Kursa kods Arhi2061

Kredītpunkti 3

Vides objekti II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits10

Laboratorijas darbu stundu skaits22

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums10.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Aija Ziemeļniece

Dr. arch.

author asoc. prof.

Una Īle

Dr. arch.

Priekšzināšanas

Arhi1028, Ārtelpas materiālu mācība

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: iegūt zināšanas un izpratni par ārtelpas plānojuma un dizaina organizēšanu, izvērtējot reljefa, ielu gultnes rakstura, esošo un plānoto lietus ūdeņu tekņu, gūliju izvietojumu, atbalstsienu, iesegumu piemērotību, izprotot konstruktīvās uzbūves nosacījumus un novietojumu dabā. Kopumā tiek iegūta izpratne par ārtelpas labiekārtojuma projektēšanas etapiem, nosacījumiem un attīstību, kas nosaka pamatprincipus strādājot pilsētvides vai lauku vides konceptuālā dizaina izveidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: studenti iegūst zināšanas par pilsēttelpu (lauku vides) veidojošajiem detaļelementiem izstrādājot praktiskos darbus Nr. 1, Nr. 2. Izvērtē situācijas raksturu, lai vides dizaina plānojums nodrošinātu funkcionālu un harmonisku ārtelpu.
• Prasme: iegūst prasmi veidot ārtelpas izteiksmīgumu, sabalansējot tās funkcionalitāti ar kompozicionālo elementu raksturu, kur strādājot studentam pie praktiskā darba Nr. 1, Nr. 2, veidojās prasme atbilstoši atrisināt vertikālo plānojumu.
• Kompetence: iegūst kompetenci virszemes ūdeņu savākšanas un noteces organizēšanā, kas obligāti jāatrisina praktiskajos darbos Nr. 1, Nr. 2. Studenti veicot aprēķinus vertikālajam plānojumam un zemes darbu kartogrammas izveidei.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mākslas objekti ainavā, to specifika un veidi (2 h).
2. Landarts, lielmēroga vides objekti (2 h).
3. Vertikālās zaļās sienas, to veidi, tehnoloģijas (2 h).
4. Jumta dārzi, to specifika, iedalījums un tehnoloģijas (2 h).
5. Vides objektu plānošana un uzstādīšana. Vandālisma riska mazināšana (2 h).
6. Vides objektu kopšana un uzturēšana. Problēmzonu risinājumi (2 h).
7. Lietus ūdens tekņu un gūliju projektēšanas nosacījumi (2 h).
8. Vides dizaina plānojuma pamatprincipi un nosacījumi maza mēroga teritorijās, ievērtējot reljefa, ūdenstilpņu klātesamību (2 h).
9. Konstruktīvās uzbūves nosacījumi un detalizācijas līmenis jaunu vides objektu izstrādē (2 h).
10. Pamatnosacījumi un detalizācijas pakāpe vertikālā plāna izstrādē un zemes darbu, bilances aprēķinos (2 h).
11. Praktiskais darbs Nr. 1. (2 h).
12. Iesegumu piemērotība un integrēšana atbilstoši vides dizaina plānojumam (2 h).
13. Vides dizaina plānojuma pamatprincipi un nosacījumi liela mēroga teritorijās, ievērtējot izteikta reljefa, ūdenstilpņu klātesamību (2 h).
14. Praktiskais darbs Nr. 2. (2 h).
15. Ārtelpas labiekārtojuma elementu ražošana – tehnoloģijas (2h).
16. Darbu aizstāvēšana. Izstrādāto darbu izstāde (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā. Noteiktajā laikā iesniegts izstrādātais praktiskais darbs. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Pozitīvi novērtēti praktiskie darbi. Iespējama arī akumulējošā ieskaite, kuras izpildes kritērijus nosaka studiju kursa vadītājs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Praktiskais darbs Nr. 1 – teritorijas plānojuma izstrāde un dizains maza mēroga teritorijai. Praktiskā darba noformēšana un sagatavošana AutoCAD programmā. Izrisināts teritorijas vertikālais plānojums atbilstoši dizainam, nodefinētas augstuma atzīmes, veikti zemes darbu un bilances aprēķini.
Praktiskais darbs Nr. 2 – teritorijas plānojuma izstrāde un dizains liela mēroga teritorijai ar izteiktu reljefu. Praktiskā darba noformēšana un sagatavošana AutoCAD programmā. Izrisināts vertikālais plānojums atbilstoši dizainam, nodefinētas augstuma atzīmes, veikti zemes darbu un bilances aprēķini.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa praktisko darbu akumulatīvā vērtējuma un nepārtrauktas aktivitātes studiju darbā.
Praktiskos darbus mācībspēki novērtē saskaņā ar uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību un nodefinētajām prasībām, kā arī funkcionālā teritorijas plānojuma dizainu, izejot no izvirzītajām prasībām, ar kurām students tiek iepazīstināts pirms teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanas.

Obligātā literatūra

1. Miles, M. Art, Space and the City: public art and urban futures. London: Routledge, 1997. 161 p.
2. Kundzin̦š M. Dabas formu estētika: bionika un māksla. Riga: Madris SIA, 2004. 167p. Ir LLU FB 5 eks.
3. Baumeister N. New Landscape Architecture. Berlin: Braun, 2007. 352 p.
4. McHarg I. L. Design with Nature. London: J. Wiley, 1969.

Papildliteratūra

1. Finkelpearl T. Dialogues in Public Art. Cambridge. London: MIT Press, 2000. 453 p. 6.Fleming, R.L.
2. The Art of Placemaking: Interpreting Community through Public Art and Urban Design. London, New York: Merrell, 2007. 383 p.
3. Saito, Y.Everyday Aesthetics.Oxford: Oxford University Press, 2007. 273 p.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF studiju programmas "Ainavu arhitektūra un plānošana" (Bakalaura) pilna laika studijās. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.