Kursa kods Arhi2075

Kredītpunkti 6

Ainavu arhitektūras projektu grafika

Zinātnes nozareMūzika, vizuālās mākslas un arhitektūra

Zinātnes apakšnozareAinavu arhitektūra

Kopējais stundu skaits kursā240

Lekciju stundu skaits18

Laboratorijas darbu stundu skaits78

Kursa apstiprinājuma datums08.03.2017

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un plānošanas katedra

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author vieslekt.

Valdis Liepa

Mg. arch.

author pētn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūtas grafikas tehnikas un pielietojamie materiāli. Grafikas tehnikas nozīmīgas ne tikai ainavas kopējam attēlojumam, bet arī atsevišķo elementu fiksēšanai esošajā situācijā, kā arī projektēto ainavas telpu un elementu attēlošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: padziļinātas zināšanas par grafikas tehniskajiem paņēmieniem.
• Prasme: attēlot ainavu pielietojot dažādus grafikas tehniskos paņēmienus.
• Kompetence: kombinēt grafikas tehniskos paņēmienus un noteikt atbikstošāko konkrētajam mērķim.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Komplicētas pilsētas ainavas attēlošana. Literatūras studiju skices.
2 Cilvēka ķermeņa un dabas elementu attēlošanas likumsakarības. Cilvēku grupas attēlojuma pilsētvidē skices.
3 Cilvēka ķermeņa uzbūves pamatprincipi un to attēlošana. Cilvēka attēlojuma ainavā skices.
4 Sarežģīta ģipša atlējuma kā ainavas samazināta modeļa attēlošanas pamatprincipi.
5 Sarežģīta ģipša atlējuma attēlošanas perspektīves pamatprincipu ievērošana uzbūvē un ēnošanā.
6 Sarežģīta ģipša atlējuma uzbūve. Skices - upju ainavas, atspulgi.
7 Sarežģīta ģipša atlējuma ēnošana, fona attēlošanas nozīme. Skices - dārzu un parku kompleksi.
8 Reljefainas ainavas uzbūves attēlošana. Ģipša modeļa uzbūve. Ceļu ainavas skices.
9 Pilsētas ainavu attēlošanas pamatprincipi. Tālā perspektīve. Literatūras studiju skices.
10 Ielas ainavas telpas attēlošanas pamatprincipi un elementi. Ielas labiekārtojuma elementu skices.
11 Kompleksas ielas ainavas zīmējums, pielietojot krāsu akcentus.
12 Blīvas apbūves telpas attēlošana. Skices brīvā dabā pilsētas vidē.
13 Publisku ēku un publisku ārtelpu kompleksa attēlošana, uzbūve.
14 Publisku ēku un publisku ārtelpu kompleksa attēlošana, perspektīves efekts, koloristisks risnājums.
15 Publiskās ārtelpas elementu detalizēti zīmējumi.
16 Ainavas simbolu akcentēšana zīmējumos un zīmējumu noformējumos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Pamatliteratūra

1. Richards J. Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers. John Wiley & Sons, 2013. 288 p.
2. Dee C. Form and fabric in Landscape Architecture A Visaul Introduction . London: Spon Press, 2001. 214 p, ISBN-10:0415246385
3. Nice C. Drawing & Painting Trees in the Landscape. North Light Books, 2011. 160 p.

Papildliteratūra

1. Slade R. Sketching for Engineers and Architects. Routledge 2016. 260 p. ISBN: 9781138925403
2. Hutchison E. Drawing for Landscape Architecture: Sketch to Screen to Site. Thames & Hudson, 2011. 240 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 2. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407-7027

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.