Kursa kods Arhi2068

Kredītpunkti 7.50

Parki un skvēri

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā200

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits64

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits120

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Madara Markova

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi1036, Ainavu mācība

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Aizstātais kurss

ArhiB008 [GARHB008] Parki un skvēri

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt projektēšanas procesu un iegūt nepieciešamās zināšanas teritorijas labiekārtojuma projekta priekšlikuma izstrādei. Lekcijās studenti iegūst projektēšanai nepieciešamās teorētiskās zināšanas. Praktiskajos darbos studenti apgūst praktiskās iemaņas projektēšanas procesā. Studentu sasniegumi un rezultāti tiek vērtēti ar klauzūru atzīmēm, mājas darbu vērtējumiem un gala eksāmenu. Kursa ietvaros paredzēts aptvert šādas tēmas: esošās situācijas analīze un inventarizācija, likumdošana, plānošanas principi, koncepcijas plānojums un skiču variantu izstrāde, apstādījumu, segumu un labiekārtojuma koncepta izstrāde, vides pieejamība un universālais dizains, teritorijas apsaimniekošana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Spēj analizēt un izvērtēt esošo situāciju – izstrādāt teritorijas funkcionālo plānojumu – praktiskais darbs / mājas darbi / studentu prezentācijas.
2. Spēj izstrādāt teritorijas attīstības konceptu (ideju skiču varianti) praktiskais darbs / mājas darbs / klauzūra.
3. Prot izstrādāt teritorijas plānojuma detalizāciju – piemērotu elementu izvēle – labiekārtojuma elementu un segumu koncepcija. Apstādījumu koncepcija - praktiskais darbs / mājas darbs / klauzūra.
4. Pārzin detalizēta teritorijas plānojuma attēlošanu – vizualizācijas, griezumi un notinumi – praktiskais darbs / mājas darbs.
5. Spēj pamatot un aizstāvēt savu ideju – skaidrojoša apraksta izveide, projekta prezentācijas (runas) izstrāde, projekta aizstāvēšana, planšetes sagatavošana – praktiskais darbi / mājas darbi / klauzūra / aizstāvēšana – eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Parka nozīme un funkcija, plānošanas principi un projektēšanas process (lekcija 5h)
2.Parku un pilsētu apstādījumu teritoriju normatīvā bāze (lekcija 2h; laboratorijas darbi 3h)
3.Esošās situācijas analīze un inventarizācija. Teritorijas funkcionālais zonējums. 1. mājas darbs (laboratorijas darbi 5h)
4.Parku un skvēru projektēšanas labās prakses piemēri (lekcija 5h)
5.Konceptuālā plānojuma izstrāde. Skiču varianti. 1. Praktiskais darbs (laboratorijas darbi 5h)
6.Plānojuma kompozicionālais risinājums. Skiču varianti. 2. mājas darbs. Klauzūra ar atzīmi: Teritorijas plānojuma skiču varianti. (laboratorijas darbi 5h)
7.Universālais dizains un vides pieejamība (lekcija 2h). 3. mājas darbs (laboratorijas darbi 3h)
8.Arhitektūras apjoms ārtelpā - mērogs, stilistika, dizains. Ceļi un laukumi, autostāvvietas - tehniskie parametri un ieseguma materiāli (lekcija 1h). 2. Praktiskais darbs un 4. mājas darbs (laboratorijas darbi 4h)
9.Teritorijas raksturam un funkcijai atbilstošu apstādījumu izvēle, parku apstādījumu veidi un plānošanas principi. Koku aizsardzība projektēšanas procesā (lekcija 1h). 3. Praktiskais darbs. 2. Klauzūra ar atzīmi: Teritorijas plānojuma gala skice. (laboratorijas darbi 4h)
10.Plānojuma detalizācija AutoCad programmatūrā. Teritorijas labiekārtojuma, seguma un apstādījumu koncepcijas sagatavošana – noformēšana. 5. mājas darbs (laboratorijas darbi 5h)
11.Detalizēta teritorijas plānojuma attēlošana – vizualizāciju, griezumu un notinumu izstrāde. 4. Praktiskais darbs (laboratorijas darbi 5h)
12.Skaidrojošā apraksts tā izstrāde. 6. mājas darbs (laboratorijas darbi 5h)
13.Parku un skvēru izbūves process un apsaimniekošana. Apsaimniekošanas plāns (laboratorijas darbi 5h)
14.Darba grafiskā prezentācija –planšete. Planšetes grafiskais noformējums un kompozīcija, informācijas attēlošanas veidi. 7. mājas darbs. 3. Klauzūra ar atzīmi: Planšetes melnraksts. (laboratorijas darbi 5h)
15.Projekta prezentācija - runa. Prezentācijas plāna sastādīšana. 5. Praktiskais darbs (laboratorijas darbi 5h)
16.Projekta priekš-aizstāvēšana. Konsultācija (laboratorijas darbi 5h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Praktisko darbu un klauzūru sekmīgas atzīmes; visu mājas darbu izpilde. Izstrādāts noslēguma darbs un sekmīgi nokārtots eksāmens.

Nodarbību apmeklējumam jābūt vismaz 75 %.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. mājas darbs - skvēra/parka analīze - foto fiksācijas ar analīzi (pozitīvās un negatīvās iezīmes esošajos elementos / plānojumā). Jāiesniedz (drukātā veidā) parka topogrāfiskais plāns ar pievienotu analīzes daļu (shēmas) un esošo elementu inventarizāciju. 10 foto fiksācijas ar pierakstītiem, atzīmētiem komentāriem – rekonstrukcijas priekšlikumiem.
1. Praktiskais darbs – teritorijas attīstības koncepta priekšlikums – funkcionālais plānojums un idejas pamatojums (mutiski prezentē mācībspēkiem).
2. mājas darbs – teritorijas attīstības priekšlikumu skiču varianti (atšķirīgs funkcionālo zonējumu un plānojuma kompozicionālais risinājums) (vērtēšana: 1. klauzūra).
3. mājas darbs – viena skiču varianta tālāka detalizācija (izstrādāts teritorijas plānojums - rokas skice ar pievienotām literatūras studiju bildēm) (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
2. Praktiskais darbs: Labiekārtojuma elementu atlase, segumu materiālu atlase (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
4. mājas darbs – detalizēta plānojuma rokas skice (vērtēšana: 2. klauzūra)
3. Praktiskais darbs: Apstādījumu koncepta izstrāde – apstādījumu stilistika un galvenās grupas, izvietojums plānā (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
5. mājas darbs – teritorijas plānojums pārzīmēts AutoCad. Izstrādāts labiekārtojuma elementu, segumu materiālu un apstādījumu koncepta gala variants (prezentē auditorijā / konsultējas mācībspēkiem).
4. Praktiskais darbs: Plāna un projekta detalizācija - raksturīgais notinums / griezums, vizualizācija - rokas skices (mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
6. mājas darbs – Projekta skaidrojošais apraksts (iesniedz elektroniskā veidā, vismaz 2 lpp, A4 formāta lapas ar paskaidrojošu vizuālo materiālu).
7. mājas darbs - Planšetes melnraksts (informācijas kompozicionālais izvietojums, krāsu palete), (vērtēšana: 3. klauzūra / mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).
5. Praktiskais darbs: Sagatavošanās projekta prezentācijai - prezentācijas plāna sastādīšana (rakstiski iesniedz mācībspēkiem prezentācijas plānu ar īsu aprakstu, mutiski prezentē / konsultējas mācībspēkiem).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir eksāmena atzīme, ko ietekmē klauzūru, mājas darbu un praktisko darbu kumulatīvais vērtējums.
Eksāmens ir mutiska studenta prezentācija, studija kursa ietvaros izstrādātā labiekārtojuma projekta aizstāvēšana (planšete un runa).
Klauzūra ir darbu iesniegšana vērtēšanai mācībspēkiem, pēc tam veidojot darbu izstādīšanu auditorijā un kopīgu, mācībspēku un studentu, diskusiju.
Students ieskaiti par mājas darbu vai praktisko darbu iegūst, ja izpildītas uzdotās prasībās un darbs nodots/aizstāvēts noteiktajā termiņā.
Klauzūras atzīme samazinās par 1 balli, ja klauzūra nav nokārtota plānotajā nedēļa.
Studiju kursa vērtējumu “Izcili” un “teicami” var iegūt, ja starpvērtējumu atzīmes nav zemākas par ‘’labi’’, saņemts vērtējums ‘’ieskaitīts’’ visos mājas darbos un veikts papildus uzdevums eksāmenā.

Obligātā literatūra

1. Dāvidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988. 159 lpp.
2. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 350 p.
3. Harris C., Dines N. Time - Saver Standards for Landscape Architecture. New York: McGraw-Hill, 2002. 928 p.
4. Holden R. New Landscape Design. London: Laurence King Publishing, 2003. 191 p.

Papildliteratūra

1. Gēls J. Pilsētas cilvēkiem. Rīga: Jānis Roze, 2018. 270 lpp. / Gehl J. Cities for people. Washington: Island press, 2010. 270 p.
2. William H. Whyte. The social life of small urban spaces. New York: Project for public spaces, 2001. 125 p.
3. Simonds J.O., Starke B.W. Landscape architecture. A manual of environmental planning and design. Edition 4th. New York: McGraw –Hill, 2006. 396 p.
4. Bell S. Elements of Visual Design in the Landscape 2nd Edition

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rubene S., Ņitavska N. Metodiskie materiāli kursa projektam “Ainavu arhitektūrā un projektēšanā”. Jelgava, 2006.
2. Rubene S., Ņitavska N., Ziemeļniece A. Lekciju kurss “Ainavu arhitektūrā un projektēšanā “Power Point” programmā CD formātā”. Jelgava, 2007.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.