dažādu nozaru izvirzītajiem mērķiem un teritorijas funkcijām.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Multidisciplinārās plānošanas nozares un jēdzieni. (1.praktiskais darbs)(4 h)
2. Multidisciplinārās plānošanas metodes un gaita.(1.praktiskais darbs)(4 h)
3. Dažādo sfēru sasaistes iespējas un ierobežojumi.(1.praktiskais darbs)(4 h)
4. Diskusiju un komunikācijas nozīmīgums gan starp profesionāļiem, gan pārējām iesaistītajām pusēm. (1.praktiskais darbs) (4 h)
5. Dažādu ilgtspējīgo plānošanas risinājumu ieviešana. (2.praktiskais darbs)(4 h)
6. Inovatīvas metodes starpdisciplināras plānošanas grupas darbā. (2.praktiskais darbs)(4 h)
7. Dažādās diziana attēlojuma pieejas, kas balstītas skaidrā izvīrzītās idejas attēlojumā. (2.praktiskais darbs)(4 h)
8. Iespējamo risinājumu izvērtēšana un apspriešana. (Seminārs)(4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. praktiskais darbs. Dalība ikkadējā Latvijas arhitektūras skolu plenērā. Darbs grupās ar citu universitāšu studentiem, risinot aktuālas arhitektūras un ainavu arhitektūras tematus. Plenērs ietver lekciju kursu no nozares profesionāļiem un sniedz iespēju konsultēties ar universitāšu un nozaru speciālistiem. Noslēguma darbs prezentējams pašvaldībās un plašākai sabiedrībai.
2. praktiskais darbs. Darbs grupās pie inovatīvo metošu izmantošanas ainavas attīstības plānošanā. Darba izstrādes procesā paredzēti izbraukuma semināri vienas vai vairāku dienu garumā.
Seminārs. Iespējamo risinājumu izvērtēšana un apspriešana. Darba aizstāvēšana caur vides objektiem vai prezentāciju.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Antrop M. Background concepts for integrated landscape analysis. Agriculture, Ecosystem and Environment, No. 77, 2000. Amsterdam: Elsevier, p. 17–28. Pieejams arī: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.464.2197&rep=rep1&type=pdf
2. Muir R. The New Reading the Landscape: Fieldwork in Landscape History. Exeter: University of Exeter Press, 2010. 256 p.
3. Multifunctional Landscapes: Interdisciplinary Approaches to Landscape Research and Management. Conference material. J. Brandt, B. Tress G. (ed.). Roskilde: Centre for Landscape Research, 2000. 264 p. Pieejams: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.126.6445&rep=rep1&type=pdf
4. Environmental Science: Understanding, Protecting, and Managing the Environment in the Baltic Sea Region. Editors: L.Rydèn, P. Migula, M.Andersson. Uppsala: Baltic University press, 2003. 824 p.

Papildliteratūra

1. Aston M. Interpreting the Landscape: Landscape Archaeology and Local History. UK: Routledge, 1985. 168 p.
2. Motloch J.L. Introduction to Landscape Design. United States of America: John Wiley and Sons, 2000. 369 p.
3. Selman P. Planning at the Landscape Scale. Oxon: Routledge, 2006. 224 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. McGarigal K. What is a Landscape? [tiešsaiste] [skatīts 05.02.2016.] Pieejams: http://www.umass.edu/landeco/
teaching/landscape_ecology/schedule/chapter3_landscape.pdf

Piezīmes

Izvēles kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" pilna laika studijās.