Kursa kods Arhi2051

Kredītpunkti 2

Arhitektūra II

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits80

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaArhitektūras un būvniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof. (Emeritus)

Silvija Štrausa

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Arhi1020, Būvgrafika

Arhi2012, Būvfizika

Arhi2037, ArhitektūraI

BūvZ2007, Būvmateriāli I

BūvZ4066, Projektēšana AutoCad vidē

MašZ2010, Tēlotāja ģeometrija, rasēšana

Kursa anotācija

Kursa projektā paredzēts izstrādāt kādas ražošanas ēkas būvprojekta arhitektūras daļu; ģenerālplānu, plānus, fasādes, griezumus un arhitektoniskus mezglus. Paredzēts arī sadzīves telpu aprēķins atbilstoši ražošanas procesa sanitārai klasei. Projektēšanas gaitā jāveic norobežojošo konstrukciju siltumtehniskais aprēķins.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas: Ēku projektēšanas pamati. Ēku un būvju mezglu risinājumi.
• Prasmes: Izstrādāt būvniecības rasējumus. Pielietot būvniecības terminoloģiju. Nodrošināt ugunsdrošības normas un prasības. Izstrādāt atbilstošu projekta dokumentāciju skiču vai tehniskā projekta sastāvā. Orientēties būvmateriālu piedāvājumā, piemērotībā un izmaksās. Zināt būvmateriālu īpašības. Pārzināt būtiskās prasības būvēm.
• Kompetence: Spēt izstrādāt ēku projektu arhitektūras daļu. Spēt veikt būvprojektu izvērtēšanu, ekspertīzi vai saskaņošanu Ievērot vides aizsardzības pasākumus

Kursa saturs(kalendārs)

1Priekštats par ražošanas ēkām mūsu valstī un ārzemēs. Projektu, žurnālu, prospektu apskats
2Nesošo un norobežojošo konstrukciju piesaiste koordināciju asīm. Ražošanas ēkas plāns
3Ražošanas ēkas sadzīves telpu aprēķins un plānojums
4Ģenplānu skices. To tehniski ekonomiska salīdzināšana
5Ražošanas ēkas konstruktīvās shēmas un konstrukciju izvēle. Ēkas šķērsgriezums
6Ēkas siltuma zudumi. Sienu siltumtehniskais aprēķins
7Jumta un griestu siltumtehniskais aprēķins.
8Ēkas garengriezums.
9Pamatu vienkāršots aprēķins un konstruēšana. Pamatu iebūves dziļums. Pamatu plāns
10 Ēkas pārsegumu plāni.
11 Jumta plāns.
12 Grīdu plāns. Grīdu detaļas. Grīdu specifikācija.
13 Būvmateriālu kopsavilkums
14 Ģenerālplāns. Ģenplāna tehniski ekonomiskie rādītāj
15 Paskaidrojuma raksta noformēšana
16 Projekta analīze, izvērtēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāizstrādā un jāaizstāv kursa projekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa projekts jāizstrādā atbilstoši pasniedzēja izsniegtam kalendāram plānam. Uz rasējuma lapām jāizstrādā ģenerālplāns uz topogrāfiskā plāna, divas fasādes, ēkas plāns, šķērs un garengriezumi, pamatu, pārseguma un jumta plāni, vismaz trīs mezgli. Būvkonstrukciju un materiālu specifikācijas. Paskaidrojuma raksts.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa projekts izstrādāts atbilstoši uzdevumam; kalendāram plānam; darba noformēšanas prasībām.

Obligātā literatūra

1. Шерешевский И. А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Москва : Архитектура-С, 2005. 167 с.
2. Štrausa S. u.c. Rūpniecības ēku plānojumi un konstruktīvie risinājumi. Jelgava: LLU, 2008.144 lpp.
3. Frederick S. Merritt, Jonathan T. Ricketts. BuildingDesignandConstructionHandbook, SixthEdition NewYork : McGraw-Hill, 2000.

Papildliteratūra

1. Ambrose J. Building construction and design. New York: Van Nostrand Reinhold, 1992. 403 p.
2. Ambrose J. Building Construction. New York: Van Nostrand Reinhold, 1990. 188p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Latvijas Būvniecība. ceļvedis būvniecības nozares virzītājiem. Rīga: Lilita. ISSN 1691-4058. 2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. ISSN 1407-4923.

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma Būvniecība (pilna laika un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma Būvniecība (nepilna laika).