Kursa kods Arhi2071

Kredītpunkti 3

Ainavu arhitektūras projektu grafika I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits6

Laboratorijas darbu stundu skaits26

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Kristīne Vugule

Dr. arch.

author pasn.

Iveta Lāčauniece

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1033, Vizuāli telpiskās modelēšanas pamati

Kursa anotācija

Studiju kursā padziļināti tiek apgūtas zīmēšanas tehnikas un pielietojamie materiāli. Zīmēšanas tehnikas nozīmīgas ne tikai ainavas kopējam attēlojumam, bet arī atsevišķo elementu fiksēšanai esošajā situācijā, kā arī projektēto ainavas telpu un elementu attēlošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: padziļinātas zināšanas par zīmēšanas tehniskajiem paņēmieniem. 1.starpskate
• Prasmes: attēlot ainavu, pielietojot dažādus zīmēšanas tehniskos paņēmienus. 2.starpskate

• Kompetence: kombinēt zīmēšanas tehniskos paņēmienus un noteikt atbilstošāko konkrētajam mērķim. 3.starpskate

Kursa saturs(kalendārs)

1. Arhitektūras detaļu uzbūve. Vienkārša dekora uzbūve. (2 h)
2. Arhitektūras detaļu telpiska attēlošana. Vienkārša dekora ēnošana.(2 h)
3. Kompleksa arhitektūras elementa attēlošana. Salikta arhitektoniska dekora uzbūve. (2 h)
4. Kompleksa arhitektūras elementa attēlošana. Salikta arhitektoniska dekora ēnošana.
1. starpskate. (2 h)
5. Dabas teritoriju attēlojuma pamatprincipi. Ainavas zīmējuma uzbūve. (2 h)
6. Dabas teritoriju telpiska attēlošana. Ainavas zīmējuma ēnošana.(2 h)
7. Ainavu gleznošanas pamatprincipi. Ainavas gleznojums.(2 h)
8. Ainavas reljefa attēlošana. Ainavas reljefa maketēšana.(2 h)
9. Dabas elementu attēlojums ainavā. Ainavas reljefa un elementu maketēšana. (2 h)
10. Dažādu dabas teritoriju attēlošanas paņēmieni. Meža ainavu attēlošana. Ceļu ainavu attēlošana.
Ainavas gleznojums.
2. starpskate. (2 h)
11. Sarežģīta arhitektūras elementu uzbūves attēlošana. Sarežģīta dekora zīmējums uzbūve.(2 h)
12. Sarežģīta arhitektūras elementu telpiska attēlošana. Sarežģīta dekora zīmējuma ēnošana.(2 h)
13. Vienkārša kapiteļa zīmējuma uzbūve.(2 h)
14. Vienkārša kapiteļa zīmējuma ēnošana. (2 h)
15. Arhitektūras elementa attēlošana dabā. Dekorēta kapiteļa zīmējuma uzbūve.(2 h)
16. Arhitektūras elementu detalizēta attēlošana dabā. Dekorēta kapiteļa zīmējuma ēnošana.
3. starpskate. (2 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegti izstrādāti praktiskie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti patstāvīgos darbus pilda praktiskajās nodarbībās un mājās. Katram studentam individuāli ir jāizstrādā sekojoši patstāvīgie darbi, kas tiek novērtēti starpskatēs:
1.starpskate: Pirmais dekora zīmējums; Otrais dekora zīmējums.
2.starpskate: Ainavas zīmējums; Ainavas; gleznojums; Ainavas reljefa makets.
3.starpskate: Sarežģīta dekora zīmējums; Vienkārša kapiteļa zīmējums; Dekorēta kapiteļa zīmējums.
Piecas A5 formāta skices katru nedēļu par norādītajām tēmām.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa noslēgums ir ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā. Atzīmi veido izpildīto darbu saturs, noformējums un prezentācijas kvalitāte. Katrs darbs tiek vērtēts ar atzīmi, vidējā ir gala atzīme. Ja students nav apmeklējis visas lekcijas, tad kursa noslēgumā pilda testu par lekciju tēmām. Testa izpildes precizitāte ietekmē gala atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Abrams C.M. The Art of City Sketching a Field Manual. New York: Routledge, 2014. 312 p. ISBN: 9780415817813
2. Corvinius university Budapest Landscape Sketches. Budapest, 2011. ISBN 978-963-503-458-1 3. http://www.artistdaily.com
3. Dee C. Form and fabric in Landscape Architecture A Visaul Introduction. London: Spon Press, 2001. 214 p. ISBN-10:0415246385 [tiešsaiste] [Skatīts 20.03.2017.] Pieejams: http://medha.lecture.ub.ac.id/files/2009/09/FORM_AND_FABRIC_IN_LANDSCAPE_ARCHITECTURE.pdf

4. Nice C. Drawing & Painting Trees in the Landscape. North Light Books, 2011. 160 p.

Papildliteratūra

1. Mārtina Dž. Rokasgrāmata zīmēšanā un gleznošanā. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 88 lpp.
2. Reid, Grant W. Landscape graphics : plan, section, and perspective drawing of landscape spaces / Grant W. Reid. Revised edition. New York : Watson-Guptill Publications, 2002. 208 lpp. : ilustrācijas ; 22 x 28 cm ISBN 9780823073337.
3. Slade R. Sketching for Engineers and Architects. Routledge 2016. 260 p. ISBN: 9781138925403
4. Votsona L. Zīmēšana. Rīga: Zvaigzne ABC, 2007. 128 lpp. Meistardarbnīca.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
2. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] : European Council of Landscape Architecture Schools (ECLAS). Online ISSN 1862-6033. [skatīts 05.03.2011]. Pieejams: http://www.info-jola.de/heft_current_issue.htm
3. Latvijas Architektūra. Rīga: Lilita. ISSN 1407-4923 2. Deko. Rīga: Santa. ISSN 1407-7027

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.