Kursa kods Arhi2065

Kredītpunkti 4.50

Digitālie rīki ainavu projektos IV

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Arhi2063, Digitālie rīki ainavu projektos II

Arhi2064, Digitālie rīki ainavu projektos III

Aizstātais kurss

ArhiB015 [GARHB015] Digitālie rīki ainavu projektos IV

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt nepieciešamās zināšanas darbam ar 3D modelēšanas programmu Lumion, kā arī padziļināti tiks apgūta Adobe Photoshop ainavu arhitektūras projektu izstrādē un prezentēšanā. Studiju kursa ietvaros tiks iegūtas arī zināšanas par lāzergriezēja pielietojumu maketu izveidošanai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: zināšanas par Lumion programmu, padziļinātas zināšanas Adobe Photoshop programmas pielietojumā un lāzergriezēja pielietojumu maketu izveidošanai. Praktiskais darbs Nr. 1–4.
2. Prasmes: Studenti prot veidot labiekārtojuma projektiem vizualizācijas, animācijas un 360 grādu panorāmas, kā arī veidot augstas kvalitātes grafiskus materiālus- posterus, plānus, griezumus, notinumus, fotomontāžas, shēmas. Praktiskais darbs Nr. 1–4.
3. Kompetence: kompetenti pielietot Adobe Photoshop un Lumion programmu, kā arī lāzergriezēja sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādē. Praktiskais darbs Nr. 1–4.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Digitālie rīki ainavu arhitektūrā.Vizualizēšanas metodika un ētika.Vizualizāciju veidošanas ieteikumi (3h).
2. Labiekārtojuma plāna grafiskā noformēšana ar Adobe Photoshop (3h).
3. Notinumu un griezumu grafiskā noformēšana ar Adobe Photoshop (3h).
4. Ainavas izpētes shēmu grafiskā noformēšana ar Adobe Photoshop (3h).
5. Fotomontāža (Post-production) ar Adobe Photoshop (3h).
6. Praktiskais darbs Nr. 1 (3h).
7. Lumion interfeiss. Kameras navigācija. Uzstādījumi. Scēnas. Lumion modeļi, to pārvietošana, kopēšana, modificēšana, reljefa modelēšana. Slāņi (3h).
8. Lumion interaktīva modeļa izveide (3h).
9. Vizualizāciju izveide. Animēšana. 3600 panorāmu izveide (3h).
10. Praktiskais darbs Nr. 2 (3h).
11. Darbs ar lāzergriezēju (3h).
12. Praktiskais darbs Nr. 3 (3h).
13. Praktiskais darbs Nr. 3 (3h).
14. Praktiskais darbs Nr.4 (3h).
15. Praktiskais darbs Nr.4 (3h).
16. Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrādāšana, materiālu studēšana e-studijās un datorklases telpā. Izstrādāti digitāli gragiskie materiāli labiekārtojuma projektiem un makets.
Praktiskais darbs Nr. 1. Adobe Photoshop pielietojums postera izveidošanai (plāna, griezuma, notinuma, fotomontāžu, shēmas grafiskā apstrāde). Postera vizuāli grafiskā attēla iesniegšana digitāli.
Praktiskais darbs Nr. 2. Lumion pielietojums ārtelpas labiekārtojuma vizualizāciju, animācijas un 360 grādu panorāmas izveidošanai. Vizuāli grafiskā materiāla iesniegšana digitāli..
Praktiskais darbs Nr. 3. Lāzergriezēja pielietojums labiekārtojuma maketa izveidošanai.
Praktiskais darbs Nr. 4. Digitāli izveidots portfolio. Vizuāli grafiskā materiāla iesniegšana digitāli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Cordoso C. Mastering lumion 3D. Packt Publishing Ltd. 2014. 286 p.
2. Šaflbotems R. Photoshop soli pa solim. Lielvārde: Lielvārds, 2004. 240 lpp.
3. Haginss B., Proberts I. Digitālā fotogrāfija. Tehnika un iespējas. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 192 lpp.

Papildliteratūra

1. Cantrell B., Michaels W. Digital Drawing for Landscape Architecture. Contemporary Techniques and Tools for Digital Representation in Site Design. Wiley,2015. 317.lpp
2. Amoroso N. Representing Landscapes: Digital. Routledge. 2015, 279lpp

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.