Kursa kods Arhi3068

Kredītpunkti 4.50

Celtniecības pamati

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Semināru un praktisko darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Raitis Brencis

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

ArhiB017 [GARHB017] Celtniecības pamati

Kursa anotācija

Studenti iepazīstas ar rūpniecības būvniecības projektēšanas pamatprincipiem, ēku klasifikāciju. Apgūst būvniecības likumdošanu, normatīvos aktus. Izprot ēku konstruktīvās shēmas, plānojumus atbilstoši tehnoloģijai. Projektē rūpniecības ēkas arhitektūras daļu- stāvu plānus, griezumus, ģenerālos plānus. Izstrādā grīdu konstruktīvo elementu specifikāciju. Studiju kursa izstrades gaitā apgūst rasējumi izstrādes tehniku digitālā formātā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par būvju rasēšanas standartiem būvniecības procesiem, būvniecības likumdošanu, konstrukcijām un to pielietošanu rūpniecības ēkās, metāla un dzelzsbetona karkasiem un to elementiem. (lekcijas, kontroldarbs, praktiskie darbi, pastāvīgo darbu aizstāvēšana)
Prasmes izstrādāt un noformēt rasējumus datortehnikā, sagatavot būvju rasējumus AutoCAD formātā, (Praktisko darbi)
Kompetence sagatavot ēku plānu, fasāžu, griezumu, rasējumus, sagatavojot drukātus rasējumus elektroniskā formātā. (lekcijas, praktiskie darbi)

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vispārējas ziņas par būvniecību. Ēku un būvju tipi. Ievads rūpniecības būvniecībā. Būvniecības likumdošana. Iepazīšanās ar datorprogrammas darba vidi Vienkāršu ģeometrisku elementu zīmēšana un darbs ar tiem. (Lekcija – 1h, praktskie darbi – 2h);
2. Vienotā moduļu sistēma būvniecībā. Ēku konstruktīvās shēmas. Rūpniecības projektēšanas pamatprincipi. Nesošo konstrukciju piesaiste. Ēku plānu rasējumi Darbs slāņos, jaunu slāņu izveide. (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 10h);
3. Rūpniecības uzņēmumu palīgēkas un telpas. Sanitārās sadzīves telpas, to aprēķini. Ēku konstruktīvie elementi. Tērauda karkass: kolonnas, sijas, kopnes, rāmji. Bloku izveide, to modificēšana. Izmēru līnijas konfigurēšana. Izmēru līniju izlikšana. Iznesumi un norādes. (Lekcija –3 h, praktiskie darbi – 4h);
4. Vienstāvu rūpniecības ēkas dzelzsbetona karkass un tā elementi. Divstāvu rūpniecības ēkas. Pamatnes gruntis, to celtnieciskās īpašības. Ēku griezumu konstruēšana. Vienkārša teksta un „multi” teksta veidošana un izmantošanas priekšrocības. Elementu iekrāsošana atbilstoši vispārpieņemtajiem standartiem (Lekcija – 2h, praktiskie darbi – 10h);
5. Pamati zem karkasu kolonnām. Pamatu sijas, to uzdevums, šķērsgriezumi. Pamati zem mašīnām, iekārtām. Sienas rūpniecības ēkā: paneļu, mūra, ugunsdrošības sienas. Rasējumu formāts un apdares , līnijas, mērogi. Rasējumu sagatavošana izdrukai (lapas noformēšana), rasējumu izdruka. (Lekcija –1h, praktiskie darbi – 4h);
6. Rūpniecības ēku grīdas, to konstruktīvie elementi. Jumti un to segumi. Ūdens novadīšanas sistēmas no jumtiem. (Lekcija – 1h);
7. Rūpniecības teritoriju ģenerālie plāni. Ūdensapgāde , kanalizācija, vēdināšana. Būvobjekta ģenerālplāni. (Lekcija – 1h, praktiskie darbi – 6h);
8. Kontroldarbs par teoriju. Rasējumu komplekta sagatavošana. (Praktiskie darbi – 2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Semestra laikā sekmīgi (vismaz 4 balles) jāuzraksta viens tests par teoriju un jāizstrādā pārtikas ražošanas projekta rasējuma kopmlekts, kas satur plānu, griezumu, ģenplānu un grīdu specifikāciju.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgi izstrādā ražošanas uzņēmuma tehnoloģisko shēmu un iekārtu izvietojumu, būves plānojumu, noformē rasējumu un izliek izmērus. Sastāda Grīdu specifikācju. Gatavojas testam par lekciju kursu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarba (30%) un praktiskā darba (rasējuma komplekta) darbu aizstāvēšanas (70%) kumulatīvā vērtējuma.
Izstrādātos praktiskos darbus (ražotnes plāns, griezums, ģenplāns un grīdu specifikācija) students aizstāv mutiskā veidā, atbildot uz jautājumiem, saistītiem ar darba praktisko un teorētisko pamatu, rezultātā iegūstot vērtējumu ar atzīmi.
Ieskaites atzīmi par praktiskajiem darbiem aprēķina kā vidējo aritmētisko no patstāvīgo darbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

.....

Papildliteratūra

....

Periodika un citi informācijas avoti

1. Normatīvo aktu krātuve [tiešsaiste] www.likumi.lv;
2. Sendvičpaneļu mezgli [tiešsaiste] https://www.tenaxpanel.lv/wp-content/uploads/2019/04/TENAX_W_Arsienas.pdf?x56889
3. Sendvičpaneļu mezglu risinājumi [tiešsaiste] https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/pakalpojumi-atbalsts/atbalsts-sendvicpaneliem/detail-drawings-for-sandwich-panels
4. Jumta nesošie profili [tiešsaiste] https://www.ruukki.com/lva/eku-norobezojosas-konstrukcijas/produkti/jumta-konstrukcijas/nesosas-profilloksnes

Piezīmes

Obligāts kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Pārtikas produktu tehnoloģijas” pilna un nepilna laika studentiem