Kursa kods Arhi2078

Kredītpunkti 3

Ceļu ainavas I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author pasn.

Daina Ieviņa

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar ceļa ainavas veidošanos, ceļa ainavas vērtēšanas un plānošanas principiem, ceļu, to aprīkojumu, komunikāciju un laukumu projektēšanu. Pārzināt jaunāko likumdošanu par satiksmes organizācijas aprīkojumu, aizsargjoslām un to izvirzītajām prasībām ceļu un ielu sarkanajās līnijās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par autoceļiem un ielām, to iekļaušanu ainavā, dažāda seguma ceļu un laukumu projektēšanu, ūdens novadīšanas sistēmu un ainavu arhitektūras risinājumiem, satiksmes organizāciju apdzīvotās vietās, veloceliņu plānošanu un projektēšanu; 2.seminārs.
• Prasmes veikt ceļa ainavas novērtēšanu; autoceļu, ielu un veloceliņu, gājēju celiņu un laukumu projektēšanu atbilstoši spēkā esošajām projektēšanas normām; 1.seminārs, 1.-6. praktiskais darbs.
• Kompetence analizēt ceļu un laukumu projektus, lai racionāli izvēlētos konstrukciju materiālus; pārzināt aizsargjoslas un speciālās prasības komunikāciju aizsardzībā un satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšanā. 2.seminārs, 1.-6. praktiskais darbs.
Satiksmes organizācijas aprīkojuma uzstādīšanā, izvērtēt ceļa apstādījumiem piemērotus kokaugus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ielu un ceļu vispārīgs raksturojums un izejas materiāli to projektēšanai. Satiksmes organizācija apdzīvotās vietās. Ceļa attīstības vēsture un ceļa ainavas veidošanās. 2 lekc. 1.praktiskais darbs laboratorijas darbu grupās, 2h
2. Veloceliņi un gājēju ietves. 2 lekc. 2. praktiskais darbs laboratorijas darbu grupās, 2h
3. Virsmas ūdeņu novadīšana no brauktuves un ietves; dažādi risinājumi, aprēķini un piemēri. Atpūtas laukumi un stāvvietas - plānojums, ūdens novadīšana un segums. Ceļa ainavas elementi un ainavas uztvere, ceļa ainavas vērtēšanas metodes. Ainaviskie ceļi, to veidošanas pamatprincipi. 2 lekc., 3. praktiskais darbs laboratorijas darbu grupās, 2h
4. Mācību ekskursija. Pozitīvie un negatīvie ceļu un ceļa ainavas projektēšanas praksē. Lab.d. 4h
5. Mākslīgās būves, caurtekas, laipas un nogāzes. Laukumu iekļaušana ainavā. 2 lekc. 1. seminārs 2h
6. Ceļa ainavas plānošanas un kompozīcijas principi, ārzemju pieredze un nestandarta risinājumi. 2 lekc. 4. praktiskais darbs laboratorijas darbu grupās, 2h
7. Ceļa klātne, tās parametri un šķērsprofili, to aprēķins. 5.praktiskais darbs laboratorijas darbu grupās, 4h
8. Ceļu garenprofili, līkumi, virāžas, to aprēķins, inženierkomunikācijas un satiksmes organizācijas aprīkojums. 6.praktiskais darbs laboratorijas darbu grupās, 2h un 2. seminārs 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. praktiskais darbs. Projektējamās teritorijas apsekošana, ceļa ainavas novērtējums.
2. praktiskais darbs. Ceļa klātne, tās parametri un šķērsprofili, to aprēķins.
3. praktiskais darbs. Ceļa satiksmes intensitāte, kategorijas, to aprēķins.
4. praktiskais darbs. Brauktuvju un ietvju segu konstrukcijas, ceļu konstruktīvo slāņu risinājums projektējamajai teritorijai.
5. praktiskais darbs. Ceļa klātne, tās parametri un šķērsprofili, to aprēķins.
6. praktiskais darbs. Ceļu garenprofili, līkumi, virāžas, to aprēķins, inženierkomunikācijas un satiksmes organizācijas aprīkojums projektējamajai teritorijai.
1.seminārs. Prezentācija (PowerPoint programmā) par projektējamās teritorijas esošās situācijas novērtējumu. Jāiekļauj informācija par esošo ceļa infrastruktūru un labiekārtojuma elementiem, satiksmes intensitāti, esošajiem kokaugiem un apstādījumiem.

2.seminārs. Prezentācija (PowerPoint programmā) par projektējamās teritorijas attīstību - ceļa infrastruktūru un labiekārtojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semināra uzdevuma vērtējuma un studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktisko darbu un semināru novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Naudžuns J. Autoceļu projektēšana.Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums. RTU Transportbūvju institūts. Rīga, 2006. 117 lpp. Kopkatalogā e-grāmata: [skatīts 11.05.2017.]. Pieejams: http://www.bf.rtu.lv/documents/nvsd/materiali/acelu_proj_trase.pdf
2. Ieteikumi ceļu projektēšanai. Ūdens novade Autoceļu standartizācijas tehniskās komiteja. Rīga, 2005. 109 lpp.
3. Roads in the landscape. Criteria for their planning, layout and project design. [tiešsaiste] Sevilla. Consejeria de Obras Publicitas y Transportes. 2009. 443 p. ISBN 978-84-8095-559-1 [skatīts 11.05.2017.] Pieejams: http://paisajeyterritorio.es/assets/roads-in-the-landscape.pdf

4. Ilgtspējīga lietus ūdeņu apsaimniekošanas rokasgrāmata. 103 lpp.[tiešsaiste] [Skatīts 06.04.2016.]. Pieejams: http://drainforlife.eu/attachments/article/42/IL%C5%AAA%20dizaina%20vadl%C4%ABniju%20rokasgr%C4%81mata.pdf

Papildliteratūra

1. Standarti https://www.lvs.lv/ Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija „Latvijas standarts” (LVS) [tiešsaiste] [skatīts 28.04.2016.]. Pieejams: https://www.lvs.lv
2. Ieviņa D., Kondratenko J. Vadlīnijas Ilgtspējīgai lietus kanalizācijas pārvaldībai. [tiešsaiste] Utena 2004. 69 70 lpp. [skatīts 28.04.2016.]. Pieejams: http://www.bauska.lv/allfiles/files/Projekti/Lietuvas%20parrobezu%20projekti/water/Ilgtspejigas%20lietus

3. Terry DeWan, Terrence J. Scenic Assessment Handbook. State Planning Office Maine Coastal Program. [tiešsaiste] Yarmouth, Maine. 2008. 90 p.. skatīts 11.05.2017.] Pieejams: https://www1.maine.gov/dacf/mcp/downloads/scenic/ScenicAssessmentRpt_LowRes.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. http://lvceli.lv/ Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” [tiešsaiste]. [skatīts 28.04.2016.]. Pieejams: http://lvceli.lv

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā