Kursa kods Arhi3034

Kredītpunkti 1.50

Ēku ugunsdrošība

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Valentīns Buiķis

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursā aplūkoti likumdošanas normatīvie akti, kas reglamentē ugunsdrošību, būvmateriālu un būvkonstrukciju vienotā Eiropas klasifikācija, uguns un dūmu izplatīšanās ierobežošanas iespējas ēkās, ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu nozīme būvēs, populārākie metāla un koka konstrukciju ugunsaizsardzības paņēmieni.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs sapratne par ugunsdrošības sistēmu valstī un ar to saistītiem normatīvajiem aktiem, par ugunsaizsardzības sistēmām ēkās un ugunsdzēsības ūdensapgādi. Students pēc kursa noklausīšanās iegūst
prasmi klasificēt būvmateriālu uguns reakciju un būvkonstrukciju ugunsizturību, novērtēt uguns risku. Students iegūst pietiekošu kompetences līmeni, lai varētu pielietot zināšanas koka un metāla konstrukciju ugunsaizsardzībā, apkures ierīču ugunsbīstamības samazināšanā, ugunsgrēka bīstamo faktoru ierobežošanā ēkā.
Zināšanas: studenti kursa laikā apgūst degšanas procesa būtību un attīstību ēkās, būvmateriālu un būvkonstrukciju klasifikāciju. Koka un metāla konstrukcijas ugunsaizsardzības metodes. Pārbaudes testi.
Prasmes: studenti pēc kursa noklausīšanās pārzinās ēku ugunsdrošības nodrošināšanas pamatprincipus. Savas zināšanas varēs izmantot praktiskajā darbā. Pārbaudes testi.
Kompetences: pēc kursa noklausīšanās studenti būs kompetenti atšķirt būvmateriālu uguns reakciju pēc marķējuma. Pārbaudes testi.
Studentu zināšanas tiek vērtētas lekciju beigās, uzdodot kontroljautājumus (pārbaudes testus) un kopīgi iztirzājot aktuālākās problēmas, bet studiju kursa beigās studentu zināšanas tiek vērtētas ar ieskaites testu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Degšanas process, tam nepieciešamie nosacījumi, liesmu un dūmu izplatīšanās, ugunsgrēku klases
2. Ugunsgrēku statistika, uguns riska sastāvdaļas
3. Eiropas Savienības direktīvas 89/106 pamatprasības ugunsdrošībā
4. Būvmateriālu klasifikācija atbilstoši standartam LVS EN 13501-1
5. Būvkonstrukciju klasifikācija atbilstoši standartam LVS EN 13501-2
6. Metāla būvkonstrukciju ugunsaizsardzības nodrošināšana
7. Koka konstrukciju ugunsaizsardzība un ar to saistītie standarti
8. Ēku komunikāciju blīvēšanas iespējas uguns un dūmgāzu ierobežošanai.
9. Apkures ierīču un sistēmu ugunsbīstamība
10. Ugunsdrošības inženiertehniskās sistēmas ēkās
11. Ugunsdzēsības tehnika ēkās
12. Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas
13. Ugunsdzēsības ūdensapgāde
14. Automātiskās ugunsgrēka dzēšanas sprinkleru sistēmas.
15. Evakuācijas stratēģija
16. Vēsturisko ēku ugunsdrošība. Nozares aktualitātes.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāpiedalās visās lekcijās, jāatbild uz kontroles testa jautājumi lekciju beigās, sekmīgi jānokārto ieskaites tests studiju kursa beigās.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīga sagatavošanās ieskaites testa kārtošanai, izmantojot lekciju materiālu un literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Lai sekmīgi nokārtotu ieskaites testu, pareizi jāatbild uz 70% testa jautājumu.

Obligātā literatūra

1. Драйздел Д. Введение в динамику пожаров. Москва: Стройиздат, 1990. 2. Мосалков И.Л. и др. Огнестойкость строительных конструкций. Москва: Спецтехника, 2001. 3. Огнезащита материалов, изделий и строителбных конструкций: сборник под ред. И.А. Болодяна, Москва: ВНИИПО, 1999 4. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”.

Papildliteratūra

1. Buiķis V. Ugunsgrēku tehniskās izpētes metode. Rīga, 2011. 2. Latvijas būvnormatīvs LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 3. LVS – EN 13501- 1 Būvkonstrukciju un būvelementu klasifikācija pēc to reakcijas uz uguni. 1. daļa: Klasifikācija, pielietojot testēšanas datus no ugunsreakcijas testiem.

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://www.fpemag.com 2. “Пожаровзрывобезопасность”, научно-технический журнал. 3. http://www.likumi.lv 4. Žurnāls “Būvinženieris”. ISSN 1691-9262.

Piezīmes

Izvēles kurss profesionālā augstākās izglītības bakalaura programmā "Būvniecība"; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"