Kursa kods Arhi3069

Kredītpunkti 1.50

Lauksaimniecības ēkas II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Mārtiņš Fībigs

Mg. sc. ing.

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

Arhi2037, ArhitektūraI

Arhi2050, Arhitektūra II

Arhi3067, Lauksaimniecības ēkas I

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentu ar lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatprincipiem. Studenti uzzina ēku veidus un iedalījumu, ugunsdrošības prasības. Apgūst lauksaimniecības uzņēmumu vietas izvēli un prasības ģenerālplāna izveidošanai. Iepazīstas ar raksturīgākām ēku konstruktīvām shēmām. Apgūst lauksaimniecības tehnoloģijas, normatīvus, ēku plānojumus, mikroklimata nodrošinājumu

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas – Zina lauksaimniecības ēku projektēšanas pamatus un tehnoloģiskos risinājumus, kā arī ēku un būvju mezglu risinājumus.
Prasmes – Prot izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju un nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zina būvmateriālu īpašības. Pārzina būtiskās prasības būvēm. Zināšanas un prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos un 4 kontroldarbos auditorijā
Kompetence - Spēj izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu un ievērot ēku tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektēšanas pamatnoteikumus. Spēj veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu. Ievēro vides aizsardzības pasākumus

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas:
1. Karkasi: dzelzsbetona, koka, metāla. Kolonnas, rāmji, stabi, sijas, pārsegumi (1h)
2. Jumti, segumi. Sienas: paneļu, mūra, koka vairogu. Starpsienas. Grīdas. Grīdas lopu stāvvietās. Grīdu elementi, deformāciju šuves. Logi, durvis, vārti, virsgaismas.(1h)
3. Apkure, ventilācija lauksaimniecības ēkās. Ūdensapgāde, kanalizācija. Kūtsmēslu krātuves. Biogāzes ražotnes.(1h)
4. Putnu fermas. Putnu klasifikācija, turēšanas veidi. Putnu mītņu telpiskais un konstruktīvais risinājums (1h)
5. Zirgu fermas. Zirgu klasifikācija, turēšanas veidi. Staļļu telpiskais un konstruktīvais risinājums (1h)
6. Aitu fermas. Aitu klasifikācija, turēšanas veidi. Aitu mītņu telpiskais un konstruktīvais risinājums (1h)
7. Skābbarības būves. Siena šķūņi. Kartupeļu pagrabi. Pagrabu telpiskais un konstruktīvais risinājums.(1h)
8. Graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas būves. Elevatori. (1h)
Laboratorijas darbi:
1. Lauksaimniecības ēku arhitektūras griezumu skices. Kontroldarbs (2h)
2. Putnu, zirgu, aitu fermu arhitektūras rasējumu skices. Kontroldarbs (2h)
3. Skābbarības būvju un kartupeļu pagrabu arhitektūras rasējumu skices. Kontroldarbs (2h)
4. Graudu kalšu un glabātuvju arhitektūras rasējumu skices. Nozares aktualitātes. Kontroldarbs (2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst ieskaite 4 kontroldarbos, tad kārto rakstisku un mutisku eksāmenu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursā nav paredzēti individuāli veicami patstāvīgie darbi. Patstāvīgās studijas ir saistītas ar gatavošanos kontroldarbiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursā paredzētie kontroldarbi:
1. kontroldarbs: dažādi jautājumi par pirmajām 3 lekcijām, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices.
2. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 4.- 6. lekcijām, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices.
3. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 7. lekciju, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices.
4. kontroldarbs: dažādi jautājumi par 8. lekciju, kuros jāatbild gan tekstuāli gan skices

Kontroldarbi tiek novērtēti ar Ieskaitīts/Neieskaitīts

Studiju kursa noslēgumā ir jānokārto rakstisks un mutisks eksāmens par visu studiju kursa tematiku.

Obligātā literatūra

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp.
2. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. Priekulis J. (autoru kol. vad.). Jelgava: LLU, 1999. 59 lpp. 3. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Mācību palīglīdzeklis. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Papildliteratūra

1. Lopkopības ēku tehnoloģiskā projektēšana. Palīgmateriāls kursa projektu un diplomprojektu izstrādei. J. Priekulis u. c. Jelgava: 1995. 95 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923. 3. Žurnāls "Agrotops" ISSN 1407-5164

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Būvniecība” nepilna laika studijās.