Kursa kods Arhi2085

Kredītpunkti 4.50

Vides objekti I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits28

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Aizstātais kurss

ArhiB009 [GARHB009] Vides objekti I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt ārtelpā lietojamu neliela izmēra arhitektonisko un māksliniecisku veidojumu klasifikāciju, pielietošanas likumsakarības un projektēšanas prasības. Kursā iekļauts arī vēsturiskais apskats. Studenti iepazīsies ar visdažādākajām funkcijām paredzētām konstrukcijām un iekārtām, tām pielietojamajiem materiāliem. Studiju kursā tiks izstrādāts kursa darbs ar vairākiem ārtelpas dizaina elementu rasējumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: iegūtas jaunas zināšanas un izpratne par ārtelpā nepieciešamajām konstrukcijām, iekārtām,
to projektēšanas noteikumiem, pielietojumu, stilu un māksliniecisko noformējumu, zināšanas par konstrukciju un iekārtu drošības noteikumiem. Praktiskais darbs Nr. 1–4.
2. Studenti prot izstrādāt rasējumu ceļu un laukumu segumiem, prot konstruēt ārtelpā izmantojamas mēbeles un kāpnes, pandusus un atbalstsienas. Studenti iegūst prasmes izstrādāt dizainu žogiem, vārtiem un citiem vides objektu elementiem pēc noteikta mērķa un funkcijas. Praktiskais darbs Nr. 1–4.

3. Kompetence: ir kompetenti izvēlēties vietai atbilstošus tehniski un mākslinieciski augstvērtīgus ārtelpu dizaina elementus atpūtai, sportam, bērnu rotaļām, publiskās un privātās ārtelpas organizēšanai. Praktiskais darbs Nr. 1–4.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vides objektu un ārtelpas elementu nozīme, specifika, izmantošana un klasifikācija.
Vides objektu stilistika (2 h).
2. LVS: materiālu un mehānismu drošība ārtelpā. Projektēšanas principi publiskās ārtelpas labiekārtojuma elementiem (2 h).
3. Vides objektu dizaina pieejas tēlniecības darbu izstrādē, veidošanā un projektēšanā pilsētvides un kultūrvēsturiskās vides ārtelpā (2 h).
4. Ārtelpas elementu dizains kāpnēm, pandusiem. Kāpņu formula, slīpumu attiecības. Kāpņu veidi un atbalsta sienas (3 h).
5. Ārtelpas elementi: soliņi, soli, zviļņi, to veidi un klasifikācija. Atkritumu urnas, komposta kastes, cita veida konteineri un klasifikācija. Velosipēdistu novietnes, liftu platformas (3 h).
6. Ārtelpas elementi: terases, platformas, pergolas, lapenes, nojumes, norādes, informācijas stendi, laipas un tiltiņi, to veidi un klasifikācija. Gabioni, žogi, sētas, pasētas, to stiprinājumu veidi un risinājumi ārtelpā. Apgaismojuma elementi, to veidi (3 h).
7. Ārtelpas elementi: bērnu rotaļu laukumu aprīkojums, vecuma grupu iedalījums un drošības zonas. Ūdens risinājumi (strūklakas, kaskādes, kanāli, mākslīgās migliņas u.c.), to veidi un klasifikācija (3 h).
8. Praktiskais darbs Nr. 1. (3 h).
9. Praktiskais darbs Nr. 1. (3 h).
10. Praktiskais darbs Nr. 2. (3 h).
11. Praktiskais darbs Nr. 2. (3 h).
12. Praktiskais darbs Nr. 3. (4 h).
13. Praktiskais darbs Nr. 3. (4 h).
14. Praktiskais darbs Nr. 4. (4 h).
15. Praktiskais darba Nr. 4. (4 h).

16. Visu praktisko darbu iesniegšana, prezentēšana un aizstāvēšana. Darbu izstāde (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstiska ieskaite ar atzīmi.
Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrādāšana, materiālu studēšana
e-studijās un metodiskajā kabinetā. Izstrādāti idejisku koncepciju risinājumi un rasējumi vairākiem ārtelpas dizaina elementiem.
Praktiskā darba Nr. 1 iestrādes – ritms, dinamika, ritmiskā dinamika. Maketa iestrāde un grafiskā materiāla sagatavošana (vizuāli grafiskais materiāls uz A2 formāta planšetēm).
Praktiskā darba Nr. 1 iestrādes un idejas attīstīšana, detalizēšana ārtelpas elementu dizainam.
Praktiskā darba Nr. 2 iestrādes – tēlniecības darbu uzbūve, formas, proporcijas, mērogs. Maketa iestrāde un grafiskā materiāla sagatavošana (vizuāli grafiskais materiāls uz
A2 formāta planšetēm).
Praktiskais darbs Nr. 2 – iestrādes un idejas attīstīšana, detalizēšana ārtelpas elementu dizainam.
Praktiskā darba Nr. 3 iestrādes – kāpņu formulu un pandusu slīpumu aprēķins, specifikāciju tabulu izstrāde un sagatavošana.
Praktiskais darbs Nr. 3 – kāpņu un pandusu projektēšana un detalizācijas izstrāde (A3 vai A2 formāta rasējumu apjoms).
Praktiskā darba Nr. 4. iestrādes – koka platformas projektēšana, detalizācijas un specifikāciju tabulu izstrādes nosacījumi.

Praktiskā darba Nr. 4 – koka platformas (terases) projektēšana un detalizācijas izstrāde (A3 vai A2 formāta rasējumu apjoms).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vērtējumiem un intensīvā darba apjoma, skicēšanas, ideju attīstīšanas visā studiju kursa procesā.

Obligātā literatūra

1. Neufert E., Neufert P.Architects' Data. Ed. B.Baiche, N. Walliman. Oxford, UK [etc.]: Blackwell Science, 2000. 636 p. ISBN 9780632057719
2. Baumester N. New Landscape Architecture. Verlagshaus Braun, 2007. ISBN 9783938780251
3. Bokalders V., Bloka M. Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība "Domas spēks", 2013. 691 lpp. ISBN 9789984996196
4. Construction and Design Manual: Architectural Diagrams 1. Editor M. Pyo. Berlin, Germany: Dom publishers; 2015. 383 p. ISBN 9783869224176

Papildliteratūra

1. Peurifoy R. L., Schexnayder C.J., Shapira A. Construction Planning, Equipment, and Methods. 7th ed. Boston: McGraw-Hill Higher Education, 2006. 768 p. ISBN 9780072964202
2. Metric Handbook Planning and Design Data. Edited by D. Littlefield. Amsterdam etc.: Elsevier, 2008. 720 p. ISBN 9780750652810
3. Sustainable Urban Design. Duurzame stedenbouw. M. Meijer (red). Blauwdruk, 2010. 240 p. ISBN 9789075271331
4. 1000 Tips for Landscape Architects. D.Quartino ed. Loft Publications, 2011. 319 p. ISBN 9788499368580

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nosacījumu iepazīšanai un izpētei: http://www.apeirons.lv/new/

2. Nosacījumu iepazīšanai un izpētei: http://www.videspieejamiba.lv/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās.