Kursa kods Arhi3065

Kredītpunkti 3

Lauksaimniecības ēkas

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits81

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

Arhi2037, ArhitektūraI

Arhi2050, Arhitektūra II

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ2037, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa projektā paredzēts izstrādāt lopkopības fermas (liellopu, cūku u.c.) būvprojekta arhitektūras daļu, kas balstīta uz minimāliem tehnoloģiskiem aprēķiniem: ganāmpulka struktūra, funkcionālie elementi, barības un kūtsmēslu daudzumi. Projektā jāizstrādā ģenplāns, plāni, fasādes, griezumi un arhitektoniskie mezgli. Jāveic norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Lauksaimniecības ēku projektēšanas pamati. Tehnoloģiskie risinājumi. Ēku un būvju mezglu risinājumi. Vērtējums ar atzīmi kursa projektam. Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm Vērtējums ar atzīmi kursa projektam. Kompetences: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Ievērot ēku tehnoloģisko iekārtu izvietojuma projektēšanas pamatnoteikumus. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus Vērtējums ar atzīmi kursa projektam.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Priekštats par lopkopības fermām mūsu valstī un ārzemēs. Projektu, žurnālu, prospektu apskats
2. Tehnoloģiskie aprēķini: ganāmpulka struktūra, stāvvietu un aizgaldu platības, barības, mēslu ejas
3. Kūts plānojuma skice
4. Kūtsmēslu un barības daudzumi, krātuvju aprēķins. Ģenplānu skices. To tehniski ekonomiska salīdzināšana
5. Ražošanas ēkas konstruktīvās shēmas un konstrukciju izvēle. Ēkas šķērsgriezums
6. Ēkas siltuma zudumi. Sienu siltumtehniskais aprēķins
7. Jumta un griestu siltumtehniskais aprēķins.
8. Ēkas garengriezums
9. Pamatu vienkāršots aprēķins un konstruēšana. Pamatu iebūves dziļums. Pamatu plans
10. Ēkas pārsegumu plāni
11. Jumta plans
12. Grīdu plāns. Grīdu detaļas. Grīdu specifikācija
13. Būvmateriālu kopsavilkums
14. Ģenerālplāns. Ģenplāna tehniski ekonomiskie rādītāji
15. Paskaidrojuma raksta noformēšana.
16. Projekta analīze, izvērtēšana.Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts jāizstrādā atbilstoši pasniedzēja izsniegtam kalendāram plānam. Uz rasējuma lapām jāizstrādā ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna, divas fasādes, ēkas plāns, šķērs un garengriezumi, pamatu, pārseguma un jumta plāni, vismaz trīs mezgli. Būvkonstrukciju un materiālu specifikācijas. Paskaidrojuma raksts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts izstrādāts atbilstoši uzdevumam; kalendāram plānam; darba noformēšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. Štrausa S. Lauksaimniecības ēkas un būves. Māc.grām. Rīga: Zvaizne, 1989. 326 lpp 2. Lopkopības fermu mehanizācija. Rokasgrāmata. J.Priekulis (autoru kol.vad.). Rīga: Avots, 1991. 440 lpp 3. Prasības un ieteikumi lopu mītņu tehnoloģiskai projektēšanai un aprīkošanai. J.Priekulis (autoru kol.vad.). Jelgava: LLU, 1999. 4. Štrausa S., Grants V. Piena un cūku fermu projektēšana. Jelgava, 2008. 85 lpp.

Papildliteratūra

1. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992. 403 p. 2. Ambrose J. Building Construction: enclosure systems. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990. 188 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika) un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība (nepilna laika).