Kursa kods Arhi2076

Kredītpunkti 3

Ūdens ainava

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits14

Semināru un praktisko darbu stundu skaits18

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2066, Ainavu ekoloģija un vides aizsardzība

Arhi2067, Dabas teritorijas

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par ūdens resursu lomu ainavā un ietekmi uz estētisko, ekoloģisko un sociālo kvalitāti. Iegūt prasmes noteikt un novērtēt ūdens ainavas vērtības un elementus, iespējas iekļaut tos ainavu arhitektūras projektos. Iegūt kompetences ūdens elementu tehnisko risinājumu izstrādāšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ūdens resursu lomu ainavu arhitektūrā un plānošanā un estētisko, ekoloģisko un sociālo kvalitāšu uzlabošanā. Iegūto zināšanu vērtēšana - 1.praktiskais darbs. Labās prakses piemēru analīze.
Prasmes noteikt un novērtēt esošās ūdens ainavas vērtības un elementus un iespējas tos iekļaut ainavu arhitektūras projektos un ainavu plānos. Iegūto prasmju vērtēšana - 2.praktiskais darbs. Risinājumi plūdu ietekmes mazināšanai publiskās ārtelpas teritorijas pie upēm.
Kompetences izstrādāt ūdens elementu tehniskos risinājumus un iekļaut tos ainavu attīstības koncepcijās un projektos atbilstoši LR normatīvajiem aktiem. Iegūto kompetenču vērtēšana - 2.praktiskais darbs. Risinājumi plūdu ietekmes mazināšanai publiskās ārtelpas teritorijas pie upēm; 3.praktiskais darbs. Lietus ūdeņus akumulējoša elementa detalizācija; 4.praktiskais darbs. Krastu stiprinājumu detalizācija; 5.praktiskais darbs. Viena ūdens elementa detalizācija; 6.praktiskais darbs. Apstādījumu elementa detalizācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Lekcija. Ūdens resurss ainavā, tā loma vides estētiskās, ekoloģiskās un sociālās kvalitātes uzlabošanā (1h). Lekcija. Ūdens elementi ainavā – teritoriju inventarizācija un vērtīgāko elementu identifikācija (1h).
2. Lekcija. Dabiskās ūdensteces un ūdenstilpes, to ainavtelpas struktūra un elementi. Normatīvais ietvars un plānošanas principi lauku teritorijās un pilsētvidē (1h). Lekcija. Labās prakses piemēri (1h).
3. 1.praktiskais darbs. Labās prakses piemēru analīze (1h). 1.praktiskā darba iesniegšana un prezentēšana (1h).
4. Lekcija. Plūdu iespējamībai pakļautās teritorijas, ainavu arhitektūras paņēmieni plūdiem pakļauto teritoriju plānošanā (1h). Lekcija. Piemēri no prakses (1h).
5. 2.praktiskais darbs. Risinājumi plūdu ietekmes mazināšanai publiskās ārtelpas teritorijas pie upēm (2h).
6. Lekcija. Lietus ūdeņu ilgtspējīgas apsaimniekošanas risinājumi publiskās ārtelpas elementos (2h).
7. 3.praktiskais darbs. Lietus ūdeņus akumulējoša elementa detalizācija (2h)
8. Lekcija. Mākslīgi veidotie ūdens elementi. Dīķi un kanāli. Krastu stiprināšanas risinājumi (2h).
9. 4.praktiskais darbs. Krastu stiprinājumu detalizācija (2h).
10. Lekcija. Mākslīgi veidotie ūdens elementi. Strūklakas, kaskādes, rotaļu elementi, citi dekoratīvie elementi (2h).
11. 5.praktiskais darbs. Viena ūdens elementa detalizācija (2h).
12. Lekcija. Apstādījumi ūdens ainavā (2h).
13. 6.praktiskais darbs. Apstādījumu elementa detalizācija (2h).
14. 2.un 3.praktisko darbu iesniegšana un aizstāvēšana (2h).
15. 4. un 5.praktisko darbu iesniegšana un aizstāvēšana (2h).
16. 6.praktiskā darba iesniegšana un aizstāvēšana (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti un sekmīgi novērtēti izstrādādātie laboratorijas darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Studiju kursa gala vērtējumu veido vidējais vērtējums no visiem iesniegto laboratorijas darbu vērtējumiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktisko darbu izstrāde, noformēšana un gatavošanās aizstāvēšanai. Studiju kursa literatūras studijas tēmas padziļinātai apguvei.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktisko darbu izstrādi vērtē pēc to atbilstības izsniegtajam uzdevumam, kā arī pēc atbilstības noteiktajām darbu noformēšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. Kurše P., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
2. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
3. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.
4. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš, J.Zaļoksnis (red.) Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
5. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē., Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
6. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas regions. 30 lpp.
7. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.
8. Fortlage C. A., Phillips E. T. (2017) Landscape Construction. Vol.3: Earth and Water Retaining Structures. London and New York: Routledge. 200 p.
9. Littlewood M. (2001) Landscape Detailing. Vol.4: Water. London and New York: Routledge. 250 p.
10. Rai P.K. (2018) Phytoremediation of Emerging Contaminants in Wetlands. CRC Press. 229 p.
11. Phytoremediation of contaminated soil and water (2000) N. Terry, G. Bañuelos (eds.). CRC Press. 379 p.
12. Handbook of Water Sensitive Planning and Design (2002) R.L. France (eds.). CRC Press. 688 p.

13. Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava. 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

Papildliteratūra

1. Steiner F., Butler. K. (2007) Planning and urban design standarts. New Jersey: John Wiley & Sons. 436 p.
2. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). Chichester, West Sussex; Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. 235 p.
3. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
2. Dārza Pasaule. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5172.
3. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.