Kursa kods Arhi2079

Kredītpunkti 1.50

Ceļu ainavas II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author pasn.

Daina Ieviņa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi2078, Ceļu ainavas I

Kursa anotācija

Kursa projekta mērķis ir iepazīstināt studentus ar ceļu, to aprīkojumu, komunikāciju un laukumu projektēšanu. Pārzināt jaunāko likumdošanu par satiksmes organizācijas aprīkojumu, aizsargjoslām un to izvirzītajām prasībām ceļu un ielu sarkanajās līnijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par autoceļiem un ielām, dažāda seguma ceļu un laukumu projektēšanu, ūdens novadīšanas sistēmu un ainavu arhitektūras risinājumiem, satiksmes organizāciju apdzīvotās vietās, veloceliņu plānošanu un projektēšanu; kursa projekts.
• Prasmes veikt ceļa ainavas novērtēšanu; autoceļu, ielu un veloceliņu, gājēju celiņu un laukumu projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; kursa projekts.
• Kompetence analizēt ceļu un laukumu projektus, lai racionāli izvēlētos konstrukciju materiālus; pārzināt aizsargjoslas un speciālās prasības komunikāciju aizsardzībā un satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšanā, izvērtēt ceļa apstādījumiem piemērotus kokaugs; kursa projekts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Izejas materiālu vākšana, esošā situācijas izpēte
2. Klimatiskais, fiziski ģeogrāfiskais raksturojums
3. Ainavas vizuāli estētiskais novērtējums
4. Projekta risinājumi-aprēķini
5. Ielas tehniskie rādītāji
6. Šķērsprofils un segas aprēķini
7. Brauktuve
8. Gājēju celiņi
9. Veloceliņi
10. Autobusu pieturas
11. Vides pieejamības risinājumi
12. Automašīnu stāvlaukumi
13. Teritorijas labiekārtojuma risinājumi
14. Ģenerālplāns ar komunikācijām
15. Raksturīgie šķērsgriezumi, detalizācijas, segumu plāns, vertikālais plāns un satiksmes organizācijas plāns
16. Kursa projekta aizstāvēšana un izvērtējums

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projektu studenti izstrādā grupās 3-5 studenti, tajā tiek apsekota un projektēta konkrēta teritorija. Kursa projekta sastāvs:
• Izejas materiālu vākšana, esošā situācijas izpēte
• Klimatiskais, fiziski ģeogrāfiskais raksturojums
• Ainavas vizuāli estētiskais novērtējums
• Projekta risinājumi-aprēķini
• Ielas tehniskie rādītāji
• Šķērsprofils un segas aprēķini
• Brauktuve
• Gājēju celiņi
• Veloceliņi
• Autobusu pieturas
• Vides pieejamības risinājumi
• Automašīnu stāvlaukumi
• Teritorijas labiekārtojuma risinājumi
• Ģenerālplāns ar komunikācijām
• Raksturīgie šķērsgriezumi, detalizācijas, segumu plāns, satiksmes organizācijas plāns

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projektu novērtē saskaņā ar kursa projektā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana.Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. RTU Transportbūvju institūts. Rīga, 2006. 117 lpp. Kopkatalogā e-grāmata: [skatīts 11.05.2017.]. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf
2. Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ūdens novade Autoceļu standartizācijas tehniskās komiteja. Rīga, 2005. 109 lpp.
3. Roads in the landscape. Criteria for their planning, layout and project design. [tiešsaiste] Sevilla. Consejeria de Obras Publicitas y Transportes. 2009. 443 p. ISBN 978-84-8095-559-1 skatīts 11.05.2017.] Pieejams: http://paisajeyterritorio.es/assets/roads-in-the-landscape.pdf

4. Ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošanas rokasgrāmata. 103 lpp.[tiešsaiste] [Skatīts 06.04.2016.]. Pieejams: http://drainforlife.eu/attachments/article/42/IL%C5%AAA%20dizaina%20vadl%C4%ABniju%20rokasgr%C4%81mata.pdf

Papildliteratūra

1. Standarti https://www.lvs.lv/ Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS) [tiešsaiste] [skatīts 28.04.2016.]. Pieejams: https://www.lvs.lv
2. Ieviņa D., Kondratenko J. Vadlīnijas Ilgtspējīgai lietus kanalizācijas pārvaldībai. [tiešsaiste] Utena 2004. 69 70 lpp. [skatīts 28.04.2016.]. Pieejams: http://www.bauska.lv/allfiles/files/Projekti/Lietuvas%20parrobezu%20projekti/water/Ilgtspejigas%20lietus

3. Terry DeWan, Terrence J. Scenic Assessment Handbook. State Planning Office Maine Coastal Program. [tiešsaiste] Yarmouth, Maine, 2008. 90 p. skatīts 11.05.2017.] Pieejams: https://www1.maine.gov/dacf/mcp/downloads/scenic/ScenicAssessmentRpt_LowRes.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://lvceli.lv/ Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” [tiešsaiste]. [skatīts 28.04.2016.]. Pieejams: http://lvceli.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā