Kursa kods Arhi2084

Kredītpunkti 6

Ainavu arhitektūras pētījumu prezentācija

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits20

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1029, Ainavu socioloģija

Arhi1032, Digitālie rīki ainavu projektos

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Arhi2075, Ainavu arhitektūras projektu grafika

Arhi3077, Vides psiholoģija ainavu arhitektūrā

Kursa anotācija

Pētījumu izstrādes un vadības nozīmīga daļa ir prezentēšanas prasme. Pētījumu izstrādes un prezentēšanas spējas ir nepieciešamas, lai spētu skaidrot un pamatot savus rezultātus, savu domu, ideju un pamatotu lēmumu, risinājumu nepieciešamību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: iegūtas zināšanas un ieskats par pētījumu gaitu, metodēm, pieejām un prezentāciju principiem.
Prasme: veikt patstāvīgus pētījumus, uzstāties un prezentēt pētījuma rezultātus, gan strādājot individuāli, gan grupās. Aktīvi piedalīties diskusijas veicinot pozitīvu darbības virzienu.
Kompetence: izprast dažādās situācijas, pieejas ar kādām metodēm jāstrādā, kādas ir piemērotākās un pētījuma rezultātu prezentēšanas pieejas.

Vērtēšana: vērtēšanas procesā ietilpst studenta patstāvīgā darba veikšana, spēja izveidot pētījuma struktūru, veikt pētījumu pēc izvirzītajām pētījuma metodēm un iegūto rezultātu apstrāde, prezentēšana ikgadējā studentu zinātniskajā konferencē.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads ainavu pētījumu prezentācija, to nozīme un loma (5 h).
2. Ainavu arhitektūras nozares pētījumu virzieni (10 h).
3. Ainavu arhitektūras nozares pētījumu metodes, to priekšrocības, saikne ar ainavas mērogu un funkciju (5 h).
4. Plaģiātisma problemātika, datu bāzes un izpētes materiālu apkopošana (5 h).
5. Ainavu kultūrvēsturiskie pētījumi – arhīva dati, to izmantošana (10 h).
6. Ainavu sociāli pētījumi, metodes (5 h).
7. Ainavu lauka pētījumi, metodes (10 h).
8. Ainavu pētījumu rezultātu interpretācija un izmantošanas sfēras (10 h).
9. Noslēguma darbs – dalība studentu zinātniskajā konferencē (4 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs un to prentešanas studentu zinatniskā konferencē. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1.praktiskais darbs: atbilstoši izvēlētajai pētījuma tēmai students nodefinē pētījuma virzienu, atbilstošās metodes, nodefinējot tēmas aktualitāti un problemātiku. Praktiskais darbs iesniedzams Power Point prezentācijā.
2.praktiskais darbs: arhīva materiālu izpēte un analīze, iegūto materiālu apkopojuma prezentēšana. Praktiskais darbs iesniedzams Power Point prezentācijā, uzrādot visus savāktos materiālus, gravīras, kartes un citus vēsturiskos datus, materiālus, kas iegūti arhīvā, muzejos.
3.praktiskais darbs: pētījuma mērķa, darba uzdevumu un ievada daļas prezentēšana. Students sagatavo nepieciešamo informāciju Power Point versijā.
4.praktiskais darbs: salikta pētījuma rezultāti, ietverot visus iepriekšējos praktisko darbus, sagatavotas izpētes kartes, shēmas, tabulas. Iesniedzamais darbs Power Point versijā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no gala aizstāvēšanas studentu zinātniskajā konferencē, kā arī tekošais darbs, veicot noteikto pētījumu. Pielaišana pie eksāmena aizstāvēšanas tikai pēc sekmīgi nokārtotiem praktiskajiem darbiem.

Obligātā literatūra

1. Bell S. Landscape pattern, perception and process. London: Routledge, 2012. 348 p. ISBN 978-0-415-60836-7
2. Brēdemeiers K. Melnā retorika. Valodas spēks un maģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 167 lpp.
3. Keigals T. Dž. Uzstāšanās māksla. Rīga: Atēna, 2008. 216 lpp.
4. Kūlis M.Saskarņu māksla: datori, grafika, dizains. Rīga: Matīss Kūlis, 2015. 344 lpp. ISBN: 9789934142468

Papildliteratūra

1. Psiholoģijas Pasaule. Rīga: DARO Cēsis. ISSN 1691-0435.
2. Gabors D. Vārdi, kas pārliecina. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 328 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: https://www.tandfonline.com/toc/rjla20/current
2. Jola. Journal of Landscape architecture. Published by the European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS) http://www.jola-lab.eu/www/about.html#ih-2. Print ISSN: 1862-6033 Online ISSN: 2164-604X
3. Landscape Research. Print ISSN: 0142-6397 Online ISSN: 1469-9710. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/clar20

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.