Kursa kods Arhi2073

Kredītpunkti 3

Ainavu arhitektūras projektu grafika II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author pasn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi2071, Ainavu arhitektūras projektu grafika I

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūtas grafikas tehnikas un pielietojamie materiāli. Grafikas tehnikas nozīmīgas ne tikai ainavas kopējam attēlojumam, bet arī atsevišķo elementu fiksēšanai esošajā situācijā, kā arī projektēto ainavas telpu un elementu attēlošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: padziļinātas zināšanas par zīmēšanas tehniskajiem paņēmieniem.
Prasmes: attēlot ainavu pielietojot dažādus zīmēšanas tehniskos paņēmienus.
Kompetence: kombinēt zīmēšanas tehniskos paņēmienus un noteikt atbilstošāko konkrētajam mērķim.
Zināšanas, prasmes un kompetences tiek novērtētas visās starpskatēs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ainavas elementu detalizēta attēlošana. Dabas elementu skices brīvā dabā. 2h
2. Stilizēta ģipša atlējuma simetrisku detaļu attēlošana. Ģipša atlējuma detaļas zīmējuma uzbūve 2h
3. Stilizēta ģipša atlējuma simetrisku detaļu ēnošana. Ģipša atlējuma simetriskas detaļas zīmējuma ēnošana 2h
4. Plastiska ģipša atlējuma kā sarežģītu priekšmetu kopuma attēlošanas pamatprincipi. Plastiska ģipša atlējuma uzbūve 2h
5. Plastiska ģipša atlējuma uzbūve, ēnošana, perspektīves principu ievērošana. Plastiska ģipša atlējuma ēnošana 2h.
1.starpskate.
6. Perspektīves pamatprincipu ievērošana dažādu dabas faktūru attēlošanā. Sarežģīta ģipša atlējuma elementa uzbūve 2h
7. Tuvās un tālās uztveres elementu attēlošana. Sarežģīta ģipša atlējuma elementa ēnošana un detaļu attēlošana 2h
8. Ainavas elementu novietojuma modelēšana esošā ainavā. Jaunveidojamu ārtelpas elementa skices ārtelpas kontekstā. Jaunveidojamu ārtelpas elementa novietojuma skices. 2h
9. Ainavas elementu krāsu un formu modelēšana esošā ainavā. Skices ārtelpas kontekstā. 2h Jaunveidojamu ārtelpas elementa novietojuma esošā ainavā skices.
10. Vēsturisku parku zīmējumi, konceptuālas uzbūves skices. Literatūras studijas. 2h
11. Vēsturiska parka perspektīves zīmējums, pielietojot raksturīgu krāsu gammu pamatojoties uz literatūras studijām. 2h
2.starpskate.
12. Parku apstādījumu elementu detalizēts attēlojums un to raksturīgā krāsu gamma. 2h Komplicētas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma uzbūve
13. Parka teritorijas attēlošana perspektīvē no dažādiem skatu punktiem. 2h Komplicētas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma ēnošana
14. Parka ainavas attēlošana pielietojot cilvēka siluetu kā mērogu. 2h Komplicētas simetriskas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma uzbūve
15. Parka teritorijas attēlošana aksonometrijā pielietojot dabīgo un nosacīto krāsu gammu. 2h Komplicētas simetriskas ģipša atlējuma detaļas zīmējuma ēnošama
16. Parku elementu detalizēti zīmējumi. Jaunveidojamas ainavas zīmējums 2h
3. starpskate.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti izstrādāti praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Katram studentam individuāli ir jāizstrādā sekojoši patstāvīgie darbi, kas tiek novērtēti starpskatēs:
1.starpskate
1. pirmās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
2. otrās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
2.starpskate
3. trešās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
4. ceturtās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
5. piektās ģipša atlējuma detaļas zīmējums
3.starpskate
6. Sarežģīta ģipša atlējuma zīmējums.
7. Vēsturiska parka zīmējums
Piecas A5 formāta skices katru nedēļu par norādītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu kumulatīvā vērtējuma.
Praktiskos darbus novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Praktiskie darbi tiek novērtēti starpskatēs.

Obligātā literatūra

1. Richards J. Freehand Drawing and Discovery: Urban Sketching and Concept Drawing for Designers. John Wiley & Sons, 2013. 288 p.
3. Nice C. Drawing & Painting Trees in the Landscape. North Light Books, 2011. 160 p.

Papildliteratūra

Reid, Grant W. Landscape graphics : plan, section, and perspective drawing of landscape spaces / Grant W. Reid. Revised edition. New York : Watson-Guptill Publications, 2002. 208 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 28 cm ISBN 9780823073337.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.
2. TOPOS. Published by Callwey Verlag. ISSN: 0942-752X.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.