Kursa kods Arhi2063

Kredītpunkti 4.50

Digitālie rīki ainavu projektos II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits38

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Artūrs Mengots

Mg. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1031, Digitālie rīki ainavu projektos I

Aizstātais kurss

ArhiB014 [GARHB014] Digitālie rīki ainavu projektos II

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iegūs spēju izplānot, izstrādāt, veidot un sazināties, skaidru un precīzu savu ideju izstrādāšanas procesā, izmantojot pamata iemaņas 2D izstrādēs. Studiju kurss ietver ievadu CAD rasēšanā, kas palielina tradicionālās skicēšanas prasmes. Studenti apgūst, kā veidot ainavu arhitektūras rasējumus, izmantot slāņus, līniju veidus un krāsu, lai attēlotu rasējumu drukājot; komandu izmantošana, lai veidotu un rediģētu objektus; simbolu bibliotēkas radīšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Zināšanas: studenti iegūst zināšanas par digitālo rasēšanu un AutoCad programmas sniegtajām iespējām. Praktiskais darbs Nr. 1–3.
2. Prasmes: Studenti prot rasēt ārtelpas elementus, dažādas sarežģītības ainavu arhitektūras projektus ar AutoCad programmas palīdzību. Praktiskais darbs Nr. 1–3.
3. Kompetence: kompetenti pielietot AutoCad programmas sniegtās iespējas ainavu arhitektūras projektu izstrādē. Praktiskais darbs Nr. 1–3.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Digitālā rasēšana. Rasējumu veidi. AutoCAD interfeiss. Rīkjoslas. AutoCad Model un Layout pielietojums. Primitīvi. Režīmi (3h).
2. Modifikatori. Bloks un tā ievietošana. Krāsošana. Spridzināšana (3h).
3. Slāņi (Layers) (3h).
4. Iesvītrojums, iesvītrojuma rediģēšana (3h).
5. Teksta un izmēru izvietošana, rediģēšana (3h).
6. Rasējumu sagatavošana drukāšanai (3h).
7. Praktiskais darbs Nr. 1. (3h).
8. Topogrāfijas plāns. References (3h).
9. Labiekārtojuma plāna rasēšana (3h).
10. Dažāda formāta izejmateriālu apskate, to integrēšanas un rediģēšanas iespējas. Bilžu, tabulu, teksta failu importēšana, SketchUp failu importēšana, AutoCad failu importēšana. AutoCAD tabulu veidošana un noformēšana (3h).
11.Tool palets pielietojums. Autocad lisp commands (3h).
12. Anotatīvie teksti, izmēri, bloki (3h).
13. Praktiskais darbs Nr. 2 (3h).
14. Griezumu un notinumu rasēšana (3h).
15. Praktiskais darbs Nr. 3. (3h).
16. Praktisko darbu prezentēšana un aizstāvēšana (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā izstrādāti, iesniegti un pozitīvi novērtēti patstāvīgie darbi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgo darbu izstrādāšana, materiālu studēšana
e-studijās un datorklases telpā. Izstrādāti rasējumi ārtelpas elementiem, ārtelpas labiekārtojumam un griezumi, notinumi.
Praktiskais darba Nr. 1. Rasējuma izveidošana ārtelpas elementam. Rasējuma iesniegšana digitāli.
Praktiskais darba Nr. 2. Ārtelpas labiekārtojuma rasējuma izveidošana. Rasējuma iesniegšana digitāli.
Praktiskais darba Nr. 3. Griezuma un notinuma izveidošana. Rasējuma iesniegšana digitāli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no praktisko darbu vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Lockhart S. Tutorial Guide to AutoCAD 2016. SDC Publications, John Wiley & Sons, Inc.2015. 696 p. ISBN-13: 978-1-58503-956-2
2. Yarwood A., Palm B. S. Introduction to AutoCAD 2016: 2D and 3D Design. Routledge, 2015. 432 p.

Papildliteratūra

1. Moss E. Autodesk AutoCAD 2016 Fundamentals. SDC Publications, 2015. 471 p.
2. Mozga N. Projektēšanas pamati programmā AutoCAD 2010. Pašmācības grāmata. Rīga: Mācību grāmata, 2010. 285 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Autodesk produktu, tai skaitā AutoCad apmācības un noderīga informācija. Autodesk university. [tiešsaiste] [skatīts 30.03.2016.]. Pieejams: http://au.autodesk.com/

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.