Kursa kods Arhi2032

Kredītpunkti 3

Ainavu mācība un arhitektūra I

Zinātnes nozareArhitektūra (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.11.2011

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author prof.

Daiga Skujāne

Dr. arch.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir veidot izpratni par vides inženiera lomu un darbībām apkārtējā ainavā, mainot un pārveidojot to, starpdisciplinaritātes nozīmi. Izprast ainavas jēdziena interpretāciju normatīvo aktu un cilvēka uztveres kontekstā, ainavas daudzpusīgo raksturu. Iegūt pamatzināšanas par ainavas veidotājfaktoriem un telpiskās uzbūves likumsakarībām. Izprast ainavu veidošanas procesus kopsakarībā ar dabas procesiem un cilvēka saimniecisko darbību vēsturiskā un turpmākās attīstības aspektā. Sniegt ieskatu ilgtspējīgas ainavas plānošanā, ainavu ekoloģijā un ekoloģiskajā dizainā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par ainavas jēdziena lietojumu dažādos normatīvajos dokumentos, par atšķirīgo ainavas uztverē un starpdisciplināras pieejas nozīmi ainavu plānošanā. Zināšanas par ainavu veidotājfaktoriem, Latvijas ainavas vēsturisko attīstību un tipoloģiju. Zināšanas par vides inženiera lomu ainavu izpētē, plānošanā un pārvaldībā. Iegūto zināšanu vērtēšana - 1.praktiskais darbs. Ainavu veidotājfaktoru izpēte; 2.praktiskais darbs. Latvijas ainavas izmaiņas ietekmējošie faktori; 3. praktiskais darbs. Latvijas ainavrajonēšana.

Prasmes atpazīt ainavas tipus pēc dažādiem to elementiem un telpiskās struktūras. Prasmes izmantot ar ainavu plānošanu saistītos normatīvos dokumentus, lai noteiktu ierobežojumus un plānošanas nosacījumus dažādām funkcionālajām zonām. Prasmes konceptuāli risināt nelielu apdzīvotu attīstību, balstoties uz ilgtspējības un ekoloģiskā dizaina principiem. Iegūto prasmju vērtēšana - 4.laboratorijas darbs. Ierobežojumi plānošanai pie upēm; 5.laboratorijas darbs. Ekociemata modelēšana.


Kompetences veikt teritorijas pirmsprojekta izpēti, apkopojot informāciju par dabas un antropogēnajiem faktoriem. Pielietot ainavekoloģiskās plānošanas principus teritoriju attīstības plānošanā. Iegūto kompetenču vērtēšana - 6. laboratorijas darbs. Risinājumi, izmantojot ainavekoloģiskās plānošanas principus. 7.praktiskais darbs. Labās prakses piemēru analīze.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene
1. Lekcija. Ainavas jēdziena interpretācija normatīvo aktu kontekstā un cilvēka uztverē (1h) 1.praktiskais darbs. Ainavu veidotājfaktoru izpēte(1h)
2. Lekcija. Latvijas ainavas vēsturiskā attīstība (1h). 2.praktiskais darbs. Latvijas ainavas izmaiņas ietekmējošie faktori (1h).Lekcija. Latvijas ainavu klasifikācijas un tipi, normatīvais ietvars (2h)
3. 3. praktiskais darbs. Latvijas ainavu rajonēšana (4h)
4. Lekcija. Pilsētas ainava (1h). Lekcija. Ūdens teritoriju ainava (1h).
5. 4.laboratorijas darbs. Ierobežojumi plānošanai pie upēm (2h)
6. Lekcija. Lauksaimniecības zemju ainava (1h). Lekcija. Meža ainava (1h)
7. Lekcija. Ainavu arhitektūras stili un pieejas (1h). Ekoloģiskais dizains (1h)
8. Lekcija. Ilgtspējīga ainavu attīstība un plānošana (2h)
9. 5.laboratorijas darbs. Ekociemata modelēšana (2h)
10. Lekcija. Ainavekoloģiskās plānošanas vēsture un galvenie termini (1h). Lekcija. Ainavu ekoloģijas elementi – laukumveida elementi, koridori, tīklojums (1h)
11. 6.laboratorijas darbs. Risinājumi, izmantojot ainavekoloģiskās plānošanas principus (4h)
12. Lekcija. Piemēri no prakses (2h) 7.praktiskais darbs. Labās prakses piemēru ārvalstīs un Latvijā analīze (2h)
Nepilna laika neklātiene
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Pozitīvi novērtēti laboratorijas un praktiskie darbi, kuru vidējais vērtējums veido studiju kursa noslēguma atzīmi. Darbiem, kas iesniegti pēc noteiktā laika (ja nav attaisnojošs iemesls), tiek samazināta atzīme par 1 balli. Nodarbību apmeklējums ne mazāk kā 75% apjomā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Laboratorijas un praktisko darbu izstrāde, noformēšana un gatavošanās aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējumu veido visu apskatīto tēmu praktisko un laboratorijas darbu vidējais vērtējums. Izstrādātos darbus vērtē pēc atbilstības izsniegtajam uzdevumam un izpildes kvalitātes.

Obligātā literatūra

1. Ainavu aizsardzība. Nozares pārskats rajona plānojuma izstrādāšanai (2000) Rīga: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 92 lpp.
2. Bokalders V., Bloka M. (2013) Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata. Kā projektēt veselīgas, racionālas un ilgtspējīgas ēkas. Rīga: Biedrība Domas spēks. 691 lpp.
3. Kurše P., Kurš M., Athauss D., Gabriēls I. (1995) Ekoloģiskā būvniecība. Rīga: Preses Nams. 398lpp.
4. Ņitavska N., Zigmunde D. (2013) Zaļas pilsētvides plānošana. Rokasgrāmata. Jelgava: Zemgales plānošanas reģions. 114 lpp.
5. Švarcbahs J., Sudārs R., Jansons V., Zīverts A., Kļaviņš U., Dreimanis Ē, Bušmanis P. (2006) Ekoloģija un vides aizsardzība. Mācību līdzeklis. Jelgava: LLU. 225 lpp.
6. Vides un ilgtspējīga attīstība (2010) M. Kļaviņš, J.Zaļoksnis (red.) Rīga: LU akadēmiskais apgāds. 334. lpp.
7. Vides zinātne (2008) M.Kļaviņš (red.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 599 lpp.

8.Skujāne D., Ņitavska N., Markova M., Spāģe A., Grīnfelde I. (2022). Teritoriju plānošana un integrēta dabas resursu pārvaldība. Pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekts "Sticky Urban Areas", Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Jelgava. 71 lpp. ISBN 978-9984-48-401-3

Papildliteratūra

1. Applied Urban Ecology: A Global Framework (2011) M. Richter, U.Weiland (eds.). 235 p.
2. Basics Landscape Architecture 02: Ecological Design (2011) N. Rottle, K Yocom (eds.). AVA Publishing. 184 p.
3. Dramstad W.E., Olson J.D., Forman R.T.T. (1996) Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning. Washington. 80 p.
4. James A., LaGro Jr. (2008) Site Analysis: A Contextual Approach to Sustainable Land Planning and Site Design. 357 p.
5. Kennen K., Kirkwood N. (2015) Phyto: principles and resources for site remediation and landscape design. New York: Routledge. 346 p.
6. Kļaviņš M., Blumberga D., Bruņiniece I., Briede A., Grišule G., Andrušaitis A., Āboliņa K. (2008) Klimata mainība un globālā sasilšana. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 174 lpp.
7. Makhzoumi J., Pungetti G. (1999) Ecological Landscape Design and Planning. London: E&FN Spon. 330 p.
8. Roehr D., Fassman-Beck E. (2015) Living Roofs in Integrated Urban Water Systems. London: Routledge. 178 p.
9. Thompson I.H. (1999) Ecology, Community and Delight. London: E&FN Spon. 188 p.
10. Thompson J.W., Sorvig K. (2000) Sustainable landscape construction: a guide to green building outdoors. Washington: Island Press. 350 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Journal of Landscape Architecture (Jola). [tiešsaiste] Online ISSN: 2164-604X. Pieejams: https://www.tandfonline.com/loi/rjla20
2. Latvijas Architektūra: arhitektūras, dizaina un vides apskats. Rīga: Lilita, 1995- Burtn. ISSN 1407-4923
3. Topos. European Landscape Magazin. Munchen:Callwey. ISBN 3-7667-1593-3
4. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls.Rīga : Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939. 2. National Geographic. [tiešsaiste]. Official Journal of the National Geographic Society. ISSN: 0027-9358. [skatīts 27.05.2014.]. Pieejams: http://ngm.nationalgeographi

Piezīmes

Obligātais kurss VBF profesionālā bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” pilna un nepilna laika studijās 1.kursā